ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lapse

L AE1 P S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lapse-, *lapse*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
memory lapse(n, phrase) อาการหลงๆลืมๆ, ความจำเสื่อม เช่น Do you worry that, as you're getting older, these memory lapses are happening more often?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lapse(n) การพลาดพลั้ง, See also: การผิดพลาด, Syn. fault, mistake, failure
lapse from(phrv) ลดลงมาจาก, See also: หล่นลงมาจาก, Syn. fall from
lapse into(phrv) จมอยู่ใน, See also: ค่อยๆเข้าสู่สภาวะอย่างหนึ่งทีละน้อย, Syn. relapse into
lapse into(phrv) ตกลงสู่, See also: เข้าสู่
lapse into(phrv) ปล่อยให้ใช้ภาษา
lapse into(phrv) เก็บสินค้าไว้ให้ลูกค้า, See also: สำรองสินค้าไว้ให้, Syn. lay aside
lapse from grace(phrv) หมดความชื่นชอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lapse(แลพซฺ) { lapsed, lapsing, lapses } n. การพลาดพลั้ง, การละเลย, การผิดพลาด, การตกลงมา, การลดลงมา, ระยะเวลาที่ผ่านไป, การสิ้นสุดของสิทธิหรือสิทธิพิเศษ (เนื่องจากการละเลยหรือการพลาดพลั้ง) , การสิ้นสุดการประกันภัย (เนื่องจากการไม่จ่ายเงินค่าประกันภัยหรือการหมดอายุสัญญา) vi
collapse(คะแลพซฺ') { collapsed, collapsing, collapses } vi., vt., n. (ทำให้) (การ) ล้มลง, ยุบลง, พังลง, ทรุดลง, พับเก็บได้, ล้มหมดสติ, สูญเสียการควบคุมตัวเอง, ตกฮวบฮาบ (ราคา), See also: collapsible adj. ดูcollapse collapsable adj. ดูcollapse collapsibility n. ดูcoll
elapse(อิแลพซฺ') vi. ผ่าน, พ้น, ล่วง -n. การผ่านพ้นไปของเวลา
prolapse(โพรแลพซฺ') n. การหย่อนย้อย, การยื่นย้อย, ส่วนที่หย่อนย้อย.vi. หย่อนย้อย, ยื่นย้อย
relapse(รีแลพซฺ') vi., n. (การ) กลับสู่สภาพเดิม, กลับทรุด, กำเริบใหม่, กลับสู่ความเลวเดิม, See also: relapser n. relapsable adj., Syn. weaken, regress

English-Thai: Nontri Dictionary
lapse(n) การหมดอายุ, การพลั้งพลาด, การถลำตัว, การละเมิด
lapse(vi) ผ่านพ้นไป, ล่วงไป, หมดอายุ, สิ้นไป, ระงับไป, ถลำตัว
collapse(n) การทรุดลง, การยุบ, การพัง
collapse(vi) พังทลาย, ล้มเหลว, ยุบลง
elapse(vi) ผ่านพ้นไป, พ้น, ล่วงเลยไป
relapse(n) การกลับทรุด, การถอยกลับ, การกำเริบใหม่, การกลับสภาพเดิม
relapse(vi) กลับทรุด, ถอยกลับ, กำเริบใหม่, กลับสภาพเดิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lapseขาดอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lapseระงับไป, สิ้นสุดลง, ล่วงพ้นเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lapse of offerคำเสนอที่ตกไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, Clapper, lapse the policy.ก็คแลปเปอหมดอายุนโยบาย How I Won the War (1967)
Then lapse it.คุณไม่จำเป็นต้องมีนโยบายศพ ในกองทัพ How I Won the War (1967)
That lapse in judgment aside...นั่นเป็นการตัดสินแบบฉาบฉวยนะครับ Legally Blonde (2001)
But I'm afraid this was a calamitous lapse of judgement.แต่ฉันอาจคิดผิด พาชีวิตเราล่มจมก็ได้ Around the World in 80 Days (2004)
And as it was leaving Earth's gravity, it turned its cameras around and took a time lapse picture of one day's worth of rotation, here compressed into 24 seconds.ในขณะที่มันกำลังจะพ้นออกไปจากแรงโน้มถ่วงของโลก มันหันกล้องกลับมา แล้วถ่ายภาพชุดต่อเนื่องของการหมุนรอบตัวเองในรอบ 1 วัน โดยนี่เป็นภาพที่ร่นเวลาแล้วเหลือ 24 วินาที An Inconvenient Truth (2006)
Let's keep this little lapse of judgmentเราพักความต่างเล็กๆนี่ไว้ก่อนละกัน Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)
a man who serves his country for 30 years has a few drinks and a small lapse in judgment does not deserve five years.คนที่เคยรับใช้ชาติมาถึง 30 ปี แค่ดื่มหนักไปหน่อย เผลอขาดสำนึกผิดชอบไปชั่วครู่ ไม่ควรต้องโทษหนักถึง 5 ปี Pilot (2008)
a small lapse in judgment that will haunt three young women for the rest of their lives.แต่เป็นชั่วครู่ที่จะ\ ตามหลอกหลอน หญิงสาว 3 คนไปจนวันตาย Pilot (2008)
So I figured, if I found a few lapse in the security, pointed them out as a gesture of good faith, she might change her mind?ผมเลยตัดสินใจ ถ้าผมจะแหกระบบความปลอดภัย พวกเขา Oazvia \ n การเป็นส่วยของสันถวไมตรี เธออาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ Prison Break: The Final Break (2009)
I had a momentary lapse in judgment when I thought you were more than you are, but you aren't.ตอนที่ฉันคิดว่าคุณมีดีมากกว่าที่เห็น แต่มันไม่ใช่อย่างชัดเลย The Ugly Truth (2009)
- You didn't let it lapse again?คุณปล่อยให้มันหมดอายุอีกงั้นเหรอ? \ Pilot (2009)
As you may know, we've had a number of unfortunate lapses recently.คุณคงจะรู้แล้วว่า พวกเรามีจำนวนของผู้เคราะห์ร้่ายที่เสียชีวิตไปแล้วเมื่อเร็วๆนี้ Episode #3.1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lapseHe lapsed into despair after that accident.
lapseHe lapsed morally.
lapseI am a lapsed vegetarian.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หกล้ม[hoklom] (v) EN: fall ; collapse  FR: tomber ; s'étaler
กำเริบ[kamroēp] (v) EN: worsen ; become aggravated ; increase ; extend ; relapse ; recurrence  FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
กลับมาทำผิดอีก[klap mā tham phit īk] (v, exp) EN: relapse ; reoffend
ล่ม[lom] (v) EN: collapse ; fail ; go down ; come to nothing ; founder ; fold  FR: s'effondrer
ล้ม[lom] (v) EN: fall down ; tumble down ; collapse  FR: s'abattre ; s'effondrer
ล่มจม[lomjom] (x) EN: become bankrupt ; go under ; become insolvent ; be broke ; be destitute ; be impoverished ; go to ruin ; collapse  FR: être ruiné ; être insolvable
ล้มพับ[lomphap] (v) EN: fall down ; collapse  FR: s'écrouler ; s'effondrer
ล่มสลาย[lomsalai] (v) EN: collapse ; ruin ; fall
หมดอายุความ[mot-āyu khwām] (v) EN: lapse by prescription ; become statute-barred
พัง[phang] (v) EN: tumble down ; fall to the ground ; collapse ; fall down  FR: s'effondrer ; s'affaisser ; s'écrouler ; tomber en ruine

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LAPSE L AE1 P S
LAPSED L AE1 P S T
LAPSES L AE1 P S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lapse (v) lˈæps (l a1 p s)
lapsed (v) lˈæpst (l a1 p s t)
lapses (v) lˈæpsɪz (l a1 p s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
失误[shī wù, ㄕ ㄨˋ, / ] lapse; mistake; to make a mistake; fault; service fault (in volleyball, tennis etc) #3,960 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschmacksverirrung { f }lapse of taste [Add to Longdo]
Verfehlung { f }; Fehler { m }; Fehltritt { m } | einen Fehler begehen; etwas falsch machenlapse | to lapse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ど忘れ;ド忘れ;度忘れ;度忘(io)[どわすれ, dowasure] (n, vs) (See 胴忘れ・どうわすれ) lapse of memory; forgetting for a moment something one knows well; (something) slipping one's mind [Add to Longdo]
ぶっ倒れる;打っ倒れる[ぶったおれる, buttaoreru] (v1, vi) (See 倒れる・1) to fall flat; to collapse in a heap [Add to Longdo]
バブル崩壊[バブルほうかい, baburu houkai] (exp, n) collapse of bubble economy; economic bubble burst [Add to Longdo]
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする, 〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i, vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf, vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v, vs-i) (12) (See お願いします, 御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする, 〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P) [Add to Longdo]
移る(P);遷る[うつる, utsuru] (v5r, vi) (1) to move (house); to transfer (department); (2) to change the target of interest or concern; (3) to elapse (passage of time); (4) to be permeated by a colour or scent; (5) (uk) to be infected; to be contagious; to spread (as in fire); (P) [Add to Longdo]
閲す[えっす;けみす, essu ; kemisu] (v5s) (1) (えっす esp. refers to documents) (See 閲する) to inspect; to examine; to check; (2) to elapse; to pass (time) [Add to Longdo]
閲する[えっする;けみする, essuru ; kemisuru] (vs-s) (1) (えっする esp. refers to documents) to inspect; to examine; to check; (2) to elapse; to pass (time) [Add to Longdo]
凹む[へこむ, hekomu] (v5m) (1) to be dented; to be indented; to yield to; to give; to sink; to collapse; to cave in; (2) to be snubbed; to be overwhelmed; to feel down; to be forced to yield; (P) [Add to Longdo]
押し縮める[おしちぢめる, oshichidimeru] (v1) to squeeze; to collapse [Add to Longdo]
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1, vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1, vi, suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
経過計時機構[けいかとけいきこう, keikatokeikikou] elapsed timer [Add to Longdo]
経過時間[けいかじかん, keikajikan] elapsed time [Add to Longdo]
経時優先[けいじゆうせん, keijiyuusen] elapsed aging [Add to Longdo]
再発[さいはつ, saihatsu] return (vs), relapse, reoccurrence [Add to Longdo]
分間[ふんかん, funkan] elapsed second(s) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lapse \Lapse\, v. t.
   1. To let slip; to permit to devolve on another; to allow to
    pass.
    [1913 Webster]
 
       An appeal may be deserted by the appellant's lapsing
       the term of law.           --Ayliffe.
    [1913 Webster]
 
   2. To surprise in a fault or error; hence, to surprise or
    catch, as an offender. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       For which, if be lapsed in this place,
       I shall pay dear.           --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lapse \Lapse\, v. i. [imp. & p. p. {Lapsed}; p. pr. & vb. n.
   {Lapsing}.]
   1. To pass slowly and smoothly downward, backward, or away;
    to slip downward, backward, or away; to glide; -- mostly
    restricted to figurative uses.
    [1913 Webster]
 
       A tendency to lapse into the barbarity of those
       northern nations from whom we are descended.
                          --Swift.
    [1913 Webster]
 
       Homer, in his characters of Vulcan and Thersites,
       has lapsed into the burlesque character. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To slide or slip in moral conduct; to fail in duty; to
    fall from virtue; to deviate from rectitude; to commit a
    fault by inadvertence or mistake.
    [1913 Webster]
 
       To lapse in fullness
       Is sorer than to lie for need.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law)
    (a) To fall or pass from one proprietor to another, or
      from the original destination, by the omission,
      negligence, or failure of some one, as a patron, a
      legatee, etc.
    (b) To become ineffectual or void; to fall.
      [1913 Webster]
 
         If the archbishop shall not fill it up within
         six months ensuing, it lapses to the king.
                          --Ayliffe.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lapse \Lapse\ (l[a^]ps), n. [L. lapsus, fr. labi, p. p. lapsus,
   to slide, to fall: cf. F. laps. See {Sleep}.]
   1. A gliding, slipping, or gradual falling; an unobserved or
    imperceptible progress or passing away,; -- restricted
    usually to immaterial things, or to figurative uses.
    [1913 Webster]
 
       The lapse to indolence is soft and imperceptible.
                          --Rambler.
    [1913 Webster]
 
       Bacon was content to wait the lapse of long
       centuries for his expected revenue of fame. --I.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. A slip; an error; a fault; a failing in duty; a slight
    deviation from truth or rectitude.
    [1913 Webster]
 
       To guard against those lapses and failings to which
       our infirmities daily expose us.   --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The termination of a right or privilege through
    neglect to exercise it within the limited time, or through
    failure of some contingency; hence, the devolution of a
    right or privilege.
    [1913 Webster]
 
   4. (Theol.) A fall or apostasy.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lapse
   n 1: a mistake resulting from inattention [syn: {oversight},
      {lapse}]
   2: a break or intermission in the occurrence of something; "a
     lapse of three weeks between letters"
   3: a failure to maintain a higher state [syn: {backsliding},
     {lapse}, {lapsing}, {relapse}, {relapsing}, {reversion},
     {reverting}]
   v 1: pass into a specified state or condition; "He sank into
      nirvana" [syn: {sink}, {pass}, {lapse}]
   2: end, at least for a long time; "The correspondence lapsed"
   3: drop to a lower level, as in one's morals or standards [syn:
     {lapse}, {backslide}]
   4: go back to bad behavior; "Those who recidivate are often
     minor criminals" [syn: {relapse}, {lapse}, {recidivate},
     {regress}, {retrogress}, {fall back}]
   5: let slip; "He lapsed his membership"
   6: pass by; "three years elapsed" [syn: {elapse}, {lapse},
     {pass}, {slip by}, {glide by}, {slip away}, {go by}, {slide
     by}, {go along}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top