ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*gadget*

G AE1 JH AH0 T   
89 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: gadget, -gadget-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gadget[N] อุปกรณ์ขนาดเล็ก, See also: กลไกขนาดเล็ก, Syn. engine, gismo, device
gadgetry[N] อุปกรณ์ขนาดเล็ก, See also: กลไกขนาดเล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gadget(แกด'จิท) n. เครื่องมือ,เครื่องประดิษฐ์,อุปกรณ์,สิ่งประดิษฐ์,เครื่องประกอบ., See also: gadgety adj., Syn. contrivance
gadgeteer(แกดจิเทียร์) n. นักประดิษฐ์,ผู้ชอบใช้เครื่องประดิษฐ์
gadgetry(แกด'จิทรี) n. เครื่องมือทั้งหลาย,เครื่องประดิษฐ์ทั้งหลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look at him. He's got more gadgets on him than a Swiss Army knife.ดูเขาสิ เขามีอุปกรณ์เยอะแยะกว่ากองทัพ ทหารจิ๋วที่มีแต่มีดนะ Toy Story (1995)
You're passing up the chance to explore some new gadget.เพราะคุณไม่สนใจที่จะดูของประดิษฐ์ใหม่ ๆ The Time Machine (2002)
We're on a stakeout, Gadget-mobile! No, you're on a stakeout.เรากำลังแอบเฝ้าดูอยู่ แก็ดเจ็ตโมไบล์ Inspector Gadget 2 (2003)
One thing I've learned in all my years of crime fighting, gadget mobile, is that it's always the most quiet right before the criminals strike!กล้วหัวหดไม่กล้าโผล่หน้ามาที่ รีเวอร์ตั้นอีก แก็ดเจ็คโมไบล์ สิ่งหนึ่งที่ฉัน ได้เรียนรู้จากตลอดการทำงาน... ต่อสู้กับความชั่วร้าย... Inspector Gadget 2 (2003)
Go, go, gadget radar gun.ไป ไป ปืนเรด้าแก็ดเจ็ต Inspector Gadget 2 (2003)
No, no, no. Go, go, gadget radar gun.ไม่ ไม่ ไม่ ไป ไป ปืนเรด้าแก็ดเจ็ต Inspector Gadget 2 (2003)
Go, go, gadget parachute!ไป ไป ร่มชูชีพแก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
Go, go, gadget parachute, back in the thing.ไป ไป ร่มชูชีพแก็ดเจ็ท เอากลับเข้าสิ Inspector Gadget 2 (2003)
Go, go, gadget handcuffs.ไป ไป กุญแจมือแก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
Gadget-mobile: Okay, one sweet granny packaged and ready for delivery.โอเค คุณยายน่ารัก 1 คน... Inspector Gadget 2 (2003)
Gadget:บรรจุและพร้อมนำส่งแล้ว Inspector Gadget 2 (2003)
Hey, Uncle gadget!ฉันรู้ Inspector Gadget 2 (2003)
But, Uncle gadget, if you'd just give me a chance... look, I have to go.ลุงแก็ดเจ็ท ถ้าลุงจะให้โอกาสหนูสักครั้ง... ฟังนะ ฉันต้องไปแล้ว Inspector Gadget 2 (2003)
What seems to be the problem, gadget?แล้วอะไรที่น่าจะมีปัญหา แก็ดเจ็ท? Inspector Gadget 2 (2003)
Baxter, I'm still having gadgets with my glitches.แบ็กซ์เตอร์ ฉันยังมีเครื่องมือที่ ทำงานบกพร่องอยู่ Inspector Gadget 2 (2003)
I mean, glitches with my gadgets.ฉันหมายถึง จุดบกพร่องกับเครื่องมือฉัน Inspector Gadget 2 (2003)
Sorry, gadget, I don't see what the problem is.ขอโทษ แก็ดเจ็ท ฉันไม่เห็นว่า ปัญหาคืออะไร Inspector Gadget 2 (2003)
Go, go, gadget toothbrush.ไป ไป แปรงสีฟันแก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
Gadget: See?เห็นมั้ย? Inspector Gadget 2 (2003)
Well, you're the prototype gadget, gadget.คุณเป็นหุ่นรุ่นตัวอย่าง แก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
Where is he? ! Gadget!เขาอยู่ไหน? Inspector Gadget 2 (2003)
You are this close to being put on probation, gadget.คุณกำลังใกล้จะถูกทัฑณ์บนแล้ว แก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
Take some of this! How'd you like this? Gadget:กินนี่สิ ชอบมั้ย? Inspector Gadget 2 (2003)
This is your last warning, gadget.นี่เป็นการเตือนครั้งสุดท้าย แก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
Gadget here.นี่แก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
Wait, Uncle gadget!เดี๋ยวก่อนค่ะ ลุงแก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
Gadget, take a look at this.แก็ดเจ็ท มาดูนี่สิ Inspector Gadget 2 (2003)
Gadget, listen.แก็ดเจ็ท ฟังนะ Inspector Gadget 2 (2003)
Gadget... ooh!แก็ดเจ็ท... Inspector Gadget 2 (2003)
When gadget arrested me, the police confiscated all my assets.ตอนที่ แก็ดเจ็ทจับฉันได้... ตำรวจยึดสมบัติทุกชิ้นฉันไปหมด Inspector Gadget 2 (2003)
Right before Riverton's eyes, and there won't be a thing inspector gadget can do about it.ต่อหน้าต่อสายตาชาวรีเวอร์ตั้น... และแก็ดเจ็ทจะไม่มีวันทำอะไรได้ Inspector Gadget 2 (2003)
Mayor: The gadget program has helped make riverton...โครงการแก็ดเจ็ทได้ช่วยให้ รีเวอร์ตั้น... Inspector Gadget 2 (2003)
This is gadget model 2... or "g2" for short.นี่คือแก็ดเจ็ทรุ่นที่ 2... หรือเรียกสั้นๆ "จี2" Inspector Gadget 2 (2003)
The latest, most newest generation in the gadget program.ล่าสุด รุ่นที่ใหม่ที่สุด... ในโครงการแก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
She's similar to the original gadget, but she's completely, entirely all robot.วาวเซอร์ Inspector Gadget 2 (2003)
Gadget. Gadget!แก็ดเจ็ท แก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
Gadget, could you give me a hand, please?แก็ดเจ็ท ช่วยฉันหน่อยได้มั้ย? Inspector Gadget 2 (2003)
Gadget, I want you to take this stolen money and hide it on your person.แก็ดเจ็ท ฉันต้องการให้คุณ เอาเงินที่ขโมยนี้... ไปซ่อนไว้ที่คุณ Inspector Gadget 2 (2003)
I noticed that she didn't say "go, go, gadget."ฉันสังเกตได้ว่าเธอไม่พูดว่า "ไป ไป แก็ดเจ็ท" Inspector Gadget 2 (2003)
I'll play good gadget, and you can play bad gadget.ฉันจะเล่นเป็นแก็ดเจ็ทตัวดี และคุณเป็นแก็ดเจ็ทตัวร้ายได้ Inspector Gadget 2 (2003)
Okay, then you play good gadget, and I'll be bad gadget.โอเค งั้นคุณเป็นแก็ดเจ็ทตัวดี และฉันเป็นแก็ดเจ็ทตัวร้าย Inspector Gadget 2 (2003)
You can go back to cracking speeders on the highway, gadget.คุณกลับไปคลีคลายคดีพวกขับรถซิ่ง บนทางหลวงได้ Inspector Gadget 2 (2003)
Uncle gadget?ลุงแก็ดเจ็ท? Inspector Gadget 2 (2003)
Uncle gadget, is this true?นี่เรื่องจริงหรือเปล่า? Inspector Gadget 2 (2003)
Uncle gadget, if you go to the blue monkey,ลุงแก็ดเจ็ท ถ้าลุงไป"บลูมั๊งกี้"... Inspector Gadget 2 (2003)
I'm not just a kid, Uncle gadget.หนูไม่ใช่แค่เด็ก ลุงแก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)
A good detective never lets anything get P... Uncle gadget, the pudding!นักสืบที่ดีจะไม่มีวันปล่อยให้... Inspector Gadget 2 (2003)
Uh... Go, go, gadget, stop beater!โอ Inspector Gadget 2 (2003)
Gadget-mobile: Okay, here we are. Gadget:โอ มากันแล้ว Inspector Gadget 2 (2003)
Go, go, gadget duck.ไป ไป เป็ดแก็ดเจ็ท Inspector Gadget 2 (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gadgetThese gadgets seem to be of no use.
gadgetThis is a great time-saving gadget for the housewife.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปกรณ์เชิงกล[N] device, See also: apparatus, appliance, gadget, Example: การก่อสร้างทางรถไฟสมัยแรกยังไม่มีอุปกรณ์เชิงกลมาทุ่นแรง, Count unit: ชิ้น, ตัว
เครื่องไม้เครื่องมือ[N] tool, See also: instrument, device, gadget, machine, utensil, appliance, implement, Syn. อุปกรณ์, วัสดุ, เครื่องมือ, เครื่องมือเครื่องใช้, Example: ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมานี้เองที่เครื่องไม้เครื่องมือที่เกื้อหนุนต่อการใช้งานด้านกราฟฟิกได้เข้ามาช่วยให้งานพัฒนาไปมาก, Thai definition: สิ่งของสำหรับใช้ในการงาน
กลอุปกรณ์[N] device, See also: invention, appliance, gadget, Syn. อุปกรณ์เชิงกล, Example: การศึกษาวิชาวิศวกรรมต้องใช้กลอุปกรณ์มาก, Thai definition: อุปกรณ์เชิงกลที่ออกแบบหรือผลิตขึ้นเพื่อใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องมือกระจุกกระจิก[n. exp.] (khreūangmeū krajuk-krajik) EN: gadget   FR: gadget [m] ; bebelle = bébelle [f] (Québ.)
อุปกรณ์บันเทิงไฟฟ้า [n. exp.] (uppakøn banthoēng faifā) EN: electrical entertainement gadgetry   FR: gadget électronique [m]
อุปกรณ์เชิงกล[n. exp.] (uppakøn choēngkøn) EN: device ; apparatus ; appliance ; gadget   FR: appareil [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GADGET    G AE1 JH AH0 T
GADGETS    G AE1 JH AH0 T S
GADGETRY    G AE1 JH AH0 T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gadget    (n) gˈæʤɪt (g a1 jh i t)
gadgets    (n) gˈæʤɪts (g a1 jh i t s)
gadgetry    (n) gˈæʤɪtriː (g a1 jh i t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小玩意[xiǎo wán yì, ㄒㄧㄠˇ ㄨㄢˊ ㄧˋ, ] gadget; widget (small item of software) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Apparatur {f}; Gerät {n}gadgetry [Add to Longdo]
Texteingabefeld {n}text gadget; string gadget [Add to Longdo]
Vorrichtung {f}; Gerät {n}gadget; widget [Add to Longdo]
Zubehörgerät {n}gadget [Add to Longdo]
zugehörige Gerätegadgets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガジェット[, gajietto] (n) gadget; (P) [Add to Longdo]
ガジェットバッグ[, gajiettobaggu] (n) gadget bag [Add to Longdo]
ガゼット[, gazetto] (n) gadget [Add to Longdo]
ガゼットバック[, gazettobakku] (n) gadget bag [Add to Longdo]
ガゼットバッグ[, gazettobaggu] (n) gadget bag [Add to Longdo]
ギャゼットバッグ[, gyazettobaggu] (n) gadget bag [Add to Longdo]
ユビキタス社会[ユビキタスしゃかい, yubikitasu shakai] (n) society where IT related gadgets are prevalent and their function transparent (from "ubiquitous computing") [Add to Longdo]
可動役物[かどうやくもの, kadouyakumono] (n) (obsc) moving gadget on a pachinko machine designed to add excitement to play [Add to Longdo]
器具[きぐ, kigu] (n) utensil; apparatus; implement; device; gadget; (P) [Add to Longdo]
仕掛け(P);仕掛[しかけ, shikake] (n) device; contrivance; trick; mechanism; gadget; (small) scale; half finished; commencement; set up; challenge; attack; (P) [Add to Longdo]
小道具[こどうぐ, kodougu] (n) props; (stage) properties; gadgets; (P) [Add to Longdo]
寵物[ちょうもつ, choumotsu] (n) pet (thing); favorite thing (toy, gadget, etc.) [Add to Longdo]
珍道具[ちんどうぐ, chindougu] (n) gadget [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 gadget
   n 1: a device or control that is very useful for a particular
      job [syn: {appliance}, {contraption}, {contrivance},
      {convenience}, {gadget}, {gizmo}, {gismo}, {widget}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top