ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

catholicity

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -catholicity-, *catholicity*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
catholicity(n) ความเป็นคาธอลิก

English-Thai: Nontri Dictionary
catholicity(n) ความกว้างขวาง, ความใจกว้าง, ความแพร่หลาย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
catholicity (n) kˌæθəlˈɪsɪtiː (k a2 th @ l i1 s i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
大揚[おおよう, ooyou] (adj-na) largeheartedness; liberality; catholicity; generousness; generosity; magnanimity [Add to Longdo]
普遍性[ふへんせい, fuhensei] (n) catholicity; universality [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Catholicity \Cath`o*lic"i*ty\, n.
   1. The state or quality of being catholic; universality.
    [1913 Webster]
 
   2. Liberality of sentiments; catholicism.
    [1913 Webster]
 
   3. Adherence or conformity to the system of doctrine held by
    all parts of the orthodox Christian church; the doctrine
    so held; orthodoxy.
    [1913 Webster]
 
   4. Adherence to the doctrines of the church of Rome, or the
    doctrines themselves.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Catholicity
   n 1: the beliefs and practices of a Catholic Church [syn:
      {Catholicism}, {Catholicity}]
   2: the quality of being universal; existing everywhere [syn:
     {universality}, {catholicity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top