Search result for

lapse

(64 entries)
(0.0411 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lapse-, *lapse*.
English-Thai: Longdo Dictionary
memory lapse(n phrase) อาการหลงๆลืมๆ, ความจำเสื่อม เช่น Do you worry that, as you're getting older, these memory lapses are happening more often?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lapse    [N] การพลาดพลั้ง, See also: การผิดพลาด, Syn. fault, mistake, failure
lapse from    [PHRV] ลดลงมาจาก, See also: หล่นลงมาจาก, Syn. fall from
lapse into    [PHRV] จมอยู่ใน, See also: ค่อยๆเข้าสู่(สภาวะอย่างหนึ่ง)ทีละน้อย, Syn. relapse into
lapse into    [PHRV] ตกลงสู่, See also: เข้าสู่
lapse into    [PHRV] ปล่อยให้ใช้ภาษา
lapse into    [PHRV] เก็บสินค้าไว้ให้ลูกค้า, See also: สำรองสินค้าไว้ให้, Syn. lay aside
lapse from grace    [PHRV] หมดความชื่นชอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lapseขาดอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lapseระงับไป, สิ้นสุดลง, ล่วงพ้นเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lapse of offerคำเสนอที่ตกไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lapseI am a lapsed vegetarian.
lapseHe lapsed into despair after that accident.
lapseHe lapsed morally.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lapse(แลพซฺ) {lapsed,lapsing,lapses} n. การพลาดพลั้ง,การละเลย,การผิดพลาด,การตกลงมา,การลดลงมา,ระยะเวลาที่ผ่านไป,การสิ้นสุดของสิทธิหรือสิทธิพิเศษ (เนื่องจากการละเลยหรือการพลาดพลั้ง) ,การสิ้นสุดการประกันภัย (เนื่องจากการไม่จ่ายเงินค่าประกันภัยหรือการหมดอายุสัญญา) vi
collapse(คะแลพซฺ') {collapsed,collapsing,collapses} vi.,vt.,n. (ทำให้) (การ) ล้มลง,ยุบลง,พังลง,ทรุดลง,พับเก็บได้,ล้มหมดสติ,สูญเสียการควบคุมตัวเอง,ตกฮวบฮาบ (ราคา), See also: collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll
elapse(อิแลพซฺ') vi. ผ่าน,พ้น,ล่วง -n. การผ่านพ้นไปของเวลา
prolapse(โพรแลพซฺ') n. การหย่อนย้อย,การยื่นย้อย,ส่วนที่หย่อนย้อย.vi. หย่อนย้อย,ยื่นย้อย
relapse(รีแลพซฺ') vi.,n. (การ) กลับสู่สภาพเดิม,กลับทรุด,กำเริบใหม่,กลับสู่ความเลวเดิม, See also: relapser n. relapsable adj., Syn. weaken,regress

English-Thai: Nontri Dictionary
lapse(n) การหมดอายุ,การพลั้งพลาด,การถลำตัว,การละเมิด
lapse(vi) ผ่านพ้นไป,ล่วงไป,หมดอายุ,สิ้นไป,ระงับไป,ถลำตัว
collapse(n) การทรุดลง,การยุบ,การพัง
collapse(vi) พังทลาย,ล้มเหลว,ยุบลง
elapse(vi) ผ่านพ้นไป,พ้น,ล่วงเลยไป
relapse(n) การกลับทรุด,การถอยกลับ,การกำเริบใหม่,การกลับสภาพเดิม
relapse(vi) กลับทรุด,ถอยกลับ,กำเริบใหม่,กลับสภาพเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หกล้ม[v.] (hoklom) EN: fall ; collapse   FR: tomber ; s'étaler
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence   FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
กลับมาทำผิดอีก[v. exp.] (klap mā tham phit īk) EN: relapse ; reoffend   
ล่ม[v.] (lom) EN: collapse ; fail ; go down ; come to nothing ; founder ; fold   FR: s'effondrer
ล้ม[v.] (lom) EN: fall down ; tumble down ; collapse   FR: s'abattre ; s'effondrer
ล่มจม[X] (lomjom) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse   FR: être ruiné ; être insolvable
ล้มพับ[v.] (lomphap) EN: fall down ; collapse   FR: s'écrouler ; s'effondrer
ล่มสลาย[v.] (lomsalai) EN: collapse ; ruin ; fall   
หมดอายุความ [v.] (mot-āyu khwām) EN: lapse by prescription ; become statute-barred   
พัง[v.] (phang) EN: tumble down ; fall to the ground ; collapse ; fall down   FR: s'effondrer ; s'affaisser ; s'écrouler ; tomber en ruine

CMU English Pronouncing Dictionary
LAPSE    L AE1 P S
LAPSED    L AE1 P S T
LAPSES    L AE1 P S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lapse    (v) (l a1 p s)
lapsed    (v) (l a1 p s t)
lapses    (v) (l a1 p s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschmacksverirrung {f}lapse of taste [Add to Longdo]
Verfehlung {f}; Fehler {m}; Fehltritt {m} | einen Fehler begehen; etwas falsch machenlapse | to lapse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど忘れ;ド忘れ;度忘れ;度忘(io)[どわすれ, dowasure] (n,vs) (See 胴忘れ・どうわすれ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind [Add to Longdo]
ぶっ倒れる;打っ倒れる[ぶったおれる, buttaoreru] (v1,vi) (See 倒れる・1) to fall flat; to collapse in a heap [Add to Longdo]
バブル崩壊[バブルほうかい, baburu houkai] (exp,n) collapse of bubble economy; economic bubble burst [Add to Longdo]
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r,vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P) [Add to Longdo]
閲す[えっす;けみす, essu ; kemisu] (v5s) (1) (えっす esp. refers to documents) (See 閲する) to inspect; to examine; to check; (2) to elapse; to pass (time) [Add to Longdo]
閲する[えっする;けみする, essuru ; kemisuru] (vs-s) (1) (えっする esp. refers to documents) to inspect; to examine; to check; (2) to elapse; to pass (time) [Add to Longdo]
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P) [Add to Longdo]
押し縮める[おしちぢめる, oshichidimeru] (v1) to squeeze; to collapse [Add to Longdo]
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失误[shī wù, ㄕ ˋ, / ] lapse; mistake; to make a mistake; fault; service fault (in volleyball, tennis etc) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
経過計時機構[けいかとけいきこう, keikatokeikikou] elapsed timer [Add to Longdo]
経過時間[けいかじかん, keikajikan] elapsed time [Add to Longdo]
経時優先[けいじゆうせん, keijiyuusen] elapsed aging [Add to Longdo]
再発[さいはつ, saihatsu] return (vs), relapse, reoccurrence [Add to Longdo]
分間[ふんかん, funkan] elapsed second(s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lapse \Lapse\, v. t.
   1. To let slip; to permit to devolve on another; to allow to
    pass.
    [1913 Webster]
 
       An appeal may be deserted by the appellant's lapsing
       the term of law.           --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. To surprise in a fault or error; hence, to surprise or
    catch, as an offender. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For which, if be lapsed in this place,
       I shall pay dear.           --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lapse \Lapse\, v. i. [imp. & p. p. {Lapsed}; p. pr. & vb. n.
   {Lapsing}.]
   1. To pass slowly and smoothly downward, backward, or away;
    to slip downward, backward, or away; to glide; -- mostly
    restricted to figurative uses.
    [1913 Webster]
 
       A tendency to lapse into the barbarity of those
       northern nations from whom we are descended.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
       Homer, in his characters of Vulcan and Thersites,
       has lapsed into the burlesque character. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To slide or slip in moral conduct; to fail in duty; to
    fall from virtue; to deviate from rectitude; to commit a
    fault by inadvertence or mistake.
    [1913 Webster]
 
       To lapse in fullness
       Is sorer than to lie for need.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law)
    (a) To fall or pass from one proprietor to another, or
      from the original destination, by the omission,
      negligence, or failure of some one, as a patron, a
      legatee, etc.
    (b) To become ineffectual or void; to fall.
      [1913 Webster]
 
         If the archbishop shall not fill it up within
         six months ensuing, it lapses to the king.
                          --Ayliffe.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lapse \Lapse\ (l[a^]ps), n. [L. lapsus, fr. labi, p. p. lapsus,
   to slide, to fall: cf. F. laps. See {Sleep}.]
   1. A gliding, slipping, or gradual falling; an unobserved or
    imperceptible progress or passing away,; -- restricted
    usually to immaterial things, or to figurative uses.
    [1913 Webster]
 
       The lapse to indolence is soft and imperceptible.
                          --Rambler.
    [1913 Webster]
 
       Bacon was content to wait the lapse of long
       centuries for his expected revenue of fame. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. A slip; an error; a fault; a failing in duty; a slight
    deviation from truth or rectitude.
    [1913 Webster]
 
       To guard against those lapses and failings to which
       our infirmities daily expose us.   --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The termination of a right or privilege through
    neglect to exercise it within the limited time, or through
    failure of some contingency; hence, the devolution of a
    right or privilege.
    [1913 Webster]
 
   4. (Theol.) A fall or apostasy.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lapse
   n 1: a mistake resulting from inattention [syn: {oversight},
      {lapse}]
   2: a break or intermission in the occurrence of something; "a
     lapse of three weeks between letters"
   3: a failure to maintain a higher state [syn: {backsliding},
     {lapse}, {lapsing}, {relapse}, {relapsing}, {reversion},
     {reverting}]
   v 1: pass into a specified state or condition; "He sank into
      nirvana" [syn: {sink}, {pass}, {lapse}]
   2: end, at least for a long time; "The correspondence lapsed"
   3: drop to a lower level, as in one's morals or standards [syn:
     {lapse}, {backslide}]
   4: go back to bad behavior; "Those who recidivate are often
     minor criminals" [syn: {relapse}, {lapse}, {recidivate},
     {regress}, {retrogress}, {fall back}]
   5: let slip; "He lapsed his membership"
   6: pass by; "three years elapsed" [syn: {elapse}, {lapse},
     {pass}, {slip by}, {glide by}, {slip away}, {go by}, {slide
     by}, {go along}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top