ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emblements

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emblements-, *emblements*, emblement
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา emblements มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *emblements*)
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emblementsพืชล้มลุก, ไม้ล้มลุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Rassemblement pour la République.Rassemblement pour Ia Republique. RPR. La rupture (2013)
Rassemblement Back to the barracks Antreten, Ihr Schweinehunde, raus!Reassemblement! Zurück in die Kasernen! Morocco (1930)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering   FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting   FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver   FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
ม็อบ[n.] (mǿp) EN: mob ; demonstrators ; demonstration ; rally   FR: rassemblement [f] ; foule [f]
ม็อบแดง[n. exp.] (mǿp daēng) EN: Red Shirts   FR: rassemblement des chemises rouges [m] ; chemises rouges [fpl]
ม็อบเหลือง [n. exp.] (mǿp leūang) EN: Yellow Shirts   FR: rassemblement des chemises jaunes [m] ; chemises jaunes [mpl]
ม็อบเสื้อแดง [n. exp.] (mǿp seūa daēng) EN: Red Shirts rally   FR: rassemblement des chemises rouges [m]
ม็อบเสื้อเหลือง [n. exp.] (mǿp seūa leūang) EN: Yellow Shirts rally   FR: rassemblement des chemises jaunes [m]
หนาวสั่น[n.] (nāo san) EN: shivering   FR: frisson [m] ; tremblement [m] ; grelottement [m]
แผ่นดินไหว [n.] (phaendinwai) EN: earthquake   FR: séisme [m] ; tremblement de terre [m]
แผ่นดินไหวรุนแรง[n. exp.] (phaendinwai runraēng) FR: violent tremblement de terre [m] ; séisme de forte amplitude [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top