ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

やあ

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -やあ-, *やあ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
やあ[, yaa] (int) (1) Yo! (greeting); (2) Wow! (expression of surprise) [Add to Longdo]
八咫[やあた;やた, yaata ; yata] (n) (1) (arch) (See 咫) eight ata (approx. 144 cm); (2) (usu. やた) large; long [Add to Longdo]
夜暗[やあん, yaan] (n) dead of night; shades of night [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Hello," said Tom, smiling.やあ」とトムはにこにこしながら言った。
Please tell me about you and your family.あなたやあなたの家族について話して下さい。
Well, my family's away and I can't afford to do much.やあ、家族は留守だし、あんまりたいしたことは出来ないのさ。
What a glorious fall day. This is what they mean by the lovely weather you get after a storm.やあ、見事に晴れ渡った秋の日になったね。これが台風一過というやつかね。
I'm so sorry about what I did. I wish I could just crawl into a hole and die.やあ面目ない。穴があったら入りたい心境だよ。
Hi! How are you?やあ!元気?
Hello! Fancy meeting you here! It's a small world, isn't it?やあ、こんな所でお会いするなんて偶然ですね。世の中って狭いものですね。
Hello, Fancy meeting you here.やあ、こんな所で会うとはね。
Hi, Bill. How are you?やあ、ビル。元気?
Hi, Fred, how about badminton on Thursday?やあ、フレッド。木曜日にバドミントンはどう。
Now, boys, he said.やあ、みんな。と彼は言いました。
Hello, how's business?やあ、景気はどうかね。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey.[JA] やあ The Boys Are Back (2009)
Hi![JA] やあ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Hi.[JA] やあ Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)
Hello.[JA] やあ The Arrival (2008)
Hi.[JA] やあ Smoldering Children (2011)
Hi[JA] やあ Kick-Ass (2010)
Hi.[JA] やあ The Boys Are Back (2009)
Hey.[JA] やあ Box Cutter (2011)
Hey.[JA] やあ Blitz (2011)
Hey.[JA] やあ Batman Begins (2005)
Hello?[JA] やあ Purple Noon (1960)
Hey.[JA] やあ... Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top