ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

gadgetry

G AE1 JH AH0 T R IY0   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gadgetry-, *gadgetry*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gadgetry[N] อุปกรณ์ขนาดเล็ก, See also: กลไกขนาดเล็ก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gadgetry(แกด'จิทรี) n. เครื่องมือทั้งหลาย,เครื่องประดิษฐ์ทั้งหลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you astonish us... if you can... without all the... gadgetry?ทำให้เราทึ่งให้ได้นะ.. ถ้านายสามารถ.. โดยไม่ใช้เครื่องมือใดๆทั้งนั้น The Illusionist (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุปกรณ์บันเทิงไฟฟ้า [n. exp.] (uppakøn banthoēng faifā) EN: electrical entertainement gadgetry   FR: gadget électronique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
GADGETRY    G AE1 JH AH0 T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gadgetry    (n) gˈæʤɪtriː (g a1 jh i t r ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  gadgetry
      n 1: appliances collectively; "laborsaving gadgetry"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top