Search result for

ผังเมือง

(13 entries)
(0.0048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ผังเมือง-, *ผังเมือง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผังเมือง    [N] city plan, See also: town plan, Example: กทม. กำลังวางแผนที่จะปรับปรุงผังเมืองของกรุงเทพ, Count unit: แบบ, ผัง, Thai definition: แผนผัง นโยบาย และโครงการที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมือง ในด้านสุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความเป็นระเบียบ ความสวยงาม การใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน ความปลอดภัยของประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
ผังเมืองรวม    [N] principle city plan

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ผังเมืองน. แผนผัง นโยบาย และโครงการที่ใช้เป็นแนวทางในการสร้างหรือพัฒนาเมืองหรือส่วนของเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น สุขลักษณะ ความสะดวกสบาย ความสวยงาม ความปลอดภัยของประชาชน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Central city planningผังเมืองรวม
แผนผัง นโยบายและโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมทั่วไป ที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา และดำรงรักษาเมือง และบริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท ในด้านที่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง [สิ่งแวดล้อม]
City planningผังเมือง [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผังเมือง[n. exp.] (phang meūang) EN: city plan ; city map ; town map   FR: plan de ville [m]
ผังเมืองรวม[n. exp.] (phang meūang rūam) EN: principle city plan   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
town planning    [N] ผังเมือง, Syn. urban planning

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
city planningn. การวางผังเมือง, See also: city planner n. ดูcity planning
ekistics(อีคิส'ทิคซฺ) n. วิชาเกี่ยวกับผังเมือง
urbanist(เออ'บะนิสท) ห n. ผู้เชี่ยวชาญในการวางผังเมือง
zoning commissionn. คณะกรรมการแบ่งเขต,คณะกรรมการวางผังเมือง

French-Thai: Longdo Dictionary
plan de la ville(n) |m| ผังเมือง, แผนที่เมือง

Are you satisfied with the result?

Go to Top