ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reassure

R IY2 AH0 SH UH1 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reassure-, *reassure*
Possible hiragana form: れあっすれ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reassure(vt) ทำให้มั่นใจใหม่, See also: เรียกความมั่นใจ, Syn. convince, console

English-Thai: Nontri Dictionary
reassure(vt) ทำให้อุ่นใจ, ทำให้มั่นใจขึ้นอีก, ทำให้แน่ใจขึ้น, ทำให้วางใจขึ้น, รับรอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reassuredผู้เอาประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ cedant; cedent และ reinsured [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reassurerผู้รับประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ reinsurer [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You reassure me.เธอทำให้ฉันรู้สึกสบายใจ Wild Reeds (1994)
So they're constantly having to reassure each other that they're having a good time.พวกเขาต้องคอยบอกกันและกันตลอดว่า เขากำลังมีความสุข The One with George Stephanopoulos (1994)
I wanna reassure you, you are not in danger in any way.ผมรับรองว่า, พวกคุณจะไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้น. National Treasure (2004)
She reassures me.เธอค่อนข้างนิ่ง ทำให้ฉันมั่นใจ The Page Turner (2006)
I understand you wanting to reassure the people.ผมเข้าใจ ที่คุณอยากให้ผู้คนอุ่นใจ See-Through (2007)
But if I can reassure you, Dexter's doing incredibly well.แต่ถ้าฉันจะช่วยให้คุณสบายใจได้บ้าง เด็กซ์เตอร์กำลังทำได้ดีมากๆ เลย Dex, Lies, and Videotape (2007)
Reassure her.ทำให้เธอมั่นใจ Fever (2007)
And maybe that would reassure her of your affections!และนั่นอาจทำให้เธอ หายโกรธเพราะความรักของคุณ Enchanted (2007)
It's all to reassure themselves that they have brought home the best possible mate.เพื่อให้พวกเธออุ่นใจว่า เธอได้คนที่ดีที่สุดไป 52 Pickup (2008)
Captain Jones said that the boy had been through some severe physical changes and asked me to drop in on him to reassure you in your time of motherly concern;สารวัตรโจนส์บอกว่า เด็กคนนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหลายอย่าง และขอให้ผมผ่านมาเช็คเขาหน่อย เพื่อให้คุณสบายใจในฐานะของคนเป็นแม่ Changeling (2008)
I'll set up a meeting with the major shareholders. Reassure them.ผมจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อเรียกความมั่นใจให้พวกเขา A Pretty Girl in a Leotard (2009)
You need her. Reassure her.คุณต้องการหล่อน ทำให้หล่อนสบายใจ The Good Wound (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reassureThe bank reassured us the safety of our money.
reassureThe doctor reassured me about my father's condition.
reassureThe doctor's remarks reassured the patient.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียกขวัญ[rīek khwan] (v, exp) EN: comfort ; console ; soothe ; reassure ; commiserate with ; hearten

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
REASSURE R IY2 AH0 SH UH1 R
REASSURED R IY2 AH0 SH UH1 R D
REASSURES R IY2 AH0 SH UH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reassure (v) rˌiːəʃˈuəʳr (r ii2 @ sh u@1 r)
reassured (v) rˌiːəʃˈuəʳd (r ii2 @ sh u@1 d)
reassures (v) rˌiːəʃˈuəʳz (r ii2 @ sh u@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi, ㄨㄟˋ, ] reassure #17,708 [Add to Longdo]
再保证[zài bǎo zhèng, ㄗㄞˋ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, / ] reassure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reassure \Re`as*sure"\ (r[=e]`[.a]*sh[udd]r"), v. t.
   1. To assure anew; to restore confidence to; to free from
    fear or terror.
    [1913 Webster]
 
       They rose with fear, . . .
       Till dauntless Pallas reassured the rest. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To reinsure.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reassure
   v 1: cause to feel sure; give reassurance to; "The airline tried
      to reassure the customers that the planes were safe" [syn:
      {reassure}, {assure}] [ant: {vex}, {worry}]
   2: give or restore confidence in; cause to feel sure or certain;
     "I reassured him that we were safe"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top