Search result for

puritan

(41 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -puritan-, *puritan*
Possible hiragana form: ぷりたん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
puritan[N] ผู้เคร่งครัดในหลักศีลธรรมจรรยา
puritanical[ADJ] เคร่งศาสนามาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
puritan(เพียว'ริเทิน) n. สมาชิกโปรเตสแตนต์นิกายหนึ่งยืดถือหลักความเคร่งครัดในศาสนา. adj. เกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว, See also: Puritanism n. - puritan n. ผู้เคร่งครัดในหลักศีลธรรมจรรยา., Syn. pride
puritanic(เพียวริแทน'นิเคิล) adj. เคร่งครัดมากในหลักศีลธรรมจรรยา,เคร่งครัดในศาสนามาก,เคร่งครัดมากเกินไป,เจ้าระเบียบเกินไป,เกี่ยวกับPuritanหรือPuritanism, See also: puritanically adv. puritanicalness n.
puritanical(เพียวริแทน'นิเคิล) adj. เคร่งครัดมากในหลักศีลธรรมจรรยา,เคร่งครัดในศาสนามาก,เคร่งครัดมากเกินไป,เจ้าระเบียบเกินไป,เกี่ยวกับPuritanหรือPuritanism, See also: puritanically adv. puritanicalness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
puritan(n) คนเคร่งคัดในศีลธรรม,คนเจ้าระเบียบ
puritanical(adj) เคร่งคัดในศีลธรรม,เจ้าระเบียบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You always had a puritanical streak, Mohan.คุณจริงจังเสมอนะ Gandhi (1982)
My puritanism runs in a different way.ความจริงจังของผมแตกต่างกัน Gandhi (1982)
THAT PURITANICAL ROBOT BITCH OF YOURSเมียหุ่นยนต์ผู้เคร่งศาสนาของคุณ Mother Said (2008)
I could see how that would have its appeal, especially to humans with their tendency towards Puritanism.ผมคิดว่า มันคงมีความน่าสนใจอยู่บ้าง ยิ่งกับมนุษย์ที่มีทีท่าจะหลงความบริสุทธิ์ Frenzy (2009)
Never here. Way too puritanical here.ที่นี่ทำไม่ได้เพราะเคร่งศาสนาเกินไป You Don't Know Jack (2010)
This is all part of your puritanical persecution - Of Dr. Kevorkian.นี่คือส่วนนึงของขบวนการที่จะกลั่นแกล้งหมอ You Don't Know Jack (2010)
I'm really attempting to understand this puritanical ostracism Hawthorne wrote about.หนูแค่อยากจะเข้าใจจริงๆ กับ การอยู่นอกกฎระเบียน ...ฮอว์ธอร์น เขียนไว้ Easy A (2010)
I know America was a country founded by puritans, but is there really not a single beer in this entire place?ผมทราบว่าประเทศอเมริกา ก่อตั้งโดยพวกเพียวริตัน แต่มันคงไม่มีเบียร์ แค่เพียงขวดเดียวอยู่ในที่ แห่งนี้หรอกนะ Revelation Zero: Part 1 (2010)
We all thought it was such a threat, when it was just a bunch of neurotic Puritanettes who needed a good lay.เราต่างก็คิดว่ามันคือคำขู่ แต่มันก็แค่พวกบ้าศาสนาที่อยากจะก่อตั้งกลุ่มขึ้น I'm Alive and on Fire (2011)
It's moralizing psychologists like you that make society puritanical and narrow-minded.นักจิตวิทยาที่ได้การสั่งสอนคุณธรรมมาแบบคุณ ทำให้สังคมเคร่งศาสนาและจิตใจแคบ The Method in the Madness (2012)
Puritanical sexual values have been shown to encourage secretive and sometimes deviant behavior.ความเคร่งศาสนาในเรื่องเพศ จะทำให้มีแสดงออก แบบปิดบังและบางครั้งก็เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนได้ The Friend in Need (2013)
You know, I think shoulder pads rival 17th-century Puritan smocks for crimes against fashion.รู้ไหม? ฉันคิดว่าแผ่นเสริมไหล่เนี่ย แย่สูสีกับเสื้อผ้าของกลุ่มพิวริตันในด้านแฟชั่นเลย A View to a Kill (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
PURITAN    P Y UH1 R AH0 T AH0 N
PURITANS    P Y UH1 R AH0 T AH0 N Z
PURITANISM    P Y UH1 R AH0 T AH0 N IH2 Z AH0 M
PURITANICAL    P Y UH2 R AH0 T AE1 N IH0 K AH0 L
PURITANISMS    P Y UH1 R AH0 T AH0 N IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
puritan    (n) (p y u@1 r i t @ n)
puritans    (n) (p y u@1 r i t @ n z)
puritanism    (n) (p y u@1 r i t @ n i z @ m)
puritanical    (j) (p y u@2 r i t a1 n i k l)
puritanically    (a) (p y u@2 r i t a1 n i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
清教徒[qīng jiào tú, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄨˊ, ] Puritan, #78,790 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Puritaner {m} | Puritaner {pl}puritan | puritans [Add to Longdo]
Puritanismus {m}puritanism [Add to Longdo]
puritanisch {adj}puritanical [Add to Longdo]
puritanisch {adv}puritanically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピューリタン[, pyu-ritan] (n) Puritan [Add to Longdo]
ピューリタン革命[ピューリタンかくめい, pyu-ritan kakumei] (n) Puritan Revolution [Add to Longdo]
清教徒[せいきょうと, seikyouto] (n) Puritan [Add to Longdo]
清教徒革命[せいきょうとかくめい, seikyoutokakumei] (n) Puritan Revolution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puritan \Pu"ri*tan\, n. [From {Purity}.]
   1. (Eccl. Hist.) One who, in the time of Queen Elizabeth and
    the first two Stuarts, opposed traditional and formal
    usages, and advocated simpler forms of faith and worship
    than those established by law; -- originally, a term of
    reproach. The Puritans formed the bulk of the early
    population of New England.
    [1913 Webster]
 
   Note: The Puritans were afterward distinguished as Political
      Puritans, Doctrinal Puritans, and Puritans in
      Discipline. --Hume.
      [1913 Webster]
 
   2. One who is scrupulous and strict in his religious life; --
    often used reproachfully or in contempt; one who has
    overstrict notions.
    [1913 Webster]
 
       She would make a puritan of the devil. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Puritan \Pu"ri*tan\, a.
   Of or pertaining to the Puritans; resembling, or
   characteristic of, the Puritans.
   [1913 Webster] Puritanic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Puritan
   n 1: a member of a group of English Protestants who in the 16th
      and 17th centuries thought that the Protestant Reformation
      under Elizabeth was incomplete and advocated the
      simplification and regulation of forms of worship
   2: someone who adheres to strict religious principles; someone
     opposed to sensual pleasures
   3: a person excessively concerned about propriety and decorum
     [syn: {prude}, {puritan}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top