ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-emblem-

EH1 M B L AH0 M   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: emblem, *emblem*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
emblem[N] สัญลักษณ์, See also: เครื่องหมาย, Syn. badge, sign, symbol

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
emblem(เอม'เบลม) n. สัญลักษณ์,เครื่องหมายตราหรือแผนภาพที่สัญลักษณ์ vt. ใช้ตราเครื่องหมาย,แผนภาพ,เป็นสัญลักษณ์, See also: emblematic (เอมบละแมท'ทิด) adj. ดูemblem

English-Thai: Nontri Dictionary
emblem(n) สัญลักษณ์,ตรา,ภาพ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Under the double-cross emblem liberty was banished.ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ The Great Dictator (1940)
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's as if they have no idea what kind of law it is. As if it's the emblem of a riding club.พวกมันนึกว่าให้ติดเล่นโก้ๆ... Schindler's List (1993)
Still you serve him loyally, even though the people... throw rotten eggs at his royal emblem.ท่านยังรับใช้ กษัตริย์ที่ประชาชนชิงชัง The Man in the Iron Mask (1998)
"Free emblems for Jews in the Warsaw district.ประกาศ การติดสัญลักษณ์ยิวในมหานครวอร์ซอร์ The Pianist (2002)
I hereby order that all Jews in the Warsaw district will wear visible emblems when out of doors.ข้าพเจ้าขอประกาศให้ชาวยิวทุกคน ในเขตวอร์ซอว์ทุกท่าน ต้องติดเครื่องหมายยิวเมื่อออกจากบ้าน The Pianist (2002)
The emblem will be worn on the right sleeve and will represent the blue star of David on a white background.ทุกท่านต้องติดเครื่องหมาย ที่แขนเสื้อทางด้านขวา เครื่องหมายจะต้องเป็นรูปดาวเดวิด สีน้ำเงินอยู่บนพื้นสีขาว The Pianist (2002)
Unocal is emblematic of corporate abuse and corporate power run amokยูโนแคลคือสัญลักษณ์ความเลวร้ายของบรรษัท และอำนาจบรรษัทที่บ้าคลั่ง The Corporation (2003)
A picture of three lions, as seen on the national emblem of India.รูปภาพสิงโต 3 ตัว ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอินเดีย Slumdog Millionaire (2008)
It's the emblem for their organization.มันเป็นตราขององกอร์ของพวกมัน Chuck Versus the First Date (2008)
There's a strong support to drop the Springbok emblem and colors altogether.มีมติแข็งขันมาก ว่าให้เลิกใช้โลโก้ทีมสปริงบอกซ์ และเปลี่ยนสีทั้งหมดด้วย Invictus (2009)
That, as a permanent symbol of the apartheid era the colors, emblem and the name of the Springboks, be eliminated immediately.สำหรับสัญลักษณ์ที่ยังบ่งบอก.. ถึงช่วงเวลาของการแบ่งแยกสีผิว รวมไปถึงสีประจำทีม.. Invictus (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
emblemThe note is embossed with the school emblem.

CMU English Pronouncing Dictionary
EMBLEM    EH1 M B L AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
emblem    (n) ˈɛmbləm (e1 m b l @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Emblem {n}; Wahrzeichen {n}; Hoheitszeichen {n}; Symbol {n} | Embleme {pl}; Wahrzeichen {pl}; Hoheitszeichen {pl}; Symbole {pl}emblem | emblems [Add to Longdo]
Friedenssymbol {n}emblem of peace [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emblem \Em"blem\, n. [F. embl[`e]me, L. emblema, -atis, that
   which is put in or on, inlaid work, fr. Gr. ? a thing put in
   or on, fr. ? to throw, lay, put in; ? in + ? to throw. See
   {In}, and {Parable}.]
   1. Inlay; inlaid or mosaic work; something ornamental
    inserted in a surface. [Obs.] --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. A visible sign of an idea; an object, or the figure of an
    object, symbolizing and suggesting another object, or an
    idea, by natural aptness or by association; a figurative
    representation; a typical designation; a symbol; as, a
    balance is an emblem of justice; a scepter, the emblem of
    sovereignty or power; a circle, the emblem of eternity.
    "His cicatrice, an emblem of war, here on his sinister
    cheek." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A picture accompanied with a motto, a set of verse, or the
    like, intended as a moral lesson or meditation.
    [1913 Webster]
 
   Note: Writers and artists of the 17th century gave much
      attention and study to the composition of such emblems,
      and many collections of them were published.
 
   Syn: Sign; symbol; type; device; signal; token.
 
   Usage: {Sign}, {Emblem}, {Symbol}, {Type}. Sign is the
      generic word comprehending all significant
      representations. An emblem is a visible object
      representing another by a natural suggestion of
      characteristic qualities, or an habitual and
      recognized association; as, a circle, having no
      apparent beginning or end, is an emblem of eternity; a
      particular flag is the emblem of the country or ship
      which has adopted it for a sign and with which it is
      habitually associated. Between emblem and symbol the
      distinction is slight, and often one may be
      substituted for the other without impropriety. See
      {Symbol}. Thus, a circle is either an emblem or a
      symbol of eternity; a scepter, either an emblem or a
      symbol of authority; a lamb, either an emblem or a
      symbol of meekness. "An emblem is always of something
      simple; a symbol may be of something complex, as of a
      transaction . . . In consequence we do not speak of
      actions emblematic." --C. J. Smith. A type is a
      representative example, or model, exhibiting the
      qualities common to all individuals of the class to
      which it belongs; as, the Monitor is a type of a class
      of war vessels.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Emblem \Em"blem\, v. t. [imp. & p. p. {Emblemed}; p. pr. & vb.
   n. {Embleming}.]
   To represent by an emblem; to symbolize. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Emblemed by the cozening fig tree.    --Feltham.
   Emblematic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 emblem
   n 1: special design or visual object representing a quality,
      type, group, etc.
   2: a visible symbol representing an abstract idea [syn:
     {emblem}, {allegory}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 emblem
  emblem

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 emblem
  emblem

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top