ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emblem

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emblem-, *emblem*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emblem(n) สัญลักษณ์, See also: เครื่องหมาย, Syn. badge, sign, symbol

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emblem(เอม'เบลม) n. สัญลักษณ์, เครื่องหมายตราหรือแผนภาพที่สัญลักษณ์ vt. ใช้ตราเครื่องหมาย, แผนภาพ, เป็นสัญลักษณ์, See also: emblematic เอมบละแมท'ทิด adj. ดูemblem

English-Thai: Nontri Dictionary
emblem(n) สัญลักษณ์, ตรา, ภาพ
emblematic(adj) เป็นสัญลักษณ์, เป็นสิ่งแสดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emblementsพืชล้มลุก, ไม้ล้มลุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emblemsเครื่องหมาย [TU Subject Heading]
Emblems, Nationalเครื่องหมายประจำชาติ [TU Subject Heading]
Emblems, Stateเครื่องหมายประจำจังหวัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's as if they have no idea what kind of law it is. As if it's the emblem of a riding club.พวกมันนึกว่าให้ติดเล่นโก้ๆ... Schindler's List (1993)
Under the double-cross emblem liberty was banished.ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Still you serve him loyally, even though the people... throw rotten eggs at his royal emblem.ท่านยังรับใช้ กษัตริย์ที่ประชาชนชิงชัง The Man in the Iron Mask (1998)
"Free emblems for Jews in the Warsaw district.ประกาศ การติดสัญลักษณ์ยิวในมหานครวอร์ซอร์ The Pianist (2002)
I hereby order that all Jews in the Warsaw district will wear visible emblems when out of doors.ข้าพเจ้าขอประกาศให้ชาวยิวทุกคน ในเขตวอร์ซอว์ทุกท่าน ต้องติดเครื่องหมายยิวเมื่อออกจากบ้าน The Pianist (2002)
The emblem will be worn on the right sleeve and will represent the blue star of David on a white background.ทุกท่านต้องติดเครื่องหมาย ที่แขนเสื้อทางด้านขวา เครื่องหมายจะต้องเป็นรูปดาวเดวิด สีน้ำเงินอยู่บนพื้นสีขาว The Pianist (2002)
A picture of three lions, as seen on the national emblem of India.รูปภาพสิงโต 3 ตัว ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอินเดีย Slumdog Millionaire (2008)
It's the emblem for their organization.มันเป็นตราขององกอร์ของพวกมัน Chuck Versus the First Date (2008)
There's a strong support to drop the Springbok emblem and colors altogether.มีมติแข็งขันมาก ว่าให้เลิกใช้โลโก้ทีมสปริงบอกซ์ และเปลี่ยนสีทั้งหมดด้วย Invictus (2009)
That, as a permanent symbol of the apartheid era the colors, emblem and the name of the Springboks, be eliminated immediately.สำหรับสัญลักษณ์ที่ยังบ่งบอก.. ถึงช่วงเวลาของการแบ่งแยกสีผิว รวมไปถึงสีประจำทีม.. Invictus (2009)
Restore their name, their emblem and their colors immediately.ฟื้นฟูชื่อเสียง.. กลับมาใช้โลโก้... ...และสีประจำทีมในทันที Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emblemThe note is embossed with the school emblem.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กกุธภัณฑ์[kakutthaphan] (n) EN: regalia ; emblems ; paraphernalia ; insignia of kingship
การชุมนุม[kān chumnum] (n) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering  FR: assemblée [ f ] ; réunion [ f ] ; rassemblement [ f ] ; concentration [ f ] ; meeting [ m ]
การประชุม[kān prachum] (n) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting  FR: réunion [ f ] ; assemblée [ f ] ; conférence [ f ] ; meeting [ m ] ; session [ f ] ; forum [ m ] ; sommet [ m ] ; rassemblement [ m ] ; convention [ f ] ; comices [ mpl ] (hist.)
การสั่น[kān san] (n) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver  FR: tremblement [ m ] ; vibration [ f ] ; frémissement [ m ]
เครื่องหมาย[khreūangmāi] (n) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker  FR: marque [ f ] ; symbole [ m ] ; signe [ m ] ; emblème [ m ] ; signe de ponctuation [ m ] ; point [ m ]
เครื่องหมายประจำชาติ[khreūangmāi prajamchāt] (n, exp) FR: emblème national [ m ]
ม็อบ[mǿp] (n) EN: mob ; demonstrators ; demonstration ; rally  FR: rassemblement [ f ] ; foule [ f ]
ม็อบแดง[mǿp daēng] (n, exp) EN: Red Shirts  FR: rassemblement des chemises rouges [ m ] ; chemises rouges [ fpl ]
ม็อบเหลือง[mǿp leūang] (n, exp) EN: Yellow Shirts  FR: rassemblement des chemises jaunes [ m ] ; chemises jaunes [ mpl ]
ม็อบเสื้อแดง[mǿp seūa daēng] (n, exp) EN: Red Shirts rally  FR: rassemblement des chemises rouges [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
emblem
emblems
emblematic

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emblem
emblems
emblematic

WordNet (3.0)
emblem(n) special design or visual object representing a quality, type, group, etc.
emblem(n) a visible symbol representing an abstract idea, Syn. allegory
emblematic(adj) serving as a visible symbol for something abstract, Syn. symbolic, symbolical, emblematical
emblematic(adj) being or serving as an illustration of a type, Syn. exemplary, typic

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Emblem

n. [ F. emblème, L. emblema, -atis, that which is put in or on, inlaid work, fr. Gr. &unr_; a thing put in or on, fr. &unr_; to throw, lay, put in; &unr_; in + &unr_; to throw. See In, and Parable. ] 1. Inlay; inlaid or mosaic work; something ornamental inserted in a surface. [ Obs. ] Milton. [ 1913 Webster ]

2. A visible sign of an idea; an object, or the figure of an object, symbolizing and suggesting another object, or an idea, by natural aptness or by association; a figurative representation; a typical designation; a symbol; as, a balance is an emblem of justice; a scepter, the emblem of sovereignty or power; a circle, the emblem of eternity. “His cicatrice, an emblem of war, here on his sinister cheek.” Shak. [ 1913 Webster ]

3. A picture accompanied with a motto, a set of verse, or the like, intended as a moral lesson or meditation. [ 1913 Webster ]

☞ Writers and artists of the 17th century gave much attention and study to the composition of such emblems, and many collections of them were published.

Syn. -- Sign; symbol; type; device; signal; token. -- Sign, Emblem, Symbol, Type. Sign is the generic word comprehending all significant representations. An emblem is a visible object representing another by a natural suggestion of characteristic qualities, or an habitual and recognized association; as, a circle, having no apparent beginning or end, is an emblem of eternity; a particular flag is the emblem of the country or ship which has adopted it for a sign and with which it is habitually associated. Between emblem and symbol the distinction is slight, and often one may be substituted for the other without impropriety. See Symbol. Thus, a circle is either an emblem or a symbol of eternity; a scepter, either an emblem or a symbol of authority; a lamb, either an emblem or a symbol of meekness. “An emblem is always of something simple; a symbol may be of something complex, as of a transaction . . . In consequence we do not speak of actions emblematic.” C. J. Smith. A type is a representative example, or model, exhibiting the qualities common to all individuals of the class to which it belongs; as, the Monitor is a type of a class of war vessels. [ 1913 Webster ]

Emblem

v. t. [ imp. & p. p. Emblemed p. pr. & vb. n. Embleming. ] To represent by an emblem; to symbolize. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Emblemed by the cozening fig tree. Feltham.

Emblematical

{ } a. [ Cf. F. emblématique. ] Pertaining to, containing, or consisting in, an emblem; symbolic; typically representative; representing as an emblem; as, emblematic language or ornaments; a crown is emblematic of royalty; white is emblematic of purity. -- Em`blem*at"ic*al*ly, adv. [1913 Webster]

Variants: Emblematic
Emblematiccize

v. t. To render emblematic; as, to emblematicize a picture. [ R. ] Walpole. [ 1913 Webster ]

Emblematist

n. A writer or inventor of emblems. Sir T. Browne. [ 1913 Webster ]

Emblematize

v. t. [ imp. & p. p. Emblematized p. pr. & vb. n. Emblematizing ] To represent by, or as by, an emblem; to symbolize. [ 1913 Webster ]

Anciently the sun was commonly emblematized by a starry or radiate figure. Bp. Hurd. [ 1913 Webster ]

Emblement

n. [ OF. embleer to sow with corn, F. emblaver, fr. LL. imbladare; pref. in- + LL. bladum grain, F. blé. ] (Law) The growing crop, or profits of a crop which has been sown or planted; -- used especially in the plural. The produce of grass, trees, and the like, is not emblement. Wharton's Law Dict. [ 1913 Webster ]

Emblemize

v. t. [ imp. & p. p. Emblemized p. pr. & vb. n. Emblemizing ] To represent by an emblem; to emblematize. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
象征[xiàng zhēng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ,   /  ] emblem; symbol; token; badge; to symbolize; to signify; to stand for #5,538 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emblem { n }; Wahrzeichen { n }; Hoheitszeichen { n }; Symbol { n } | Embleme { pl }; Wahrzeichen { pl }; Hoheitszeichen { pl }; Symbole { pl }emblem | emblems [Add to Longdo]
Friedenssymbol { n }emblem of peace [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P) #3,689 [Add to Longdo]
エンブレム[enburemu] (n) emblem; (P) #14,449 [Add to Longdo]
ホウズキ[houzuki] (n) Hozukius emblemarius (species of fish closely related to the rockfish) [Add to Longdo]
奥付;奥附;奥付け(io)[おくづけ, okuduke] (n) colophon; publication data; production notes; printer's mark; publisher's emblem [Add to Longdo]
旗印(P);旗標[はたじるし, hatajirushi] (n) (design on a) banner; slogan; emblem (on flag); insignia; (P) [Add to Longdo]
旗幟[きし;きしょく(ik), kishi ; kishoku (ik)] (n) flag; banner; ensign; emblem [Add to Longdo]
菊の御紋[きくのごもん, kikunogomon] (n) Imperial chrysanthemum emblem [Add to Longdo]
寓意的[ぐういてき, guuiteki] (adj-na) allegorical; emblematic [Add to Longdo]
県花[けんか, kenka] (n) prefectural flower; floral emblem for a prefecture [Add to Longdo]
五輪のマーク[ごりんのマーク, gorinno ma-ku] (n) five-ring Olympic emblem [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top