Search result for

convenience

(67 entries)
(0.0186 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -convenience-, *convenience*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convenience[N] ความสะดวก, Syn. fitness, availability, Ant. unfitness
convenience[N] เครื่องอำนวยความสะดวก
convenience[N] ห้องสุขา, Syn. lavatory, public toilet
convenience food[N] อาหารกึ่งสำเร็จรูป, See also: อาหารที่ปรุงได้รวดเร็ว เช่น อาหารแช่แข็ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
convenience(คันเวน'เยินซฺ) n. ความสะดวก,ความเหมาะสม,เครื่องอำนวยความสะดวก,สถานการณ์หรือเวลาที่เหมาะสม,ห้องสุขา
inconvenience(อินคันวี' เนียนซฺ) n. ความไม่สะดวก, ความไม่สะดวกสบาย, สิ่งที่ไม่สะดวกสบาย. -vt. ทำให้ไม่สะดวกสบาย, รบกวน, Syn. incommode, awkwardness, trouble)

English-Thai: Nontri Dictionary
convenience(n) ความสะดวกสบาย,ความเหมาะสม
inconvenience(n) ความลำบาก,ความไม่สะดวก
inconvenience(vt) ทำให้ไม่สะดวก,รบกวน,ทำให้ลำบาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Convenienceความสะดวก [การแพทย์]
Convenienceการอำนวยความสะดวกในการจัดการความรู้ [การจัดการความรู้]
Convenience foodsอาหารสำเร็จรูป [TU Subject Heading]
Convenience storesร้านค้าสะดวกซื้อ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
convenienceขออภัยในความไม่สะดวก
Convenience Store (n) ร้านสะดวกซื้อ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Across the city, you're minding your own business in a convenience store, until you see something and freak out.ห้านาทีก่อนที่จะมีการไล่ล่า คุณกำลังซื้อของอยู่ใน ร้านสะดวกซื้อ จนกระทั่งคุณ เห็นอะไร จนตกใจออกไป The Beginning of the End (2008)
A WEEK AND A HALF EARLIER THERE WERE SOME FIRES AT A CONVENIENCE STORE, A LOCAL RESTAURANT.เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กับเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา ก็เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่ร้านสะดวกซื้อ และร้านอาหารท้องถิ่นด้วย House on Fire (2009)
ALL OF THE FIRST 4 FIRES-- THE CONVENIENCE STORE,บอกได้ว่าเขาเป็นวางเพลิงเพื่อแก้แค้น House on Fire (2009)
Come by and grab it at your convenience.ว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาคุ้ยไปเอง Connect! Connect! (2009)
It's just from a convenience store. We think the victim bought it in the neighborhood.มันมาจากร้านสะดวกซื้อ เราคิดว่าเหยื่อคงซื้อมาจากร้านค้าระแวกนั้น Episode #1.5 (2009)
Well, but, there's a lot of different kinds at a convenience store, right?แต่ว่ามีร้านสะดวกซื้อที่แตกต่างกันตั้งมากมายใช่ไหมล่ะครับ? อย่าง... Episode #1.5 (2009)
Remind me to never get a job as a convenience store clerk.ทำให้ฉันนึกขึ้นได้ว่าอย่าไปเป็นพนักงานขายที่ร้านสะดวกซื้อ Of Human Action (2009)
Stealing food and knocking over convenience stores?ขโมยอาหารแล้วอาละวาดร้านสะดวกซื้อหรือ Of Human Action (2009)
he makes shortcuts there for convenience.ไม่มีใครขับรถเป็น 100 ไมล์ เพื่อซื้อผ้าอ้อม Cradle to Grave (2009)
We sacrifice many modern pleasures and conveniences to feel truly connected.เราละทิ้ง ความสนุกสนาน สะดวกสบาย เพื่อเ้ข้าถึงอย่างแท้จิง Surrogates (2009)
Communications with Earth will resume as soon as I am completely satisfied that the next attempt to connect will not result in another coincidence, or convenience, or a surprise.ติดต่อกัยโลกต่อ ช้าจะใช้ได้เร็วๆนี่ จะลองเชือมต่ออีก ไม่มีอะไรเกิดขึ้น Space (2010)
At your convenience then.เมื่อแกมีเงินจ่าย The Thing in the Pit (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
convenienceA burglar broke into the convenience store last month, but I heard the police caught him yesterday.
convenienceAt your convenience.
convenienceCould you please re-schedule the meeting at your convenience?
convenienceHis house is full of convenience.
convenienceI am able to buy anything in a convenience store.
convenienceI am looking forward to hearing from you at your earliest convenience.
convenienceIf convenience is good come here tonight.
convenienceI have attached for your convenience the FTP instructions to access our site.
convenienceI live close to a convenience store.
convenienceIt is a great convenience to live near a station.
convenienceIt would be a great convenience if English were to become everybody's major language.
convenienceI urge Keiko to stop using people for her own convenience.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาหารสะดวกซื้อ[N] convenience food, Example: คนในเมืองใหญ่นิยมอาหารสะดวกซื้อมากขึ้นเพราะไม่ต้องเสียเวลาเข้าครัว, Thai definition: อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุห่อเพื่อให้รับประทานได้สะดวก และใช้เวลาเตรียมเพียงเล็กน้อย
อาหารสะดวกซื้อ[N] convenience food, Thai definition: อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุห่อเพื่อให้รับประทานได้สะดวก และใช้เวลาเตรียมเพียงเล็กน้อย
ความสะดวก[N] convenience, See also: facility, easiness, smoothness, expedience, Syn. ความสบาย, ความคล่อง, ความง่ายดาย, Ant. ความยากลำบาก, Example: ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดรถเพื่อความสะดวกสำหรับผู้ที่จะเข้าไปเยี่ยมชมงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารกึ่งสำเร็จรูป [n. exp.] (āhān keung-samretrūp) EN: convenience food   
อาหารสะดวกซื้อ[n. exp.] (āhān sadūak seū) EN: convenience food   
ขออภัยในความไม่สะดวก[xp] (khø aphai nai khwām mai sadūak) EN: we apologize for the inconvenience   FR: veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
ความไม่สะดวก[n. exp.] (khwām mai sadūak) EN: inconvenience   FR: désagrément [m] ; gêne [f]
ความสะดวก[n.] (khwām sadūak) EN: convenience ; facility ; accommodation   FR: commodité [f] ; convenance [f] ; facilité [f]
ร้านสะดวกซื้อ[n. exp.] (rān sadūak seū) EN: convenience store   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONVENIENCE    K AH0 N V IY1 N Y AH0 N S
CONVENIENCES    K AH0 N V IY1 N Y AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
convenience    (n) (k @1 n v ii1 n i@ n s)
conveniences    (n) (k @1 n v ii1 n i@ n s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Annehmlichkeit {f} | Annehmlichkeiten {pl}convenience | conveniences [Add to Longdo]
Nachbarschaftsladen {m}convenience store [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
はた迷惑;傍迷惑[はためいわく, hatameiwaku] (adj-na,n) nuisance to other people; inconvenience to others [Add to Longdo]
コンビニ(P);コンベニ(ik)[, konbini (P); konbeni (ik)] (n) (abbr) convenience store; (P) [Add to Longdo]
コンビニエンス[, konbiniensu] (n) convenience; (P) [Add to Longdo]
コンビニエンスストア[, konbiniensusutoa] (n) convenience store [Add to Longdo]
コンビニエンスフーズ[, konbiniensufu-zu] (n) convenience foods [Add to Longdo]
コンビニエンスフード[, konbiniensufu-do] (n) convenience food [Add to Longdo]
コンビニスト[, konbinisuto] (n) (sl) someone who frequents convenience stores (wasei [Add to Longdo]
ビニる;びにる[, bini ru ; biniru] (v5r) (sl) to go to a convenience store [Add to Longdo]
簡易[かんい, kan'i] (adj-na,n,adj-no) simplicity; convenience; easiness; quasi-; (P) [Add to Longdo]
気儘勝手[きままかって, kimamakatte] (n,adj-na) self-willed; (doing or saying things) to suit one's own convenience [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
簡易[かんい, kan'i] convenience [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Convenience \Con*ven"ience\ (?; 106), Conveniency
 \Con*ven"ien*cy\, n. [L. convenientia agreement, fitness. See
   {Convenient}.]
   1. The state or quality of being convenient; fitness or
    suitableness, as of place, time, etc.; propriety.
    [1913 Webster]
 
       Let's further think of this;
       Weigh what convenience both of time and means
       May fit us to our shape.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       With all brief and plain conveniency,
       Let me have judgment.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Freedom from discomfort, difficulty, or trouble;
    commodiousness; ease; accommodation.
    [1913 Webster]
 
       Thus necessity invented stools,
       Convenience next suggested elbow chairs. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       We are rather intent upon the end of God's glory
       than our own conveniency.       --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is convenient; that which promotes comfort or
    advantage; that which is suited to one's wants; an
    accommodation.
    [1913 Webster]
 
       A pair of spectacles and several other little
       conveniences.             --Swift.
    [1913 Webster]
 
   4. A convenient or fit time; opportunity; as, to do something
    at one's convenience.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 convenience
   n 1: the state of being suitable or opportune; "chairs arranged
      for his own convenience"
   2: the quality of being useful and convenient; "they offered the
     convenience of an installment plan" [ant: {inconvenience}]
   3: a toilet that is available to the public [syn: {public
     toilet}, {comfort station}, {public convenience},
     {convenience}, {public lavatory}, {restroom}, {toilet
     facility}, {wash room}]
   4: a device or control that is very useful for a particular job
     [syn: {appliance}, {contraption}, {contrivance},
     {convenience}, {gadget}, {gizmo}, {gismo}, {widget}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top