ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

旗幟

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -旗幟-, *旗幟*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旗帜[qí zhì, ㄑㄧˊ ㄓˋ, / ] ensign; flag, #7,434 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
旗幟[きし;きしょく(ik), kishi ; kishoku (ik)] (n) flag; banner; ensign; emblem [Add to Longdo]
旗幟鮮明[きしせんめい, kishisenmei] (n) making one's attitude (position, stand) clear (lit [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Under the sacred banner of our great Lenin, we will faithfully carry out every directive he bequeathed to us.[CN] 在偉大的列寧的... 神聖旗幟下 我們會忠實地執行... WR: Mysteries of the Organism (1971)
- Then, we will begin by replacing.. the Tibetan flag with the flag of the motherland.[CN] - 我們將把西藏的旗幟... Kundun (1997)
We march today for the redress... of the '89 democratic movement[CN] 請站到我們旗幟後面 我們今天遊行隊伍的主要要求 是平反八九民運 Ordinary Heroes (1999)
Representatives of EVIS seek out the outlaw Giuliano to offer him the rank of colonel, the battle flag of EVIS, and the promise that his name would be cleared once the separatists have won.[CN] 埃維斯的代表們 找到了逃犯吉利亞諾 任命他為上校 埃維斯的戰鬥旗幟 並保證一旦獨立成功 他的名字就會被清除 Salvatore Giuliano (1962)
Run up a new set of colors![CN] 升起一面新的旗幟 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Courageous and proud Under the red flag![CN] 288)}在紅色的旗幟下意氣風發! Papierove hlavy (1996)
We hear people talk about democracy, and not so long ago the same people were waving red flags.[CN] 288)}我聽到有人在討論民主 288)}而不久之前這些人 288)}卻在揮舞著紅色的旗幟 Papierove hlavy (1996)
And we will begin with tearing it down.[CN] 我們將把這些旗幟統統扯下來 Kundun (1997)
She raised the banner of uprising over France![CN] 她高舉著法國起義的旗幟! Shine, Shine, My Star (1970)
Under the banner of the Mother of God, they tried to repel the enemy soldiers, conquer the heretics, eradicate foreign influences.[CN] 在聖母的旗幟下 他們努力擊退敵軍 征服異教徒, 根除外國勢力的影響 The Devil (1972)
But they're flying King Richard's banner.[CN] 沒事的,大人 他們揮的是理查王的旗幟 The Foretelling (1983)
She can't have see our flag yet.[CN] 她還看不見我們的旗幟 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top