หรือคุณหมายถึง reaßure?
Search result for

reassure

(19 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reassure-, *reassure*. Possible hiragana form: れあっすれ
English-Thai: Longdo Dictionary
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reassure    [VT] ทำให้มั่นใจใหม่, See also: เรียกความมั่นใจ, Syn. convince, console

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reassuredผู้เอาประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ cedant; cedent และ reinsured [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reassurerผู้รับประกันภัยต่อ มีความหมายเหมือนกับ reinsurer [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reassureThe doctor's remarks reassured the patient.
reassureThe doctor reassured me about my father's condition.
reassureThe bank reassured us the safety of our money.

English-Thai: Nontri Dictionary
reassure(vt) ทำให้อุ่นใจ,ทำให้มั่นใจขึ้นอีก,ทำให้แน่ใจขึ้น,ทำให้วางใจขึ้น,รับรอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียกขวัญ[v. exp.] (rīek khwan) EN: comfort ; console ; soothe ; reassure ; commiserate with ; hearten   

CMU English Pronouncing Dictionary
REASSURE    R IY2 AH0 SH UH1 R
REASSURED    R IY2 AH0 SH UH1 R D
REASSURES    R IY2 AH0 SH UH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reassure    (v) (r ii2 @ sh u@1 r)
reassured    (v) (r ii2 @ sh u@1 d)
reassures    (v) (r ii2 @ sh u@1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
再保证[zài bǎo zhèng, ㄗㄞˋ ㄅㄠˇ ㄓㄥˋ, / ] reassure [Add to Longdo]
[wèi, ㄨㄟˋ, ] reassure [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reassure \Re`as*sure"\ (r[=e]`[.a]*sh[udd]r"), v. t.
   1. To assure anew; to restore confidence to; to free from
    fear or terror.
    [1913 Webster]
 
       They rose with fear, . . .
       Till dauntless Pallas reassured the rest. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To reinsure.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reassure
   v 1: cause to feel sure; give reassurance to; "The airline tried
      to reassure the customers that the planes were safe" [syn:
      {reassure}, {assure}] [ant: {vex}, {worry}]
   2: give or restore confidence in; cause to feel sure or certain;
     "I reassured him that we were safe"

Are you satisfied with the result?

Go to Top