ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

市立

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -市立-, *市立*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
市立[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, ] municipal; city; city-run, #37,252 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
市立[しりつ(P);いちりつ, shiritsu (P); ichiritsu] (n,adj-no) municipal; city; (P) [Add to Longdo]
市立学校[しりつがっこう, shiritsugakkou] (n) municipal school [Add to Longdo]
市立図書館[しりつとしょかん, shiritsutoshokan] (n) city library; municipal library; public library [Add to Longdo]
市立病院[しりつびょういん, shiritsubyouin] (n) city hospital; municipal hospital [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This hospitals is run by the city.この病院は市立です。
I borrow them from the city library.私は市立図書館で本を借りています。
He works in a big city hospital.彼は大きな市立病院に勤務しておられます。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ladies and gentlemen, I proud to introduce a special message to the arcaders from P.S. 427 in New York City.[JA] お集りの皆さん 慎んで申し上げます 演じるのは ニューヨーク市立 427学園の 生徒たちです Pixels (2015)
In the Municipal Museum, there are stone implements...[CN] 在市立博物馆中 还陈列着一些石器... Amarcord (1973)
Jimmy had a heart attack in jail and then he got himself knifed at Boston City Hospital.[JA] 「彼は、刑務所の中で 心臓発作を起こし...」 「...ボストン市立病院に運ばれましたが、 そこで自殺を図ってます」 The Departed (2006)
Hello, municipal airport? This is it.[CN] 哈罗 市立机场 Police Academy 5: Assignment: Miami Beach (1988)
- What's City Deposit?[CN] -什么市立存款部 Beverly Hills Cop II (1987)
"...and the J.J. Landry Oil Refinery in Arp, Texas. "The Sanger City National Bank in Sanger, Indiana.[CN] 印地安那州的山格市立银行 Bonnie and Clyde (1967)
We did what we could in the civic hospitals.[CN] 市立医院那边已经尽力了 Lawrence of Arabia (1962)
I'm sure you'll find this place almost as nice as County Hospital.[CN] 你会发现这里象市立医院一样好 Dead Again (1991)
Risa Pears, a New York City school teacher and mother of an 18-month-old daughter flung herself in front of an oncoming train last night while returning home from the circus.[JA] "今朝のラッシュ時列車に遅れが出ました" "リサ・ピアース ニューヨーク市立学校の教師で" "一歳六ヶ月の女の子の母親が" Bad Dreams (2009)
Yeah, yeah. It was City College. The Psych Department, right?[JA] そう 市立大学の心理学部? Curse of Chucky (2013)
A Terminal, London Public Library.[JA] ロンドン市立図書館の端末です Criminal (2016)
- Yeah.[CN] 是的 这里是纽约市立中央医院 Street Fighter II: The Animated Movie (1994)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
市立[しりつ, shiritsu] staedtisch, Stadt- [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top