ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*soothe*

S UW1 DH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: soothe, -soothe-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soothe(vt) บรรเทาความเจ็บปวด, Syn. alleviate, relieve
soothe(vi) สงบลง, Syn. pacify
soothe(vt) ทำให้สงบ, Syn. pacify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soothe(ซูธ) vt.,vi. ปลอบ,ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ประโลมใจ,ทำให้บรรเทา,ลด., See also: soother n. soothingly adv. soothingness n., Syn. calm, allay

English-Thai: Nontri Dictionary
soothe(vt) ปลอบขวัญ,พูดปลอบ,ปลอบประโลม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sootheA gift of cheese cake is apparently good to soothe discord.
sootheHe tried to soothe the angry man.
sootheI tried to soothe the child.
sootheMusic has charms to soothe a savage breast.
soothePiano music soothes the soul.
sootheThe nurse soothed the crying child.
sootheThis medicine will soothe your headache.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกขวัญ(v) comfort, See also: console, soothe, reassure, commiserate with, hearten, Syn. ปลอบขวัญ, Example: รัฐบาลเรียกขวัญและกำลังใจของชาวประมงไทยให้กลับคืนมา, Thai Definition: กล่าวปลอบใจ
ปลอบโยน(v) soothe, See also: console, comfort, cheer up, Syn. ปลอบใจ, ปลอบประโลม, Example: ผมร้องไห้ใหญ่เมื่อเห็นกรงนกร้างว่างเปล่า พ่อปลอบโยนว่านกมันจะต้องกลับมาอีก, Thai Definition: พูดเอาอกเอาใจให้คลายอารมณ์ขุ่นหมอง
ปลอบประโลม(v) console, See also: comfort, soothe, Syn. ปลอบใจ, ปลอบ, Example: เด็กๆ มักจะต้องมีคุณย่าหรือคุณยายไว้เพื่อปลอบประโลมหลังจากที่ถูกพ่อดุ หรือ ถูกแม่ตี
ปลอบใจ(v) soothe, See also: calm, Syn. ปลอบโยน, ปลอบประโลม, Example: นางพยาบาลกำลังพยายามปลอบใจผู้ป่วยไม่ให้ตื่นเต้นตกใจกับบาดแผลและรอยเลือดของตนเอง
ปลอบขวัญ(v) soothe, See also: comfort, console, Example: เมื่อเด็กอ่อนนอนผวา สะดุ้ง หรือ ตกใจร้องไห้ผิดปกติ ผู้ใหญ่ก็มักปลอบขวัญว่า ขวัญเอ๋ยอยู่กับเนื้อกับตัวนะลูก, Thai Definition: ปลอบโยนหรือบำรุงขวัญให้มีกำลังใจ หรือหายตกใจ
ปลอบ(v) soothe, See also: comfort, console, Syn. ปลอบโยน, ปลอบประโลม, Example: พวกน้องๆ ของเธอได้มาปลอบและเฝ้าให้กำลังใจเธอจากข่าวร้ายถึงกับลากิจลางานกันทุกคน, Thai Definition: พูดเอาอกเอาใจให้คลายขุ่นหมอง หรือหวาดกลัว
เล้าโลม(v) wheedle, See also: console, soothe, appease, coax, cajole, Syn. โลมเล้า, โลม, โอ้โลม, Example: เขาค่อยๆ เล้าโลมทั้งคำพูดและการคลอเคลียใกล้ชิด เพื่อให้เธอยกโทษให้
โอ้โลม(v) console, See also: soothe, comfort, Syn. ปลอบโยน, เอาใจ, Example: เขาพยายามโอ้โลมเธอให้คลายความโศกเศร้า
โอ๋(v) console, See also: soothe, comfort, Syn. ปลอบ, Example: พวกสาวๆ พากันโอ๋เขาที่ขาแพลง เพราะวิ่งประสานงากับฝ่ายตรงข้าม ในการแข่งกีฬาของหมู่บ้าน
สำรวมใจ(v) calm, See also: still, quiet, appease, allay, pacify, tranquilize, soothe, compose, assuage, Syn. สงบใจ, สงบจิตสงบใจ, Example: เราต้องสำรวมใจแน่วแน่อยู่ในสมาธินั้นจึงจะได้ผลจริง, Thai Definition: ทำใจให้แน่วแน่
กล่อม(v) calm, See also: soothe, Syn. ประโลม, Example: จะเห็นได้ว่านกนั้นเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ นอกจากประดับโลกให้งดงาม กล่อมมนุษย์ด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ ยังช่วยกำจัดศัตรูพืชของมนุษย์โดยทางอ้อม, Thai Definition: ทำให้เพลิดเพลิน
กล่อมท้อง(v) soothe the tension of delivery by rubbing gently the belly, Example: หมอตำแยคลึงท้องเบาๆ เพื่อกล่อมท้องให้คลอดง่าย, Thai Definition: ใช้ฝ่ามือคลึงบริเวณท้องเบาๆ เพื่อให้คลอดได้ง่าย
กล่อมมดลูก(v) massage with hot compress, See also: soothe the womb after delivery, Example: หลังคลอดแล้วหมอตำแยจะกล่อมมดลูกโดยประคบบริเวณท้อง, Thai Definition: เร่งให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นโดยการประคบบริเวณท้อง
ประเล้าประโลม(v) comfort, See also: fondle, solace, console, soothe, cajole, coax, wheedle, Syn. เอาใจ, เล้าโลม, ปลอบโยน, เอาอกเอาใจ, Example: เขามักจะประเล้าประโลมเธออยู่เสมอๆ
หายโกรธ(v) thaw, See also: cease to be angry, be soothed, Example: พ่อยังไม่หายโกรธแม่เลย
เห่(v) lull, See also: soothe, Syn. กล่อม, ร้องเพลงกล่อม, Example: แม่เห่ลูกให้ลูกหลับสบายอยู่ในเปล, Thai Definition: ร้องเป็นทำนองเพื่อให้เพลิน
เห่กล่อม(v) lull, See also: soothe, Syn. กล่อม, ร้องเพลงกล่อม, Thai Definition: ร้องเป็นทำนองเพื่อให้เพลิน
สบายกาย(v) feel comfortable, See also: feel relaxed, feel untroubled, feel soothed, feel satisfied physically, Syn. สบายตัว, Example: การเช็ดตัวให้คนไข้จะทำให้คนไข้รู้สึกสบายกาย, Thai Definition: มีความสุขทางกาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หายโกรธ[hāi krōt] (v, exp) EN: thaw ; cease to be angry ; be soothed  FR: être apaisé ; être calmé
กล่อม[klǿm] (v) EN: calm ; soothe ; comfort  FR: apaiser ; calmer ; réconforter
ปลอบใจ[pløp] (v) EN: appease ; soothe ; pacify ; comfort  FR: calmer ; apaiser
ปลอบขวัญ[pløpkhwan] (v) EN: soothe ; comfort ; console
ปลอบประโลม[pløp pralōm] (v, exp) EN: console ; comfort ; soothe
ปลอบโยน[pløpyōn] (v) EN: soothe ; console ; comfort ; cheer up  FR: réconforter ; consoler
เรียกขวัญ[rīek khwan] (v, exp) EN: comfort ; console ; soothe ; reassure ; commiserate with ; hearten
สำรวมใจ[samrūamjai] (v) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage

CMU English Pronouncing Dictionary
SOOTHE S UW1 DH
SOOTHED S UW1 DH D
SOOTHES S UW1 DH Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soothe (v) sˈuːð (s uu1 dh)
soothed (v) sˈuːðd (s uu1 dh d)
soothes (v) sˈuːðz (s uu1 dh z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安神[ān shén, ㄢ ㄕㄣˊ, ] calm (soothe) the nerves; relieve uneasiness of body and mind, #20,105 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lindertsoothes [Add to Longdo]
beruhigen; trösten | beruhigend; tröstend | beruhigt; getröstet | beruhigt | beruhigteto soothe | soothing | soothed | soothes | soothed [Add to Longdo]
(Gewissen) beruhigento soothe (conscience) [Add to Longdo]
gelindertsoothed [Add to Longdo]
lindern | lindernd; schmerzlinderndto soothe | soothing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あやす[ayasu] (v5s,vt) to cuddle; to comfort; to rock; to soothe; to dandle [Add to Longdo]
宥める[なだめる, nadameru] (v1,vt) (uk) to soothe; to calm; to pacify; (P) [Add to Longdo]
宥め賺す;宥めすかす[なだめすかす, nadamesukasu] (v5s,vt) to soothe and humor (humour); to coax [Add to Longdo]
和める[なごめる, nagomeru] (v1,vt) to calm; to soothe; to quiet; to appease [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Soothe \Soothe\ (s[=oo][th]), v. t. [imp. & p. p. {Soothed}; p.
   pr. & vb. n. {Soothing}.] [Originally, to assent to as true;
   OE. so[eth]ien to verify, AS. ges[=o][eth]ian to prove the
   truth of, to bear witness. See {Sooth}, a.]
   1. To assent to as true. [Obs.] --Testament of Love.
    [1913 Webster]
 
   2. To assent to; to comply with; to gratify; to humor by
    compliance; to please with blandishments or soft words; to
    flatter.
    [1913 Webster]
 
       Good, my lord, soothe him, let him take the fellow.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       I've tried the force of every reason on him,
       Soothed and caressed, been angry, soothed again.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. To assuage; to mollify; to calm; to comfort; as, to soothe
    a crying child; to soothe one's sorrows.
    [1913 Webster]
 
       Music hath charms to soothe the savage breast,
       To soften rocks, or bend a knotted oak. --Congreve.
    [1913 Webster]
 
       Though the sound of Fame
       May for a moment soothe, it can not slake
       The fever of vain longing.      --Byron.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To soften; assuage; allay; compose; mollify;
     tranquilize; pacify; mitigate.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soothe
   v 1: give moral or emotional strength to [syn: {comfort},
      {soothe}, {console}, {solace}]
   2: cause to feel better; "the medicine soothes the pain of the
     inflammation" [ant: {irritate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top