Search result for

symbolic

(64 entries)
(0.0295 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -symbolic-, *symbolic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
symbolic[ADJ] เป็นเครื่องหมาย, See also: เป็นสัญลักษณ์, Syn. emblematic, figurative, metaphoric
symbolics[N] วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักความเชื่อทางศาสนา, Syn. study of creeds, creedal theology
symbolical[ADJ] เป็นสัญลักษณ์, See also: เป็นเครื่องหมาย, Syn. allegorical, figurative, metaphoric

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
symbolic(ซิมบอล'ลิค,-เคิล) adj. เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนัย
symbolic languageภาษาสัญลักษณ์เป็นภาษาที่ใช้เป็นรหัส กำหนดตำแหน่งที่อยู่ และการปฏิบัติการของคำสั่งต่าง ๆ ในรูปของสัญลักษณ์ ซึ่งมนุษย์คุ้นเคยมากกว่าภาษาเครื่อง เช่น ใช้คำว่า sub แทน ลบ (มาจากคำ subtract)
symbolical(ซิมบอล'ลิค,-เคิล) adj. เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนัย

English-Thai: Nontri Dictionary
symbolic(adj) เป็นนัย,เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์
symbolical(adj) เป็นนัย,เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
symbolic addressingการกำหนดเลขที่อยู่เชิงสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolic codeรหัสสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolic deliveryการส่งมอบโดยนัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
symbolic instructionคำสั่งสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolic languageภาษาสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolic logicสัญลักษณ์ตรรกศาสตร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolic logicตรรกศาสตร์สัญลักษณ์, ตรรกวิทยาสัญลักษณ์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
symbolic logicตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
symbolic programmingการเขียนโปรแกรมเชิงสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Symbolic aspectsแง่สัญลักษณ์ [TU Subject Heading]
Symbolic interactionismปฏิสัมพันธ์นิยมเชิงสัญลักษณ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The devices on your heads are symbolic of the shackles you place upon othersอุปกรณ์บนหัวแกเป็นสัญลักษณ์ เป็นสิ่งที่แกได้ทำเอาไว้กับคนอื่นๆ Saw VI (2009)
These dolphins are symbolic of a new day for the environment.และผมไปที่โรงพยาบาลที่นั่น The Cove (2009)
Ok, so, maybe it's symbolic for the unsub.ok แรงจูงใจของผู้ต้องสงสัย Amplification (2009)
Are not symbolically significant,ไม่ได้เป็นจุดที่มีนัยสำคัญ Amplification (2009)
Iit felt like a symbolic kind of thing-- ordering a beam.รู้สึกเหมือนสัญลักษณ์\ ประเภของสิ่ง-- The Pickle Jar (2009)
Saving one pig or chicken is symbolic at best, Angela.ช่วยหมูหรือไก่ตัวเดียว เป็นได้แค่สัญลักษณ์ แองเจล่า The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
Dr. Manhattan, as you know the Doomsday Clock is a symbolic clock face analogizing humankind's proximity to extinction midnight representing the threat of nuclear war.ดร.แมนฮัดตัน อย่างที่คุณรู้ ...นาฬิกาวันสิ้นโลก เป็นนาฬิกาที่สมมุติขึ้น... ...เพื่อสื่อถึงความเข้มข้น ของวิกฤตสิ้นสูญของมนุษยชาติ... Watchmen (2009)
I would only agree that a symbolic clock is as nourishing to the intellect as a photograph of oxygen to a drowning man.ผมเห็นด้วยแค่ตรงที่ สัญลักษณ์ความเป็นนาฬิกา... ...กระตุ้นสติได้ดี... ...เหมือนที่ภาพถังอ๊อกซิเจน กระตุ้นคนจมน้ำ Watchmen (2009)
And it's symbolic of him not fighting for her in the first place.และมันแสดงให้เห็นว่า เขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อเธอในตอนแรก The Fight (2010)
The cushion is merely symbolic.เบาะรองนั่งเป็นแค่สัญลักษณ์น่ะ The Apology Insufficiency (2010)
Away from your symbolically invasive balls to a women's studies class.ไปห่างๆเกมบอลสัญลักษณ์ จอมรุกรานของพวกคุณ แล้วเข้าคลาสสตรีศึกษาน่ะสิ Aerodynamics of Gender (2010)
Keep in mind we're poor, so it's rely more of a symbolic gesture.จำไว้ว่า พวกเรายังขัดสนอยู่ นี่เป็นสิ่งที่มากกว่าที่แม่ไว้วางใจหนูเสียอีก The Thing That Counts Is What's Inside (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
symbolicThe dismissal of foreign minister Tanaka is symbolic of the continuing political turmoil.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พานพาขวัญ[n. exp.] (phān phā khwan) EN: symbolic bush   

CMU English Pronouncing Dictionary
SYMBOLIC    S IH2 M B AA1 L IH0 K
SYMBOLICS    S IH2 M B AA1 L IH0 K S
SYMBOLICALLY    S IH2 M B AA1 L IH0 K AH0 L IY0
SYMBOLICALLY    S IH2 M B AA1 L IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
symbolic    (j) (s i1 m b o1 l i k)
symbolical    (j) (s i1 m b o1 l i k l)
symbolically    (a) (s i1 m b o1 l i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
formale Logiksymbolic logic [Add to Longdo]
symbolische Programmiersprachesymbolic language [Add to Longdo]
symbolisches Adressierensymbolic addressing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シルク形式[シルクけいしき, shiruku keishiki] (n) {comp} Symbolic LinK format [Add to Longdo]
シンボリック[, shinborikku] (adj-na) symbolic; (P) [Add to Longdo]
シンボリックス[, shinborikkusu] (n) Symbolics [Add to Longdo]
シンボリックデバッガ[, shinborikkudebagga] (n) {comp} symbolic debugger [Add to Longdo]
シンボリックリンク[, shinborikkurinku] (n) symbolic link [Add to Longdo]
[いん, in] (n) (1) seal; stamp; mark; print; (2) {Buddh} mudra (symbolic hand gesture); (3) (abbr) India [Add to Longdo]
印を結ぶ[いんをむすぶ, inwomusubu] (exp,v5b) to make symbolic signs (gestures) with the fingers [Add to Longdo]
印契[いんげい;いんけい, ingei ; inkei] (n) mudra (symbolic hand gesture used in Buddhism) [Add to Longdo]
記号アドレス[きごうアドレス, kigou adoresu] (n) {comp} symbolic address [Add to Longdo]
記号解析[きごうかいせき, kigoukaiseki] (n) symbolic analysis [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
象征性[xiàng zhēng xìng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ ㄒㄧㄥˋ, / ] symbolic; emblem; token [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
シンボリックデバッガ[しんぼりっくでばっが, shinborikkudebagga] symbolic debugger [Add to Longdo]
記号アドレス[きごうアドレス, kigou adoresu] symbolic address [Add to Longdo]
記号型言語[きごうかたげんご, kigoukatagengo] symbolic language [Add to Longdo]
記号文字[きごうもじ, kigoumoji] symbolic-character [Add to Longdo]
記号論理学[きごうろんりがく, kigouronrigaku] symbolic logic, mathematical logic [Add to Longdo]
数理論理学[すうりろんりがく, suurironrigaku] symbolic logic, mathematical logic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Symbolic \Sym*bol"ic\, n. [Cf. F. symbolique. See {Symbolic},
   a.] (Theol.)
   See {Symbolics}.
   [1913 Webster] Symbolic

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Symbolic \Sym*bol"ic\, Symbolical \Sym*bol"ic*al\, a. [L.
   symbolicus, Gr. symboliko`s: cf. F. symbolique.]
   Of or pertaining to a symbol or symbols; of the nature of a
   symbol; exhibiting or expressing by resemblance or signs;
   representative; as, the figure of an eye is symbolic of sight
   and knowledge. -- {Sym*bol"ic*al*ly}, adv. --
   {Sym*bol"ic*al*ness}, n.
   [1913 Webster]
 
      The sacrament is a representation of Christ's death by
      such symbolical actions as he himself appointed. --Jer.
                          Taylor.
   [1913 Webster]
 
   {Symbolical delivery} (Law), the delivery of property sold by
    delivering something else as a symbol, token, or
    representative of it. --Bouvier. Chitty.
 
   {Symbolical philosophy}, the philosophy expressed by
    hieroglyphics.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Symbolics \Sym*bol"ics\, n.
   The study of ancient symbols; esp. (Theol.), that branch of
   historic theology which treats of creeds and confessions of
   faith; symbolism; -- called also {symbolic}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 symbolic
   adj 1: relating to or using or proceeding by means of symbols;
       "symbolic logic"; "symbolic operations"; "symbolic
       thinking" [syn: {symbolic}, {symbolical}]
   2: serving as a visible symbol for something abstract; "a crown
     is emblematic of royalty"; "the spinning wheel was as
     symbolic of colonical Massachusetts as the codfish" [syn:
     {emblematic}, {emblematical}, {symbolic}, {symbolical}]
   3: using symbolism; "symbolic art"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top