Search result for

-city-

(48 entries)
(0.0171 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: city,-city-, *city*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
city    [N] พลเมืองทั้งหมด
city    [N] เมือง, Syn. town, municipality, capital

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
city๑. นคร๒. เทศบาลนคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cityนคร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cityนคร, เทศบาลนคร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
city"This must be living in the city," thought the Little House, and didn't know whether she liked it or not.
cityIn 1951 Sister Teresa was sent to Calcutta, then the largest city in India.
cityAs of 1991, the population of this city is around one million.
cityBy the year 2020, the population of this city will have doubled.
cityI express my cordial thanks for what you have done for this city.
cityThe address you are looking for is within a stone's throw of the city hall.
cityI look forward to seeing you on my next trip to your city.
cityWhich city are you going to visit first?
cityDo you live in the city?
cityWhen the family won the million dollar sweepstakes, they were in the fat city.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
city(ซิท'ที) n. กรุงนคร,เมืองใหญ่,เมือง,หัวเมือง,นครรัฐ,เขต -Phr. (the Holy City กรุงเยรูซาเลม)

English-Thai: Nontri Dictionary
city(n) เมือง,พระนคร,กรุง,นคร,เทศบาลเมือง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมือง [N] city, See also: town, metropolis, downtown, Syn. มณฑล, ประเทศ, Example: ทิวทัศน์ของเมืองนี้สวยงามมีมนต์ขลัง น่าหลงใหลมากทีเดียว, Count unit: เมือง, Thai definition: อาณาเขตหรือดินแดนซึ่งเป็นที่ตั้งของชุมชนที่รวมกันหลายๆ เขตหรืออำเภอ
พารา    [N] town, See also: city, Syn. เมือง, ภารา, มณฑล, นคร, Example: เจ้าอย่าได้ผ่านเข้ามาในพาราแห่งนี้อีกเลย
ภารา    [N] town, See also: city, Syn. พารา, เมือง, ธานี, นคร
ตัวเมือง    [N] city, See also: town, down town, busy part of the town, Syn. เมือง, Ant. นอกเมือง, Example: เขาเป็นคนโคราช บ้านของเขาอยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 20 กิโลเมตร, Thai definition: ย่านใจกลางเมือง
ตัวเมือง    [N] city, See also: town, down town, the busy part of the town, Syn. เมือง, Ant. นอกเมือง, Example: เขาเป็นคนโคราช บ้านของเขาอยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 20 กิโลเมตร, Thai definition: ย่านใจกลางเมือง
บุรี    [N] city, See also: town, Syn. บูรี, เมือง, นคร, ธานี, Example: ข้ามีหน้าที่ต้องดูแลและรวมบุรีให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงที่สุด
กรุง    [N] city, See also: capital, metropolis, Syn. นคร, เมืองใหญ่, เมืองหลวง, Ant. ชนบท, บ้านนอก, Example: คนชนบทอพยพเข้ากรุง เพื่อหางานทำ
ธานี    [N] city, See also: town, borough, burg, capital, metropolis, Syn. เมือง, บุรี, จังหวัด, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
นคร    [N] city, See also: town, Syn. เมือง, บุรี, Example: บริเวณนี้เคยเป็นนครใหญ่ชื่อเวียงหินนครซึ่งมีความสำคัญมาก, Count unit: แห่ง,นคร, Notes: (บาลี, สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary
CITY    S IH1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
city    (n) (s i1 t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stadttor {n}city gate [Add to Longdo]
Stadtbahn {f}city railway [Add to Longdo]
Stadtplan {m}city map [Add to Longdo]
Stadtmauer {f}city wall [Add to Longdo]
Stadtstaat {m}city state [Add to Longdo]
Innenstadt {f}city centre [Add to Longdo]
Stadtleben {n}city life [Add to Longdo]
Stadtväter {pl}city fathers [Add to Longdo]
Stadtwappen {n}city arms [Add to Longdo]
Stadtregion {f}city region [Add to Longdo]
Stadtzentrum {n}city centre [Br.]; city center [Am.]; town centre [Br.]; town center [Am.] [Add to Longdo]
Stadtparlament {n}city parliament [Add to Longdo]
Stadtbibliothek {f}city library [Add to Longdo]
Stadtkasse {f} | Stadtkassen {pl}city treasury | city treasuries [Add to Longdo]
Stadtbewohner {m}; Großstädter {m}city dweller [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
城池[chéng chí, ㄔㄥˊ ㄔˊ, ] city [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 City \Cit"y\, a.
   Of or pertaining to a city. --Shak.
   [1913 Webster]
 
   {City council}. See under {Council}.
 
   {City court}, The municipal court of a city. [U. S.]
 
   {City ward}, a watchman, or the collective watchmen, of a
    city. [Obs.] --Fairfax.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 City \Cit"y\ (s[i^]t"[y^]), n.; pl. {Cities} (s[i^]t"[i^]z).
   [OE. cite, F. cit['e], fr. L. civitas citizenship, state,
   city, fr. civis citizen; akin to Goth. heiwa (in heiwafrauja
   man of the house), AS. h[imac]wan, pl., members of a family,
   servants, h[imac]red family, G. heirath marriage, prop.,
   providing a house, E. hind a peasant.]
   1. A large town.
    [1913 Webster]
 
   2. A corporate town; in the United States, a town or
    collective body of inhabitants, incorporated and governed
    by a mayor and aldermen or a city council consisting of a
    board of aldermen and a common council; in Great Britain,
    a town corporate, which is or has been the seat of a
    bishop, or the capital of his see.
    [1913 Webster]
 
       A city is a town incorporated; which is, or has
       been, the see of a bishop; and though the bishopric
       has been dissolved, as at Westminster, it yet
       remaineth a city.           --Blackstone
    [1913 Webster]
 
       When Gorges constituted York a city, he of course
       meant it to be the seat of a bishop, for the word
       city has no other meaning in English law. --Palfrey
    [1913 Webster]
 
   3. The collective body of citizens, or inhabitants of a city.
    "What is the city but the people?" --Shak.
 
   Syn: See {Village}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 city
   n 1: a large and densely populated urban area; may include
      several independent administrative districts; "Ancient Troy
      was a great city" [syn: {city}, {metropolis}, {urban
      center}]
   2: an incorporated administrative district established by state
     charter; "the city raised the tax rate"
   3: people living in a large densely populated municipality; "the
     city voted for Republicans in 1994" [syn: {city},
     {metropolis}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 c, c
 
 1. (kıs.) about, cent, centigrade, century, city, copy, copyright.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top