Search result for

badge

(77 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -badge-, *badge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
badge[N] เข็ม, See also: เครื่องหมาย, Syn. token, emblem
badge[VT] ติดเข็ม, See also: ติดเครื่องหมาย
badger[N] สัตวสี่เท้ามีขนสีเทา และหัวมีลายเส้นสีขาวตัดกับขนสีเทา, Syn. hedgehog
badger[VT] รบกวน, See also: ทำให้รำคาญ, Syn. pester
badger into[PHRV] รบเร้าให้, See also: รบเร้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
badge(แบดจฺ) {badged,badging,badges} n. เหรียญเข็มเหน็บหรือกระดุมที่ประดับเป็นเครื่องหมาย,เครื่องสัญลักษณ์ vt. ติดด้วยสิ่งดังกล่าว, Syn. shield,emblem
badger(แบค'เจอะ) {badgered,badgering,badgers} n. สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง vt. รบกวนอยู่เรื่อย,ทำให้รำคาญ, Syn. harass,nag

English-Thai: Nontri Dictionary
badge(n) เหรียญตรา,สัญลักษณ์
badger(n) สัตว์กินเนื้อชนิดหนึ่ง
badger(vt) ยั่วเย้า,รบกวน,ทำให้รำคาญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
badges of fraudสิ่งที่ส่อเจตนาฉ้อฉล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Badges?ขอดูตรา Jason Bourne (2016)
Badge and a gun pretty much makes it easy not to get into a fight.มีปืนแค่เนี่ยก็ไม่ ต้องสู้กับใครแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
It's like the red badge of idiocy.มันเหมือนสัญลักษณ์ของความโง่ The Itch (2008)
My badge is here.ตราบัตรผมอยู่นี่ Vantage Point (2008)
You think people would know a badger when they saw one.เฮอะ นึกว่าคนจะรู้จักแบดเจอร์ ทันทีที่เห็นซะอีก The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Some of you may have forgotten, but we badgers remember well, that Narnia was never right except when a Son of Adam was king.พวกแกส่วนใหญ่คงลืมไปแล้ว, แต่เจ้าแบดเจอร์จำมันได้ดี, ว่า นาเนียไม่เคยอยู่เป็นระเบียบ. นอกจาก ตอนที่ บุตรของอดัมเป็นพระราชา. The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
I watch the skies, for it is mine to watch as it is yours to remember, badger.ข้ามองไปบนท้องฟ้า, เพราะว่านั่น เป็นงานของข้า เหมือนกับแบดเจอร์ เป็นผู้ที่จำได้ไม่ลืม The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Yeah? I see you don't have a visitor's badge. That's why I ask.ผมเห็นคุณไม่ติดบัตรผู้มาเยือน ผมก็เลยถามดูน่ะ Pineapple Express (2008)
I'll take this badge off, get to the bottom of it.ฉันจะกระชากตราตำรวจทิ้ง แล้วสาวให้ถึงแก่น Pineapple Express (2008)
The only difference between me and you, Alex, is a badge,ความแตกต่างเดียวระหว่างฉันกับนาย อเล็กซ์ คือ ตราเจ้าหน้าที่ Under & Out (2008)
Where the hell's my security badge, sweetheart?ไอ้บัตรผ่านของผมมันอยู่ไหนหือ, ที่รัก? Shut Down (2008)
Take your hands off me. I Don't have your badge.เอามือออกไปซะ ฉันไม่ได้เอาบัตรของคุณไป Shut Down (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
badgeA child who has first learned to talk will badger his parents with "whys" and "whats".
badgeA man of weak will is the target of criticism; even his friends would badger him into correcting his defects.
badgeEach boy student has a school badge on his cap.
badgeEven a rabbit, if badgered into a corner, will fight back.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหนบ[N] clasp, See also: badge, insignia, Example: แม่ซื้อแหนบติดเสื้ออันใหม่มาให้พ่อ, Count unit: อัน, Thai definition: เครื่องประดับติดปากกระเป๋าเสื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบดเจอร์[n.] (baētjoē) EN: badger   FR: blaireau [m]
เข็ม[n.] (khem) EN: badge ; insignia   FR: badge [m]
หมาหริ่ง[n.] (māring) EN: Large-toothed Ferret Badger   
หมูหริ่ง[n.] (mūring) EN: badger   FR: blaireau [m]
หมูหริ่ง[n.] (mūring) EN: Hog Badger   
แหนบ[n.] (naēp) EN: clasp ; badge ; insignia   FR: badge [m]
นกฮันนีแบดเจอร์[n. exp.] (nok hannī baētjoē) EN: honey badger   FR: Sibia de Blyth
ตรา[n.] (trā) EN: badge ; decoration ; emblem ; insignia ; crest   FR: insigne [m] ; badge [m] (anglic.) ; écusson [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
BADGE    B AE1 JH
BADGER    B AE1 JH ER0
BADGES    B AE1 JH AH0 Z
BADGERS    B AE1 JH ER0 Z
BADGETT    B AE1 JH IH2 T
BADGER'S    B AE1 JH ER0 Z
BADGERED    B AE1 JH ER0 D
BADGERING    B AE1 JH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
badge    (n) (b a1 jh)
badger    (v) (b a1 jh @ r)
badges    (n) (b a1 jh i z)
badgers    (v) (b a1 jh @ z)
badgered    (v) (b a1 jh @ d)
badgering    (v) (b a1 jh @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
徽章[huī zhāng, ㄏㄨㄟ ㄓㄤ, ] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms, #7,636 [Add to Longdo]
[huī, ㄏㄨㄟ, ] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms, #11,899 [Add to Longdo]
[huān, ㄏㄨㄢ, ] badger, #19,668 [Add to Longdo]
像章[xiàng zhāng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄤ, ] badge; insignia; lapel badge (e.g. with miniature portrait of great national leader), #46,447 [Add to Longdo]
证章[zhèng zhāng, ㄓㄥˋ ㄓㄤ, / ] badge, #76,977 [Add to Longdo]
[chá, ㄔㄚˊ, ] Badger-like wild animal, #294,869 [Add to Longdo]
[huán, ㄏㄨㄢˊ, ] badger [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausweisleser {m}badge reader [Add to Longdo]
Dienstmarke {f}badge of office [Add to Longdo]
Ehrenzeichen {n}badge of honour [Add to Longdo]
Kennzeichen {n} | Kennzeichen {pl}badge | badges [Add to Longdo]
Rangabzeichen {n}badge of rank [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
badge(n) |m| บัตรประจำตัว เช่น Le badge personnel est obligatoire pour entrer dans l’École.

Japanese-English: EDICT Dictionary
せがむ[, segamu] (v5m,vt) to badger (pester) (a person to do); (P) [Add to Longdo]
アメリカ穴熊[アメリカあなぐま, amerika anaguma] (n) (uk) American badger (Taxidea taxus) [Add to Longdo]
バッジ[, bajji] (n) badge; (P) [Add to Longdo]
バッジシステム[, bajjishisutemu] (n) BADGE system [Add to Longdo]
バッジテスト[, bajjitesuto] (n) badge test [Add to Longdo]
フィルムバッジ[, firumubajji] (n) film badge [Add to Longdo]
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P) [Add to Longdo]
会員章[かいいんしょう, kaiinshou] (n) membership badge [Add to Longdo]
記章(P);徽章[きしょう, kishou] (n) medal; badge; insignia; (P) [Add to Longdo]
胸章[きょうしょう, kyoushou] (n) medal; badge; insignia (worn on the chest) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Badge \Badge\ (b[a^]j), n. [LL. bagea, bagia, sign, prob. of
   German origin; cf. AS. be['a]g, be['a]h, bracelet, collar,
   crown, OS. b[=o]g- in comp., AS. b[=u]gan to bow, bend, G.
   biegen. See {Bow} to bend.]
   1. A distinctive mark, token, sign, or cognizance, worn on
    the person; as, the badge of a society; the badge of a
    policeman. "Tax gatherers, recognized by their official
    badges." --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. Something characteristic; a mark; a token.
    [1913 Webster]
 
       Sweet mercy is nobility's true badge. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) A carved ornament on the stern of a vessel,
    containing a window or the representation of one.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Badge \Badge\ (b[a^]j), v. t.
   To mark or distinguish with a badge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 badge
   n 1: an emblem (a small piece of plastic or cloth or metal) that
      signifies your status (rank or membership or affiliation
      etc.); "they checked everyone's badge before letting them
      in"
   2: any feature that is regarded as a sign of status (a
     particular power or quality or rank); "wearing a tie was
     regarded as a badge of respectability"
   v 1: put a badge on; "The workers here must be badged"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 badge /badʒ/ 
  badge; identity card

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top