ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*discontinuity*

D IH0 S K AA2 N T IH0 N UW1 IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: discontinuity, -discontinuity-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discontinuity(n) ความไม่ต่อเนื่อง, See also: ความไม่ราบรื่น, ความไม่สม่ำเสมอ, Syn. blank, breach, gap, lapse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discontinuity(ดิสคอนทินิว'อิที) n. การหยุดชะงัก, การไม่ต่อเนื่องกัน, การเลิก, ความไม่สม่ำเสมอ, การขาดตอน, Syn. gap

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
removable discontinuityภาวะไม่ต่อเนื่องขจัดได้ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ordinary discontinuityภาวะไม่ต่อเนื่องสามัญ [ มีความหมายเหมือนกับ jump discontinuity ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
jump discontinuityภาวะไม่ต่อเนื่องกระโดด [ มีความหมายเหมือนกับ ordinary discontinuity ] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Mohorovicic Discontinuityแนวแบ่งเขตโมโฮโรวิซิก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
discontinuityความไม่ต่อเนื่อง, การขาดความต่อเนื่อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
discontinuityภาวะไม่ต่อเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discontinuityขาดตอน, ขาดเป็นช่วงๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Draw your spirit within so that there is no unevenness or discontinuity...จำไว้ให้ดี House of Fury (2005)
Draw your spirit within, so that there is no unevennessor discontinuity.จำไว้ให้ดี House of Fury (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การระงับ(n) suppression, See also: alleviation, allaying, cessation, stop, check, discontinuance, discontinuity, Syn. การหยุด, การยับยั้ง, การหยุดยั้ง, การหักห้าม, การห้าม, การขวาง, Example: การระงับเหตุต่างๆ สำเร็จลงด้วยดีจากความร่วมมือของตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ
การชะงัก(n) standstill, See also: discontinuity, interruption, Syn. การหยุด, การชะงักงัน, การหยุดชะงัก, Example: เกิดการชะงักในการผลิตสินค้าเนื่องจากคนงานประท้วง, Thai Definition: การหยุดลงกลางคันทันที

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DISCONTINUITY D IH0 S K AA2 N T IH0 N UW1 IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discontinuity (n) dˌɪskəntɪnjˈuɪtiː (d i2 s k @ n t i n y u1 i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不连续面[bù lián xù miàn, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] surface of discontinuity [Add to Longdo]
莫霍洛维奇[Mò huò luò wéi qí, ㄇㄛˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ, / ] Andrija Mohorovichich or Mohorovičić (1857-1936), Croatian geologist and seismologist who discovered the Mohorovichich discontinuity or Moho [Add to Longdo]
莫霍洛维奇不连续面[Mò huò luò wéi qí bù lián xù miàn, ㄇㄛˋ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄛˋ ㄨㄟˊ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄇㄧㄢˋ, / ] Mohorovichich discontinuity (lower boundary of the earth's lithosphere); abbr. to Moho 莫霍面 [Add to Longdo]
莫霍面[Mò huò miàn, ㄇㄛˋ ㄏㄨㄛˋ ㄇㄧㄢˋ, ] Moho (Mohorovichich discontinuity, the lower boundary of the earth's lithosphere) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sprungstelle { f } [ math. ]jump discontinuity [Add to Longdo]
Unstetigkeit { f }; Unterbrechung { f }discontinuity [Add to Longdo]
Unterbrechung { f } | Unterbrechungen { pl }discontinuity | discontinuities [Add to Longdo]
hebbare Unstetigkeit { f } [ math. ]removable discontinuity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
モホロビチッチ不連続面;モホロヴィチッチ不連続面[モホロビチッチふれんぞくめん(モホロビチッチ不連続面);モホロヴィチッチふれんぞくめん(モホロヴィチッチ不連続面), mohorobichicchi furenzokumen ( mohorobichicchi furenzoku men ); mohorovichicchi fur] (n) (See モホ面) Mohorovicic discontinuity [Add to Longdo]
モホ面[モホめん, moho men] (n) (abbr) (See モホロビチッチ不連続面) Moho (Mohorovicic discontinuity) [Add to Longdo]
非連続[ひれんぞく, hirenzoku] (n) (See 不連続・ふれんぞく) discontinuity [Add to Longdo]
不連続[ふれんぞく, furenzoku] (adj-na, n) discontinuity [Add to Longdo]
不連続線[ふれんぞくせん, furenzokusen] (n) (weather-related) line of discontinuity [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
不連続[ふれんぞく, furenzoku] discontiguous, discontinuity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discontinuity \Dis*con`ti*nu"i*ty\, n.
   Want of continuity or cohesion; disunion of parts.
   "Discontinuity of surface." --Boyle.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discontinuity
   n 1: lack of connection or continuity [ant: {continuity}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top