ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

widget

W IH1 JH IH0 T   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -widget-, *widget*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
widget[N] เครื่องจักรกลเล็กๆ ที่ไม่รู้จักชื่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And all the customers take the widgets home to all parts of the country.และลูกค้าทุกคนก็เอาสินค้ากลับบ้าน ที่อยู่ทุกพื้นที่ของประเทศ The Corporation (2003)
Look at all the money the widget builder has taken in from the sale of his widgets.ดูเงินทั้งหมดที่ผู้สร้างสินค้า ได้จากการขายสินค้าสิ The Corporation (2003)
May I have that widget back, please?ผมอาจจะมีเครื่องมือที่กลับมาได้ไหม Cubeº: Cube Zero (2004)

CMU English Pronouncing Dictionary
WIDGET W IH1 JH IH0 T
WIDGETS W IH1 JH IH0 T S

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィジェット[, uijietto] (n) widget; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 widget
   n 1: something unspecified whose name is either forgotten or not
      known; "she eased the ball-shaped doodad back into its
      socket"; "there may be some great new gizmo around the
      corner that you will want to use" [syn: {doodad},
      {doohickey}, {doojigger}, {gimmick}, {gizmo}, {gismo},
      {gubbins}, {thingamabob}, {thingumabob}, {thingmabob},
      {thingamajig}, {thingumajig}, {thingmajig}, {thingummy},
      {whatchamacallit}, {whatchamacallum}, {whatsis}, {widget}]
   2: a device or control that is very useful for a particular job
     [syn: {appliance}, {contraption}, {contrivance},
     {convenience}, {gadget}, {gizmo}, {gismo}, {widget}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 widget
  n.
 
   1. A meta-thing. Used to stand for a real object in didactic examples
   (especially database tutorials). Legend has it that the original widgets
   were holders for buggy whips. ?But suppose the parts list for a widget has
   52 entries....?
 
   2. [poss.: evoking ?window gadget?] A user interface object in {X}
   graphical user interfaces.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top