ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*practically*

P R AE1 K T IH0 K AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: practically, -practically-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
practically(adv) เกือบ, Syn. almost, approximately, roughly
practically(adv) อย่างใช้ได้จริง, Syn. actually, realistically, Ant. impractically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
practically(แพรค'ทิเคิลลี) adv. ได้ผล,อย่างทำได้,ในทางปฏิบัติ, Syn. virtually

English-Thai: Nontri Dictionary
practically(adv) อย่างจริงจัง,แท้จริง,ปฏิบัติจริง,ได้ผล

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Insoluble, Practicallyเกือบไม่ละลาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
practicallyAh, now I remember. I used a condom; something I rarely, or rather practically never, do. [XXX]
practicallyBy means of a super high-pressure water spray practically all the sediment is removed.
practicallyHe is practically dead.
practicallyHow is it that otherwise reasonable people come to believe that this same roof, that practically vanishing commodity, is freely obtainable just by packing up and going to another country?
practicallyIn her right hand was gripped a suspicious looking rod that practically radiated "I'm a magical girl item".
practicallyIn Singapore, practically right on the equator, the rainy and dry seasons aren't very clear cut.
practicallyI think it is certain that there is intelligent life in this universe, but the likelihood of that life coming to Earth is practically nill.
practicallyIt is practically unthinkable that a scientist of his stature would have made such an elementary mistake.
practicallyPractically all the family.
practicallyThe mother was practically worn out.
practicallyThe plan was supported by practically all the attendants.
practicallyThe work is practically finished.
practicallyWe're practically family.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในทางปฏิบัติ(adv) practically, See also: in practice, Example: ในทางปฏิบัติเราอาจจะสามารถประยุกต์กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่มีอยู่มาใช้กับกรณีที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขได้
แทบจะ(adv) almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. แทบ, เกือบจะ, Example: นางโมโหจนแทบจะระงับอารมณ์ไม่อยู่, Thai Definition: เกือบจะเป็นเช่นนั้นโดยสิ้นเชิง
แทบ(adv) almost, See also: nearly, just about, practically, virtually, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, Example: ผมมีเรื่องชกต่อยกับเพื่อนๆ แทบทุกวัน
มีเหตุผล(adv) reasonably, See also: rationally, logically, practically, plausibly, Syn. มีเหตุมีผล, Example: พวกเราควรแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม, Thai Definition: อย่างมีความเข้าใจในเหตุและผลของเรื่องอย่างเหมาะสม
โดยจริง(adv) truly, See also: surely, in fact, actually, practically, Syn. ที่จริง, แท้จริง, Example: โดยจริงแล้วเขาต้องทำงานหนักมาก
จวน(adv) nearly, See also: almost, practically, virtually, Syn. ใกล้, เกือบ, Example: ฝนจวนตกแล้ว เรารีบกลับบ้านกันดีกว่า
จวนจะ(adv) almost, See also: nearly, practically, virtually, Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ใกล้จะ, Example: เวลาสอบจวนจะหมดแล้ว เหลือเวลาอีกห้านาทีเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จวน[jūan] (adv) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; virtually ; soon  FR: presque ; quasiment ; pratiquement ; virtuellement
จวนจะ[jūan ja] (adv) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually  FR: sur le point de
แทบจะ[thaēp ja] (x) EN: almost ; nearly ; just about ; practically ; virtually  FR: pratiquement ; presque ; quasi ; tellement ; ne ... guère
แทบทุกกรณี[thaēp thuk karanī] (x) EN: in most cases ; in practically every case

CMU English Pronouncing Dictionary
PRACTICALLY P R AE1 K T IH0 K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
practically (a) prˈæktɪkliː (p r a1 k t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
几乎[jī hū, ㄐㄧ ㄏㄨ, / ] almost; nearly; practically, #941 [Add to Longdo]
三天两头[sān tiān liǎng tóu, ㄙㄢ ㄊㄧㄢ ㄌㄧㄤˇ ㄊㄡˊ, / ] lit. twice every three days (成语 saw); practically every day; frequently, #41,816 [Add to Longdo]
闲职[xián zhí, ㄒㄧㄢˊ ㄓˊ, / ] sinecure; position with practically no obligations, #101,037 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
praktisch {adv}practically [Add to Longdo]
praxisbezogen; berufsbezogen {adv}practically orientated [Add to Longdo]
unpraktisch {adv}impractically [Add to Longdo]
unpraktisch {adv}unpractically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
間もない[まもない, mamonai] (exp) (See 間もなく) after (practically) no time [Add to Longdo]
実際に[じっさいに, jissaini] (adv) (1) (See 実際・1) virtually; practically; in practice; in practise; (2) (See 実際・2) currently; presently [Add to Longdo]
出来レース[できレース, deki re-su] (n) (abbr) (from 出来合いのレース) fixed game; bid-rigging; put-up job; contest in which the victor is practically known beforehand (e.g. due to unfair conditions or an obvious difference in strength) [Add to Longdo]
殆ど(P);殆んど[ほとんど, hotondo] (n-adv,n-t) (uk) mostly; nearly; practically; well-nigh; almost invariably; all but; just about; almost; (P) [Add to Longdo]
論語読みの論語知らず[ろんごよみのろんごしらず, rongoyominorongoshirazu] (exp) a mere scholar, unable to practically use what he has learned; someone who knows a theory, but cannot apply it [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Practically \Prac"ti*cal*ly\, adv.
   1. In a practical way; not theoretically; really; as, to look
    at things practically; practically worthless.
    [1913 Webster]
 
   2. By means of practice or use; by experience or experiment;
    as, practically wise or skillful; practically acquainted
    with a subject.
    [1913 Webster]
 
   3. In practice or use; as, a medicine practically safe;
    theoretically wrong, but practically right.
    [1913 Webster]
 
   4. Almost.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 practically
   adv 1: almost; nearly; "practically the first thing I saw when I
       got off the train"; "he was practically the only guest at
       the party"; "there was practically no garden at all"
   2: in a practical manner; "practically orientated institutions
     such as business schools"; "a brilliant man but so
     practically inept that he needed help to cross the road
     safely"
   3: (degree adverb used before a noun phrase) for all practical
     purposes but not completely; "much the same thing happened
     every time"; "practically everything in Hinduism is the
     manifestation of a god" [syn: {much}, {practically}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top