หรือคุณหมายถึง reaßure?
Search result for

reassure

(31 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reassure-, *reassure*
Possible hiragana form: れあっすれ
English-Thai: Longdo Dictionary
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reassure[VT] ทำให้มั่นใจใหม่, See also: เรียกความมั่นใจ, Syn. convince, console

English-Thai: Nontri Dictionary
reassure(vt) ทำให้อุ่นใจ,ทำให้มั่นใจขึ้นอีก,ทำให้แน่ใจขึ้น,ทำให้วางใจขึ้น,รับรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reassuredผู้เอาประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ cedant; cedent และ reinsured [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reassurerผู้รับประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ reinsurer [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Captain Jones said that the boy had been through some severe physical changes and asked me to drop in on him to reassure you in your time of motherly concern;สารวัตรโจนส์บอกว่า เด็กคนนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่าง และขอให้ผมผ่านมาเช็คเขาหน่อย เพื่อให้คุณสบายใจในฐานะของคนเป็นแม่ Changeling (2008)
I'll set up a meeting with the major shareholders. Reassure them.ผมจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเรียกความมั่นใจให้พวกเขา A Pretty Girl in a Leotard (2009)
Well, I've already reassured our shareholders.ผมทำให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจแล้ว A Pretty Girl in a Leotard (2009)
You need her. Reassure her.คุณต้องการหล่อน ทำให้หล่อนสบายใจ The Good Wound (2009)
It did very little to reassure me.มันเรียกความมั่นใจผมกลับมาได้น้อยมาก S.O.B. (2009)
If you make me believe... If you reassure me, I'll stop chasing after you.ถ้านายทำไห้ฉันเชื่อ ถ้านายทำให้ฉันรู้สึกมั่นใจ Episode #1.17 (2009)
First of all, let me just reassure you that our credit department will find a plan that fits your lifestyle.ก่อนอื่น ผมขอให้ความมั่นใจกับคุณว่า แผนกสินเชื่อของเรา จะเลือกแผนการชำระเงินที่เหมาะกับคุณ Repo Men (2010)
...in an attempt to reassure the country....ด้วยการพยายามทำให้ประเทศนั้นดีขึ้น I Haven't Told You Everything (2010)
So how are we supposed to reassure the publicแล้วเราจะต้องทำอย่างไร ให้มหาชนมั่นใจ I Haven't Told You Everything (2010)
...in an attempt to reassure the country....ในความพยายาม ที่จะเรียกความมั่นใจให้กับประเทศ I Haven't Told You Everything (2010)
And let me reassure you it is impossible that there could be another blackout.และผมขอย้ำให้ทุกคนเชื่อมั่นว่า คงเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดเหตุ หมดสติขึ้นอีกครั้ง Course Correction (2010)
Jenny confided in me a while ago about the party and reassured him that she's put the past in the past and wants to move on.เจนนี่เล่าความลับที่ปาร์ตี้ให้ฉันฟังนานแล้ว แล้วก็บอกให้เค้ามั่นใจว่าเจนนี่ตั้งใจที่จะทิ้งอดีตไว้ข้างหลัง และก้าวเดินต่อไป The Undergraduates (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reassureThe bank reassured us the safety of our money.
reassureThe doctor reassured me about my father's condition.
reassureThe doctor's remarks reassured the patient.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียกขวัญ[v. exp.] (rīek khwan) EN: comfort ; console ; soothe ; reassure ; commiserate with ; hearten   

CMU English Pronouncing Dictionary
REASSURE    R IY2 AH0 SH UH1 R
REASSURED    R IY2 AH0 SH UH1 R D
REASSURES    R IY2 AH0 SH UH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reassure    (v) (r ii2 @ sh u@1 r)
reassured    (v) (r ii2 @ sh u@1 d)
reassures    (v) (r ii2 @ sh u@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再保证[zài bǎo zhèng, ㄗㄞˋ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, / ] reassure [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] reassure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reassure \Re`as*sure"\ (r[=e]`[.a]*sh[udd]r"), v. t.
   1. To assure anew; to restore confidence to; to free from
    fear or terror.
    [1913 Webster]
 
       They rose with fear, . . .
       Till dauntless Pallas reassured the rest. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To reinsure.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reassure
   v 1: cause to feel sure; give reassurance to; "The airline tried
      to reassure the customers that the planes were safe" [syn:
      {reassure}, {assure}] [ant: {vex}, {worry}]
   2: give or restore confidence in; cause to feel sure or certain;
     "I reassured him that we were safe"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top