ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

emblem

EH1 M B L AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -emblem-, *emblem*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emblem(n) สัญลักษณ์, See also: เครื่องหมาย, Syn. badge, sign, symbol

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emblem(เอม'เบลม) n. สัญลักษณ์, เครื่องหมายตราหรือแผนภาพที่สัญลักษณ์ vt. ใช้ตราเครื่องหมาย, แผนภาพ, เป็นสัญลักษณ์, See also: emblematic เอมบละแมท'ทิด adj. ดูemblem

English-Thai: Nontri Dictionary
emblem(n) สัญลักษณ์, ตรา, ภาพ
emblematic(adj) เป็นสัญลักษณ์, เป็นสิ่งแสดง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
emblementsพืชล้มลุก, ไม้ล้มลุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emblemsเครื่องหมาย [TU Subject Heading]
Emblems, Nationalเครื่องหมายประจำชาติ [TU Subject Heading]
Emblems, Stateเครื่องหมายประจำจังหวัด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Under the double-cross emblem liberty was banished.ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's as if they have no idea what kind of law it is. As if it's the emblem of a riding club.พวกมันนึกว่าให้ติดเล่นโก้ๆ... Schindler's List (1993)
"Free emblems for Jews in the Warsaw district.ประกาศ การติดสัญลักษณ์ยิวในมหานครวอร์ซอร์ The Pianist (2002)
I hereby order that all Jews in the Warsaw district will wear visible emblems when out of doors.ข้าพเจ้าขอประกาศให้ชาวยิวทุกคน ในเขตวอร์ซอว์ทุกท่าน ต้องติดเครื่องหมายยิวเมื่อออกจากบ้าน The Pianist (2002)
The emblem will be worn on the right sleeve and will represent the blue star of David on a white background.ทุกท่านต้องติดเครื่องหมาย ที่แขนเสื้อทางด้านขวา เครื่องหมายจะต้องเป็นรูปดาวเดวิด สีน้ำเงินอยู่บนพื้นสีขาว The Pianist (2002)
A picture of three lions, as seen on the national emblem of India.รูปภาพสิงโต 3 ตัว ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอินเดีย Slumdog Millionaire (2008)
It's the emblem for their organization.มันเป็นตราขององกอร์ของพวกมัน Chuck Versus the First Date (2008)
There's a strong support to drop the Springbok emblem and colors altogether.มีมติแข็งขันมาก ว่าให้เลิกใช้โลโก้ทีมสปริงบอกซ์ และเปลี่ยนสีทั้งหมดด้วย Invictus (2009)
That, as a permanent symbol of the apartheid era the colors, emblem and the name of the Springboks, be eliminated immediately.สำหรับสัญลักษณ์ที่ยังบ่งบอก.. ถึงช่วงเวลาของการแบ่งแยกสีผิว รวมไปถึงสีประจำทีม.. Invictus (2009)
Restore their name, their emblem and their colors immediately.ฟื้นฟูชื่อเสียง.. กลับมาใช้โลโก้... ...และสีประจำทีมในทันที Invictus (2009)
Where the eagle has been a national emblem over a hundred years .ของชาติมากว่าร้อยปี Sherlock Holmes (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emblemThe note is embossed with the school emblem.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กกุธภัณฑ์[kakutthaphan] (n) EN: regalia ; emblems ; paraphernalia ; insignia of kingship
การชุมนุม[kān chumnum] (n) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering  FR: assemblée [ f ] ; réunion [ f ] ; rassemblement [ f ] ; concentration [ f ] ; meeting [ m ]
การประชุม[kān prachum] (n) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting  FR: réunion [ f ] ; assemblée [ f ] ; conférence [ f ] ; meeting [ m ] ; session [ f ] ; forum [ m ] ; sommet [ m ] ; rassemblement [ m ] ; convention [ f ] ; comices [ mpl ] (hist.)
การสั่น[kān san] (n) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver  FR: tremblement [ m ] ; vibration [ f ] ; frémissement [ m ]
เครื่องหมาย[khreūangmāi] (n) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker  FR: marque [ f ] ; symbole [ m ] ; signe [ m ] ; emblème [ m ] ; signe de ponctuation [ m ] ; point [ m ]
เครื่องหมายประจำชาติ[khreūangmāi prajamchāt] (n, exp) FR: emblème national [ m ]
ม็อบ[mǿp] (n) EN: mob ; demonstrators ; demonstration ; rally  FR: rassemblement [ f ] ; foule [ f ]
ม็อบแดง[mǿp daēng] (n, exp) EN: Red Shirts  FR: rassemblement des chemises rouges [ m ] ; chemises rouges [ fpl ]
ม็อบเหลือง[mǿp leūang] (n, exp) EN: Yellow Shirts  FR: rassemblement des chemises jaunes [ m ] ; chemises jaunes [ mpl ]
ม็อบเสื้อแดง[mǿp seūa daēng] (n, exp) EN: Red Shirts rally  FR: rassemblement des chemises rouges [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EMBLEM EH1 M B L AH0 M
EMBLEMS EH1 M B L AH0 M Z
EMBLEMATIC EH2 M B L AH0 M AE1 T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emblem (n) ˈɛmbləm (e1 m b l @ m)
emblems (n) ˈɛmbləmz (e1 m b l @ m z)
emblematic (j) ˌɛmbləmˈætɪk (e2 m b l @ m a1 t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
象征[xiàng zhēng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ, / ] emblem; symbol; token; badge; to symbolize; to signify; to stand for #5,538 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emblem { n }; Wahrzeichen { n }; Hoheitszeichen { n }; Symbol { n } | Embleme { pl }; Wahrzeichen { pl }; Hoheitszeichen { pl }; Symbole { pl }emblem | emblems [Add to Longdo]
Friedenssymbol { n }emblem of peace [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P) #3,689 [Add to Longdo]
エンブレム[enburemu] (n) emblem; (P) #14,449 [Add to Longdo]
ホウズキ[houzuki] (n) Hozukius emblemarius (species of fish closely related to the rockfish) [Add to Longdo]
奥付;奥附;奥付け(io)[おくづけ, okuduke] (n) colophon; publication data; production notes; printer's mark; publisher's emblem [Add to Longdo]
旗印(P);旗標[はたじるし, hatajirushi] (n) (design on a) banner; slogan; emblem (on flag); insignia; (P) [Add to Longdo]
旗幟[きし;きしょく(ik), kishi ; kishoku (ik)] (n) flag; banner; ensign; emblem [Add to Longdo]
菊の御紋[きくのごもん, kikunogomon] (n) Imperial chrysanthemum emblem [Add to Longdo]
寓意的[ぐういてき, guuiteki] (adj-na) allegorical; emblematic [Add to Longdo]
県花[けんか, kenka] (n) prefectural flower; floral emblem for a prefecture [Add to Longdo]
五輪のマーク[ごりんのマーク, gorinno ma-ku] (n) five-ring Olympic emblem [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emblem \Em"blem\, n. [F. embl[`e]me, L. emblema, -atis, that
   which is put in or on, inlaid work, fr. Gr. ? a thing put in
   or on, fr. ? to throw, lay, put in; ? in + ? to throw. See
   {In}, and {Parable}.]
   1. Inlay; inlaid or mosaic work; something ornamental
    inserted in a surface. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A visible sign of an idea; an object, or the figure of an
    object, symbolizing and suggesting another object, or an
    idea, by natural aptness or by association; a figurative
    representation; a typical designation; a symbol; as, a
    balance is an emblem of justice; a scepter, the emblem of
    sovereignty or power; a circle, the emblem of eternity.
    "His cicatrice, an emblem of war, here on his sinister
    cheek." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A picture accompanied with a motto, a set of verse, or the
    like, intended as a moral lesson or meditation.
    [1913 Webster]
 
   Note: Writers and artists of the 17th century gave much
      attention and study to the composition of such emblems,
      and many collections of them were published.
 
   Syn: Sign; symbol; type; device; signal; token.
 
   Usage: {Sign}, {Emblem}, {Symbol}, {Type}. Sign is the
      generic word comprehending all significant
      representations. An emblem is a visible object
      representing another by a natural suggestion of
      characteristic qualities, or an habitual and
      recognized association; as, a circle, having no
      apparent beginning or end, is an emblem of eternity; a
      particular flag is the emblem of the country or ship
      which has adopted it for a sign and with which it is
      habitually associated. Between emblem and symbol the
      distinction is slight, and often one may be
      substituted for the other without impropriety. See
      {Symbol}. Thus, a circle is either an emblem or a
      symbol of eternity; a scepter, either an emblem or a
      symbol of authority; a lamb, either an emblem or a
      symbol of meekness. "An emblem is always of something
      simple; a symbol may be of something complex, as of a
      transaction . . . In consequence we do not speak of
      actions emblematic." --C. J. Smith. A type is a
      representative example, or model, exhibiting the
      qualities common to all individuals of the class to
      which it belongs; as, the Monitor is a type of a class
      of war vessels.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emblem \Em"blem\, v. t. [imp. & p. p. {Emblemed}; p. pr. & vb.
   n. {Embleming}.]
   To represent by an emblem; to symbolize. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Emblemed by the cozening fig tree.    --Feltham.
   Emblematic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emblem
   n 1: special design or visual object representing a quality,
      type, group, etc.
   2: a visible symbol representing an abstract idea [syn:
     {emblem}, {allegory}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 emblem
  emblem

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 emblem
  emblem

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top