ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*wow*

W AW1   
143 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wow, -wow-
English-Thai: Longdo Dictionary
maui wowie(n slang) กัญชา, S. Marijuana from Hawaii,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wow[INT] คำอุทานประหลาดใจหรือยินดี (คำไม่เป็นทางการ)
wow[VT] ทำให้ตื่นเต้นยินดีอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทำให้ประทับใจอย่างมาก, Syn. delight, impress
wow[N] ความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ)
wow[N] ความแปร่งหรือความแปรปรวนของระดับเสียงที่บันทึกเทป
wowser[N] ผู้เคร่งศาสนาเกินไป (ใช้ในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์), Syn. puritan
bow-wow[N] คำเรียกสุนัข (เด็กใช้เรียก)
bow-wow[SL] หมา (คำเรียกสุนัขของเด็ก)
pow-wow[N] การประชุมของชนพื้นเมืองอเมริกัน, Syn. assembly, conference, convention, congress
pow-wow[VI] ประชุม, Syn. discuss, confer, meet, parley
pow-wow[SL] การประชุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bowwow(เบา`เวา) n. เสียงเห่าของสุนัข
wow(เวา) vt. ได้รับความตอบสนองที่เกรียวกราวจาก,ทำให้ตื่นเต้น n. ความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม interj. (คำอุทานแสดงความสำเร็จอันยอดเยี่ยม) แจ๊ว!!, Syn. amaze,bowl

English-Thai: Nontri Dictionary
wow(int) ว้าว,เยี่ยม,ยอด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wow.ว้าว Metamorphosis (2001)
wow.ว้าว Aqua (2005)
Wow!ว้าว! Phantom Traveler (2005)
- Wow.-ว้าว Eight Below (2006)
Wow.WowChapter Seven 'Nothing to Hide' (2006)
Wowee!อ๊ะ! Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
Wow.ก็นะ Halloween (2007)
Wow.ว้าว Ending Happy (2007)
Wow!วาวว! Eiga: Kurosagi (2008)
Wow.ว้าว.. Chuck Versus the DeLorean (2008)
Wow.ว้าว Emancipation (2008)
Wow.ว้าว Heartbreak Library (2008)
Wow.ว๊าว Chapter Five 'Exposed' (2009)
Wow!ว้าว! Home Is the Place (2009)
Wow.ว้าว A Spark. To Pierce the Dark. (2009)
Wow!ว๊าว! Logorama (2009)
Wow¡ว้าว Monsters vs. Aliens (2009)
Wow.ว้าว Leap Year (2010)
Wow.ว้าว Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
Wow.ว้าว Queen Sacrifice (2010)
Wow!ว๊าว! Cloverdale (2010)
Wow.ว้าว Spider and the Fly (2010)
Wow.ว้าว The Ho Ho Ho Job (2010)
Wow.ว้าว Transformers: Dark of the Moon (2011)
Wow!ว้าว! Bridesmaids (2011)
Wow.ว้าว Comeback (2011)
Wow.ว้าว The Cohabitation Formulation (2011)
Wow.ว้าว The Herb Garden Germination (2011)
Wow.ว้าว If at First You Don't Succeed, Lie, Lie Again (2011)
Wow.ว้าว I Wish I Was the Moon (2011)
Wow.ว้าว Big Sea (2011)
Wow!ว๊าว Pilot (2011)
Wow.ว้าว The Art of Making Art (2011)
Wow.โอโห Ka Hakaka Maika'i (2011)
Wow.ว้าว Nightfall (2011)
Wow.ว้าว Con-Heir (2012)
Wow!ว้าว! Props (2012)
Wow.ว้าว A Hot Piece of A (2012)
Wow.ว้าว Stealing Home (2012)
W... Wow.ว้าว P.S. You're an Idiot (2012)
Wow!ว้าว! What Happened to Frederick (2012)
(laughs) Wow.ว้าว Welcome to Briarcliff (2012)
Wow.ว้าว Guys, Interrupted (2012)
Wow.โว้ว Wolf and Cub (2012)
Wow.ว้าว! Judgment Day (2012)
Wow.ว้าว 3.0 (2012)
Wow!ว้าว! Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
Wow.ว้าว Single Fright Female (2012)
Wow.ว้าว Southern Comfort (2012)
Wow.ว้าว Remember the Time (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
wowWow, we're finally in Paris. Where should we visit first?
wowWow! That's cheap!
wowWow, it's swarming with tourists!
wowWow!
wowWow, you're dressed to kill.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ว้าว[INT] wow!, Example: ว้าว! อะไรจะปานนั้น, Thai definition: คำอุทานอย่างชาวตะวันตกแสดงความตื่นเต้นสะใจ, Notes: (อังกฤษ)
สุวาน[N] dog, See also: bowwow, canine, hound, pooch, tyke, Syn. หมา, สุนัข, Count unit: ตัว, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ว้าว [interj.] (wāo) EN: wow ! (inf.)   FR: ouah ! (fam.) ; waouh ! (fam.) ; super !
วงใน[n.] (wong-nai) EN: insiders ; those in the knwow   

CMU English Pronouncing Dictionary
WOW W AW1
WOWS W AW1 Z
WOW'S W AW1 Z
WOWED W AW1 D
WOWIE W AW1 IY0
POWWOW P AW1 W AW2
WOWING W AW1 IH0 NG
POWWOWS P AW1 W AW2 Z
KARWOWSKI K ER0 V AO1 F S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wow (n) wˈau (w au1)
wows (n) wˈauz (w au1 z)
powwow (v) pˈauwau (p au1 w au)
bow-wow (n) bˈau-wau (b au1 - w au)
bow-wow (uh) bˌau-wˈau (b au2 - w au1)
powwows (v) pˈauwauz (p au1 w au z)
bow-wows (n) bˈau-wauz (b au1 - w au z)
powwowed (v) pˈauwaud (p au1 w au d)
powwowing (v) pˈauwauɪŋ (p au1 w au i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Besprechung {f}powwow [coll.] [Add to Longdo]
Bombenerfolg {m}; großartige Sache {f}; großer Erfolg {m}wow [Add to Longdo]
Familienrat {m}family powwow [Add to Longdo]
Kriegsrat {m}powwow [Add to Longdo]
Tonhöhenschwankung {f} | Tonhöhenschwankungen {pl}flutter | wow and flutter [Add to Longdo]
(indianische) Versammlung {f}powwow [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あや[, aya] (int) (arch) wow; whoa [Add to Longdo]
あらまあ[, aramaa] (int) wow!; gee!; oh dear! [Add to Longdo]
うわ;うわー;うわあ[, uwa ; uwa-; uwaa] (int) Wow!; Holy smokes!; Aaargh!; O my God! [Add to Longdo]
ても[, temo] (prt) (1) (also でも, っても) even if; even though; (int) (2) (abbr) (See さても) wow [Add to Longdo]
まあ(P);ま[, maa (P); ma] (adv) (1) (when urging or consoling) just (e.g. "just wait here"); come now; now, now; (2) tolerably; passably; moderately; reasonably; fairly; rather; somewhat; (3) (when hesitating to express an opinion) well...; I think...; it would seem...; you might say...; Hmmm, I guess so...; (int) (4) (fem) oh!; oh dear!; oh, my!; wow!; goodness gracious!; good heavens!; (P) [Add to Longdo]
[, mu] (int) (1) (arch) unh (sound of physical exertion); oof; (2) wow; whoa; (3) (See うむ) yes; yeah; uh-huh; (aux-v) (4) (after a -nai stem) probably; (5) will; intend to; (6) would like to have done (for me) [Add to Longdo]
やあ[, yaa] (int) (1) Yo! (greeting); (2) Wow! (expression of surprise) [Add to Longdo]
わあ[, waa] (int) (1) wow! (surprise); (2) yeah!; alright! (joy); (3) waah! (crying) [Add to Longdo]
バトンを渡す[バトンをわたす, baton wowatasu] (exp,v5s) (1) to pass the baton (e.g. in a relay race); (2) to pass the torch (to one's successor); (3) {comp} to pass the '(musical) baton' (e.g. a set of questions) to the next people [Add to Longdo]
ワウ[, wau] (n) wow; (P) [Add to Longdo]
ワウフラッター;ワウフラッタ[, waufuratta-; waufuratta] (n) wow and flutter [Add to Longdo]
ワンコ[, wanko] (n) (chn) dog; doggy; bow-wow [Add to Longdo]
ワンワン;わんわん[, wanwan ; wanwan] (adv-to,adv) (1) (on-mim) bow-wow (barking sound); arf arf; woof; bark; (2) (on-mim) waah-waah (crying sound); (3) (on-mim) clamouring; clamoring; echoing; (n) (4) (chn) a bow-wow (i.e. a dog); doggy [Add to Longdo]
一銭を笑う者は一銭に泣く[いっせんをわらうものはいっせんになく, issenwowaraumonohaissenninaku] (exp) (id) Take care of the penny [Add to Longdo]
引導を渡す[いんどうをわたす, indouwowatasu] (exp,v5s) (1) to perform the last rites over the deceased; (2) to give someone their final notice (e.g. when firing them); to give someone the final word [Add to Longdo]
恩を忘れる[おんをわすれる, onwowasureru] (exp,v1) to be ungrateful [Add to Longdo]
我を忘れる;われを忘れる[われをわすれる, warewowasureru] (exp,v1) to forget oneself; to lose control of oneself [Add to Longdo]
海を渡る[うみをわたる, umiwowataru] (exp,v5r) to cross the ocean (i.e. to go to or come from overseas) [Add to Longdo]
危ない橋を渡る;あぶない橋を渡る[あぶないはしをわたる, abunaihashiwowataru] (exp,v5r) to tread on thin ice (lit [Add to Longdo]
気を悪くする[きをわるくする, kiwowarukusuru] (exp,vs-i) to take offense (at); to take offence (at); to feel hurt (by) [Add to Longdo]
胸を患う[むねをわずらう, munewowazurau] (exp,v5u) to suffer from pulmonary tuberculosis; to have trouble in one's lungs [Add to Longdo]
原価を割って[げんかをわって, genkawowatte] (exp) below cost [Add to Longdo]
口を割る[くちをわる, kuchiwowaru] (exp,v5r) to confess; to speak out; to disclose; to tell [Add to Longdo]
喉元過ぎれば熱さを忘れる[のどもとすぎればあつさをわすれる, nodomotosugirebaatsusawowasureru] (exp) (id) Danger past and God forgotten [Add to Longdo]
事を分ける[ことをわける, kotowowakeru] (exp,v1) to reason with (a person) [Add to Longdo]
治に居て乱を忘れず[ちにいてらんをわすれず, chiniiteranwowasurezu] (exp) (id) Forewarned is forearmed [Add to Longdo]
手を煩わす[てをわずらわす, tewowazurawasu] (exp,v5s) to cause a person trouble [Add to Longdo]
手を煩わせる[てをわずらわせる, tewowazurawaseru] (exp,v1) to cause a person trouble [Add to Longdo]
心を煩わす[こころをわずらわす, kokorowowazurawasu] (exp,v5s) to worry oneself over [Add to Longdo]
世を渡る[よをわたる, yowowataru] (exp,v5r) to make one's way in the world; to walk through the world; to earn one's living [Add to Longdo]
竹を割った様[たけをわったよう, takewowattayou] (exp,adj-na) (1) clear-cut and straightforward; (2) (of a person) forward-thinking; honest; upright; frank [Add to Longdo]
昼夜を分かたず[ちゅうやをわかたず, chuuyawowakatazu] (adv) by day and night; day and night [Add to Longdo]
湯をわかす;湯を沸す[ゆをわかす, yuwowakasu] (exp,v5s) to boil water; to get the bath ready [Add to Longdo]
等を分ける[とうをわける, touwowakeru] (exp,v1) to grade; to classify [Add to Longdo]
負うた子に教えられて浅瀬を渡る[おうたこにおしえられてあさせをわたる, outakonioshierareteasasewowataru] (exp) (obsc) A fool may give a wise man counsel [Add to Longdo]
腹を割った[はらをわった, harawowatta] (exp,adj-f) (See 腹を割って) frank [Add to Longdo]
腹を割って[はらをわって, harawowatte] (exp) frankly [Add to Longdo]
腹を割って話す[はらをわってはなす, harawowattehanasu] (exp,v5s) (See 腹を割って) to speak frankly; to speak unreservedly; to open up to each other; to talk candidly; to speak by laying everything on the table; to talk straight from the gut; to have a heart-to-heart talk [Add to Longdo]
縫い代を割る[ぬいしろをわる, nuishirowowaru] (exp,v5r) to stop an inside seam rolling about; to press open a seam (and open the left and right sides out) [Add to Longdo]
明暗を分ける[めいあんをわける, meianwowakeru] (exp,v1) (1) to decide the outcome (e.g. game); (2) to be very different; to be sharply contrasted [Add to Longdo]
目くそ鼻くそを笑う;目糞鼻糞を笑う;目糞鼻屎を笑う[めくそはなくそをわらう, mekusohanakusowowarau] (exp) (id) the pot calling the kettle black (lit [Add to Longdo]
役を割り振る[やくをわりふる, yakuwowarifuru] (exp,v5r) to assign a role to an actor [Add to Longdo]
扨も[さても, satemo] (int) (uk) wow [Add to Longdo]
袂を分かつ[たもとをわかつ, tamotowowakatsu] (exp,v5t) (See 袂・1,袂・2) part from (with); part company with; break with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 WOW
     Windows On Windows
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 WOW
     World Of Warcraft
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top