ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*emblem*

EH1 M B L AH0 M   
126 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: emblem, -emblem-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emblem[N] สัญลักษณ์, See also: เครื่องหมาย, Syn. badge, sign, symbol

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emblem(เอม'เบลม) n. สัญลักษณ์,เครื่องหมายตราหรือแผนภาพที่สัญลักษณ์ vt. ใช้ตราเครื่องหมาย,แผนภาพ,เป็นสัญลักษณ์, See also: emblematic (เอมบละแมท'ทิด) adj. ดูemblem

English-Thai: Nontri Dictionary
emblem(n) สัญลักษณ์,ตรา,ภาพ
emblematic(adj) เป็นสัญลักษณ์,เป็นสิ่งแสดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emblementsพืชล้มลุก, ไม้ล้มลุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emblemsเครื่องหมาย [TU Subject Heading]
Emblems, Nationalเครื่องหมายประจำชาติ [TU Subject Heading]
Emblems, Stateเครื่องหมายประจำจังหวัด [TU Subject Heading]
Municiple emblemsเครื่องหมายประจำเทศบาล [TU Subject Heading]
Provincial emblemsสัญลักษณ์ประจำจังหวัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Under the double-cross emblem liberty was banished.ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's as if they have no idea what kind of law it is. As if it's the emblem of a riding club.พวกมันนึกว่าให้ติดเล่นโก้ๆ... Schindler's List (1993)
Still you serve him loyally, even though the people... throw rotten eggs at his royal emblem.ท่านยังรับใช้ กษัตริย์ที่ประชาชนชิงชัง The Man in the Iron Mask (1998)
"Free emblems for Jews in the Warsaw district.ประกาศ การติดสัญลักษณ์ยิวในมหานครวอร์ซอร์ The Pianist (2002)
I hereby order that all Jews in the Warsaw district will wear visible emblems when out of doors.ข้าพเจ้าขอประกาศให้ชาวยิวทุกคน ในเขตวอร์ซอว์ทุกท่าน ต้องติดเครื่องหมายยิวเมื่อออกจากบ้าน The Pianist (2002)
The emblem will be worn on the right sleeve and will represent the blue star of David on a white background.ทุกท่านต้องติดเครื่องหมาย ที่แขนเสื้อทางด้านขวา เครื่องหมายจะต้องเป็นรูปดาวเดวิด สีน้ำเงินอยู่บนพื้นสีขาว The Pianist (2002)
Unocal is emblematic of corporate abuse and corporate power run amokยูโนแคลคือสัญลักษณ์ความเลวร้ายของบรรษัท และอำนาจบรรษัทที่บ้าคลั่ง The Corporation (2003)
A picture of three lions, as seen on the national emblem of India.รูปภาพสิงโต 3 ตัว ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอินเดีย Slumdog Millionaire (2008)
It's the emblem for their organization.มันเป็นตราขององกอร์ของพวกมัน Chuck Versus the First Date (2008)
There's a strong support to drop the Springbok emblem and colors altogether.มีมติแข็งขันมาก ว่าให้เลิกใช้โลโก้ทีมสปริงบอกซ์ และเปลี่ยนสีทั้งหมดด้วย Invictus (2009)
That, as a permanent symbol of the apartheid era the colors, emblem and the name of the Springboks, be eliminated immediately.สำหรับสัญลักษณ์ที่ยังบ่งบอก.. ถึงช่วงเวลาของการแบ่งแยกสีผิว รวมไปถึงสีประจำทีม.. Invictus (2009)
Restore their name, their emblem and their colors immediately.ฟื้นฟูชื่อเสียง.. กลับมาใช้โลโก้... ...และสีประจำทีมในทันที Invictus (2009)
It didn't have that emblem, though.มันไม่มีตรายี่ห้อรถด้วย Roadkill (2009)
Where the eagle has been a national emblem over a hundred years .ของชาติมากว่าร้อยปี Sherlock Holmes (2009)
And the globe-and-anchor emblem that you have earnedตราประจำกองทัพ ลูกโลกและสมอ.. ที่คุณฝึกฝนจนได้มา.. Guadalcanal/Leckie (2010)
The emblem? That's Volkoff's.สัญลักษณ์ นั้นมัน วอลคอฟ Chuck Versus the Anniversary (2010)
With eagle emblem, possibly wounded.มีตรานกอินทรี และได้รับบาดเจ็บ Deadfall (2012)
High-ranking men or women used to wear them as emblems of status.หญิงหรือชายผู้สูงศักดิ์ จะสวมมัน เพื่อแสดงถึงสถานะ Kupale (2012)
♪ Certain emblems ♪♪ มันใกล้เข้ามาแล้ว ♪ Indifference (2013)
A stone with a Nordic emblem.หินพร้อมตราของพวกนอร์ดิก Dead Men Tell No Tales (2015)
And for me, it was emblematic of how tough the city and its residents can be.สำหรับผม มันแสดงให้เห็นว่า เมืองนี้และคนที่นี่เข้มแข็งแค่ไหน Patriots Day (2016)
Never did I dream that I would be proclaimed an "Emblem of Fortitude,"ไม่นึกว่า... ผมจะถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์ของกำลังใจ The Space Between Us (2017)
The Baskerville crest, engraved on the hilt.Auf dem Griff ist das Emblem der Baskervilles. The Hound of the Baskervilles (1959)
Now, tell me, apart from Mr. Cosgood who else in this company was connected with this production?Und welches Ensemblemitglied war außer Mr. Cosgood an der Inszenierung beteiligt? Murder Most Foul (1964)
In 1951, the younger members of the company would have been mere children.1951 waren die jüngeren Ensemblemitglieder Kinder. Murder Most Foul (1964)
Can such acts, as symbols of a new source of power... herald the transformation of all humanity into the bourgeoisie?Wenn man dies als emblematisch für den neuen Kurs der Macht sieht, könnte diese Tat ein erster, epochaler Beitrag... zur Wandlung der ganzen Menschheit in Kleinbürger sein. Teorema (1968)
Got me a Trinity Racing Association triangle from Ray and stuck it on the door.Ich besorgte mir Rays Renn-Emblem und klebte es an die Tür. Alice's Restaurant (1969)
This here's the wattle-- The emblem of our land.Das ist die Akazie, das Emblem für unser Land. How to Recognise Different Parts of the Body (1970)
It had an emblem here and three gold--Es hatte hier ein Emblem und drei goldene... Hamlet (1974)
They have the date, Capricorn One emblem in gold.Da ist das Datum und das "Capricorn Eins" -Emblem in Gold. Capricorn One (1977)
Hasp's machines, drawings and patents are die-stamped with the emblems of an inverted left leg, taken, according to HE Carter, from the last evidence of the birdmen in Breughel's Death of Icarus.Hasps Maschinen und Patente tragen die Embleme eines verkehrten linken Beins, laut H.E. Carter dem Vogelmenschen in Breughels Tod des Ikarus entnommen. The Falls (1980)
If she will accept our holy emblem and renounce her own.Wenn sie unser heiliges Emblem annimmt und ihrem eigenen abschwört. Ivanhoe (1982)
Big guy. Phone company emblem on his back.Ein großer Mann mit dem Emblem der Telefongesellschaft am Rücken. Wrong Is Right (1982)
- You're wearing the company emblem.- Sie tragen das FirmenemblemFast Food for Thought (1985)
Its emblem is a wooden horse, symbol of human diligence; its scepter is a plank with wide holes, called Korê "Kaman" or Wing of the Korê.Sein Emblem ist ein Holzpferd, das Symbol des beflissenen menschlichen Geistes, sein Zepter ist eine gebrochene Tafel, die Korê Kaman oder Flügel des Korê genannt wird. Brightness (1987)
Anybody could see that.- Vier Zylinder, mit dem SpinnenemblemJack of All Trades (1989)
Well, suppose it were to resurface. I mean, uh, hypothetically speaking. Would you be interested?Kruzifixe, Heilige, Priesterfiguren, ohne dass er dabei emblematisch oder billig erscheint. The Lost Madonna (1989)
They're the same.Das Tanaka-EmblemYear of the Monkey (1990)
You will not wear the emblems of our people.Du hast kein Recht, die Embleme unseres Volkes zu tragen. Sins of the Father (1990)
This is the emblem of the Alliance for Global Unity.Dies ist das Emblem der Allianz für globale Einheit. The Circle (1993)
This is the emblem of the Alliance for Global Unity.Das ist das Emblem der Allianz für globale Einheit. The Homecoming (1993)
This emblem has appeared all over Bajor.Dieses Emblem ist in ganz Bajor aufgetaucht. The Homecoming (1993)
This is the emblem of the Alliance for Global Unity.Dies ist das Emblem der Allianz für globale Einheit. The Siege (1993)
The crates were stamped with a monkey. Your Soni, maybe.Die Waffenkisten hatten einen Affen als Emblem, vielleicht dein Soni? Underground (1995)
And check out this emblem.Und dieses EmblemMetallo (1995)
Cardassian emblems and insignias?Cardassianische Embleme und Abzeichen? Empok Nor (1997)
Officially, there is no House of Mogh in the Empire so I saw little point in wearing its emblem on a Klingon ship.- Offiziell gibt es kein Haus des Mogh. Ich sah wenig Sinn darin, sein Emblem zu tragen. Soldiers of the Empire (1997)
You serve him loyally, even though people throw rotten eggs at his emblem.Du dienst ihm immer noch, selbst wenn das Volk das königliche Emblem mit Eiern bewirft. The Man in the Iron Mask (1998)
The emblem and your numbers were sewn on here.Die Embleme und eure Nummern wurden auf die hier genäht. Offside (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emblemThe note is embossed with the school emblem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญลักษณ์[N] mark, See also: symbol, sign, emblem, token, insignia, seal, stamp, Syn. เครื่องหมาย, Example: ยอดของเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์นั้นเลียนแบบจากลักษณะของดอกบัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญทางพุทธศาสนา, Thai definition: สิ่งที่กำหนดนิยมกันขึ้นเพื่อใช้ในหมายความแทนอีกสิ่งหนึ่ง
เครื่องหมาย[N] mark, See also: symbol, sign, emblem, token, insignia, seal, stamp, Syn. สัญลักษณ์, ตรา, สัญญาณ, Example: เขาใส่หมวกขาวเพื่อเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเป็นคนของทางการ, Count unit: ตัว, อัน, Thai definition: สิ่งที่ทำขึ้นแสดงความหมายเพื่อจดจำหรือกำหนดรู้
กกุธภัณฑ์[N] regalia, See also: insignia of kingship, emblems, paraphernalia, Example: ด้านหลังของพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ได้แก่เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์, Thai definition: เครื่องหมายความเป็นพระราชาธิบดีตามที่แสดงไว้ในพระบรมราชาภิเษก ร.7

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กกุธภัณฑ์[n.] (kakutthaphan) EN: regalia ; emblems ; paraphernalia ; insignia of kingship   
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering   FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting   FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver   FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker   FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
เครื่องหมายประจำชาติ[n. exp.] (khreūangmāi prajamchāt) FR: emblème national [m]
ม็อบ[n.] (mǿp) EN: mob ; demonstrators ; demonstration ; rally   FR: rassemblement [f] ; foule [f]
ม็อบแดง[n. exp.] (mǿp daēng) EN: Red Shirts   FR: rassemblement des chemises rouges [m] ; chemises rouges [fpl]
ม็อบเหลือง [n. exp.] (mǿp leūang) EN: Yellow Shirts   FR: rassemblement des chemises jaunes [m] ; chemises jaunes [mpl]
ม็อบเสื้อแดง [n. exp.] (mǿp seūa daēng) EN: Red Shirts rally   FR: rassemblement des chemises rouges [m]
ม็อบเสื้อเหลือง [n. exp.] (mǿp seūa leūang) EN: Yellow Shirts rally   FR: rassemblement des chemises jaunes [m]
หนาวสั่น[n.] (nāo san) EN: shivering   FR: frisson [m] ; tremblement [m] ; grelottement [m]
แผ่นดินไหว [n.] (phaendinwai) EN: earthquake   FR: séisme [m] ; tremblement de terre [m]
แผ่นดินไหวรุนแรง[n. exp.] (phaendinwai runraēng) FR: violent tremblement de terre [m] ; séisme de forte amplitude [m]
สัญลักษณ์[n.] (sanyalak) EN: mark ; symbol ; sign ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp   FR: symbole [m] ; marque [f] ; signe [m] ; pictogramme [m] ; emblème [m]
ตรา[n.] (trā) EN: mark ; brand ; trademark ; emblem ; coat of arms   FR: marque [f] ; label [m] (anglic.) ; symbole [m] ; emblême [m] ; armoiries [fpl] ; écusson [m]
ตรา[n.] (trā) EN: badge ; decoration ; emblem ; insignia ; crest   FR: insigne [m] ; badge [m] (anglic.) ; écusson [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBLEM    EH1 M B L AH0 M
EMBLEMS    EH1 M B L AH0 M Z
EMBLEMATIC    EH2 M B L AH0 M AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emblem    (n) ˈɛmbləm (e1 m b l @ m)
emblems    (n) ˈɛmbləmz (e1 m b l @ m z)
emblematic    (j) ˌɛmbləmˈætɪk (e2 m b l @ m a1 t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
象征[xiàng zhēng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ, / ] emblem; symbol; token; badge; to symbolize; to signify; to stand for, #5,538 [Add to Longdo]
徽章[huī zhāng, ㄏㄨㄟ ㄓㄤ, ] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms, #7,636 [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, ] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms, #11,899 [Add to Longdo]
象征性[xiàng zhēng xìng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ ㄒㄧㄥˋ, / ] symbolic; emblem; token, #23,403 [Add to Longdo]
国徽[guó huī, ㄍㄨㄛˊ ㄏㄨㄟ, / ] national emblem; coat of arms, #39,968 [Add to Longdo]
臂章[bì zhāng, ㄅㄧˋ ㄓㄤ, ] armband; armlet; shoulder emblem, #71,624 [Add to Longdo]
航徽[háng huī, ㄏㄤˊ ㄏㄨㄟ, ] airline emblem; travel company seal, #334,436 [Add to Longdo]
标帜[biāo zhì, ㄅㄧㄠ ㄓˋ, / ] an emblem; the epitome (of); to epitomize [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deckelwappen {n}lid emblem [Add to Longdo]
Emblem {n}; Wahrzeichen {n}; Hoheitszeichen {n}; Symbol {n} | Embleme {pl}; Wahrzeichen {pl}; Hoheitszeichen {pl}; Symbole {pl}emblem | emblems [Add to Longdo]
Friedenssymbol {n}emblem of peace [Add to Longdo]
Wappen {n}; Wappenbild {n}emblem [Add to Longdo]
symbolischemblematic [Add to Longdo]
symbolischeremblematical [Add to Longdo]
symbolisch {adv}emblematically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンブレム[, enburemu] (n) emblem; (P) [Add to Longdo]
ホウズキ[, houzuki] (n) Hozukius emblemarius (species of fish closely related to the rockfish) [Add to Longdo]
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P) [Add to Longdo]
奥付;奥附;奥付け(io)[おくづけ, okuduke] (n) colophon; publication data; production notes; printer's mark; publisher's emblem [Add to Longdo]
旗印(P);旗標[はたじるし, hatajirushi] (n) (design on a) banner; slogan; emblem (on flag); insignia; (P) [Add to Longdo]
旗幟[きし;きしょく(ik), kishi ; kishoku (ik)] (n) flag; banner; ensign; emblem [Add to Longdo]
菊の御紋[きくのごもん, kikunogomon] (n) Imperial chrysanthemum emblem [Add to Longdo]
寓意的[ぐういてき, guuiteki] (adj-na) allegorical; emblematic [Add to Longdo]
県花[けんか, kenka] (n) prefectural flower; floral emblem for a prefecture [Add to Longdo]
五輪のマーク[ごりんのマーク, gorinno ma-ku] (n) five-ring Olympic emblem [Add to Longdo]
国章;國章[こくしょう, kokushou] (n) national emblem; (national) coat of arms [Add to Longdo]
四象[ししょう, shishou] (n) four images; four symbols; four emblems; four phenomena; four phases [Add to Longdo]
市章[ししょう, shishou] (n) city symbol; city emblem [Add to Longdo]
赤水晶[せきすいしょう, sekisuishou] (n) (See 赤菱) Red Crystal (politically and religiously neutral emblem used by the International Committee of the Red Cross) [Add to Longdo]
赤菱[あかびし, akabishi] (n) Red Crystal (politically and religiously neutral emblem used by the International Committee of the Red Cross) [Add to Longdo]
標章[ひょうしょう, hyoushou] (n) emblem; ensign; mark [Add to Longdo]
表号[ひょうごう, hyougou] (n,vs) symbol; emblem; sign [Add to Longdo]
表章[ひょうしょう, hyoushou] (n,vs) (1) symbol; emblem; image; (2) expressing; representation; making clear (e.g. someone's virtues) [Add to Longdo]
表象[ひょうしょう, hyoushou] (n,adj-no) symbol; emblem [Add to Longdo]
分餐[ぶんさん, bunsan] (n,vs) distribution (the emblems in Communion) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emblem \Em"blem\, n. [F. embl[`e]me, L. emblema, -atis, that
   which is put in or on, inlaid work, fr. Gr. ? a thing put in
   or on, fr. ? to throw, lay, put in; ? in + ? to throw. See
   {In}, and {Parable}.]
   1. Inlay; inlaid or mosaic work; something ornamental
    inserted in a surface. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A visible sign of an idea; an object, or the figure of an
    object, symbolizing and suggesting another object, or an
    idea, by natural aptness or by association; a figurative
    representation; a typical designation; a symbol; as, a
    balance is an emblem of justice; a scepter, the emblem of
    sovereignty or power; a circle, the emblem of eternity.
    "His cicatrice, an emblem of war, here on his sinister
    cheek." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A picture accompanied with a motto, a set of verse, or the
    like, intended as a moral lesson or meditation.
    [1913 Webster]
 
   Note: Writers and artists of the 17th century gave much
      attention and study to the composition of such emblems,
      and many collections of them were published.
 
   Syn: Sign; symbol; type; device; signal; token.
 
   Usage: {Sign}, {Emblem}, {Symbol}, {Type}. Sign is the
      generic word comprehending all significant
      representations. An emblem is a visible object
      representing another by a natural suggestion of
      characteristic qualities, or an habitual and
      recognized association; as, a circle, having no
      apparent beginning or end, is an emblem of eternity; a
      particular flag is the emblem of the country or ship
      which has adopted it for a sign and with which it is
      habitually associated. Between emblem and symbol the
      distinction is slight, and often one may be
      substituted for the other without impropriety. See
      {Symbol}. Thus, a circle is either an emblem or a
      symbol of eternity; a scepter, either an emblem or a
      symbol of authority; a lamb, either an emblem or a
      symbol of meekness. "An emblem is always of something
      simple; a symbol may be of something complex, as of a
      transaction . . . In consequence we do not speak of
      actions emblematic." --C. J. Smith. A type is a
      representative example, or model, exhibiting the
      qualities common to all individuals of the class to
      which it belongs; as, the Monitor is a type of a class
      of war vessels.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emblem \Em"blem\, v. t. [imp. & p. p. {Emblemed}; p. pr. & vb.
   n. {Embleming}.]
   To represent by an emblem; to symbolize. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Emblemed by the cozening fig tree.    --Feltham.
   Emblematic

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 emblem
  emblem

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 emblem
  emblem

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top