ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*constituent*

K AH0 N S T IH1 CH UW0 AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: constituent, -constituent-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constituent(n) ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย
constituent(adj) เป็นส่วนประกอบ, Syn. composing, component
constituent(n) องค์ประกอบ, See also: ส่วนประกอบ, Syn. component, element, ingredient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constituent(คันสทิช'ชุเอินทฺ) adj. เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ n. องค์ประกอบ, Syn. intrinsic, Ant. extrinsic

English-Thai: Nontri Dictionary
constituent(adj) สำคัญ,เป็นส่วนประกอบ,เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ
constituent(n) ส่วนสำคัญ,ส่วนประกอบ,องค์ประกอบ,ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
assembly, constituentสภาร่างรัฐธรรมนูญ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constituent assemblyสภาร่างรัฐธรรมนูญ [ดู constitutional convention] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constituent assemblyสภาร่างรัฐธรรมนูญ [ดู constitutional convention] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constituent powerอำนาจเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Waste Composition (Waste Constituents)ส่วนประกอบของเสีย [สิ่งแวดล้อม]
Constituents, Abnormalองค์ประกอบที่ผิดปกติ [การแพทย์]
Constituents, Activeตัวยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
constituentThe Senator avowed his devotion to his constituents.
constituentWhen the scandal broke, the Congressman's constituents were seething.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชิ้นส่วน(n) component, See also: element, accessory, constituent, part, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, เครื่องประกอบ, Example: ชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศ, Count Unit: ชิ้น
ธาตุ(n) element, See also: essence, component, constituent, factor, Example: คนทั่วไปเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตในโลกประกอบด้วยธาตุดินน้ำลมไฟอยู่ภายในร่างกาย, Count Unit: ธาตุ, Thai Definition: สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่คุมกันเป็นร่างของสิ่งทั้งหลาย โดยทั่วๆ ไปเชื่อว่ามี 4 ธาตุ ได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
องค์[ong] (n) EN: member ; factor ; constituent ; organ ; part ; element  FR: membre [f] ; élément constitutif [m] ; organe [m] ; composant [m] ; facteur [m]
องค์ประกอบ[ongprakøp] (n) EN: element ; constituent ; component ; factor in mathematics ; requisite  FR: élément [m]
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง[phū mī sit leūaktang] (n, exp) EN: eligible voter ; elector ; constituent  FR: électeur [m] ; électrice [f]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน[phū mī sit longkhanaēn] (n, exp) EN: constituent  FR: électeur [m] ; électrice [f]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[phū mī sit long khanaēnsīeng leūaktang] (xp) EN: elector ; qualified voter ; constituent  FR: électeur [m] ; électrice [f]
สภาร่างรัฐธรรมนูญ[saphā rāng ratthathammanūn] (n, exp) EN: Constituent Assembly  FR: assemblée constituante [f]
ส่วนผสม[suanphasom] (n) EN: ingredient ; composition ; component ; constituent ; contents  FR: ingrédient [m] ; composant [m]
ส่วนประกอบ[suanprakøp] (n) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; composition ; factor ; accessory ; component part ; constituent part  FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; ingrédient [m] ; facteur [m] ; accessoire [m] ; partie [f] ; composante [f]
ธาตุ[thāt] (n) EN: element ; essence ; component ; constituent ; factor  FR: élément [m] ; constituant [f] ; facteur [m]
ตัวประกอบ[tūaprakøp] (n) EN: component ; element ; constituent ; ingredient ; factor ; accessory  FR: composant [m] ; élément [m] ; constituant [m] ; facteur [m] ; ingrédient [m] ; accessoire [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTITUENT K AH0 N S T IH1 CH UW0 AH0 N T
CONSTITUENTS K AH0 N S T IH1 CH UW0 AH0 N T S
CONSTITUENTS' K AH0 N S T IH1 CH UW0 AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
constituent (n) kˈənstˈɪtjuəʳnt (k @1 n s t i1 t y u@ n t)
constituents (n) kˈənstˈɪtjuəʳnts (k @1 n s t i1 t y u@ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
要素[yào sù, ㄧㄠˋ ㄙㄨˋ, ] essential factor; key constituent, #4,891 [Add to Longdo]
威尔士[Wēi ěr shì, ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Wales, constituent nation of UK, #26,240 [Add to Longdo]
有选举权[yǒu xuǎn jǔ quán, ㄧㄡˇ ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ ㄑㄩㄢˊ, / ] constituent [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestandteil {m}constituent part; constituent element; constituent [Add to Longdo]
Satzteil {m}constituent [Add to Longdo]
Schaltelement {n}constituent [Add to Longdo]
Wähler {m}; Wählerin {f} [pol.] | Wähler {pl}; Wählerinnen {pl}voter; elector; constituent | voters; electors; constituents [Add to Longdo]
Wähler...; Wahl...constituent [Add to Longdo]
Wählerschaft {f} [pol.] | Wählerschaften {pl}electorate; the voters; constituency; constituent body | electorates [Add to Longdo]
einzeln {adj}constituent [Add to Longdo]
konstituierend {adj} | konstituierende Versammlung {f}; konstituierende Sitzung {f}constituent | constituent assembly [Add to Longdo]
wesentliche Bestandteileconstituents [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
トルースタイト[toru-sutaito] (n) troostite (transitional constituent of steel) [Add to Longdo]
[か, ka] (pref) (1) surplus- (attaches to start of Sino-Japanese words); excess-; over-; (2) per- (chemical with more of a certain element than found in other compounds of the same constituents) [Add to Longdo]
語否定[ごひてい, gohitei] (n) {ling} constituent negation; word negation [Add to Longdo]
構成素構造[こうせいそこうぞう, kouseisokouzou] (n) constituent structure [Add to Longdo]
構成素統御[こうせいそとうぎょ, kouseisotougyo] (n) constituent command [Add to Longdo]
構成素否定[こうせいそひてい, kouseisohitei] (n) {ling} constituent negation; word negation [Add to Longdo]
構成体[こうせいたい, kouseitai] (n) {comp} constituent [Add to Longdo]
構成要件[こうせいようけん, kouseiyouken] (n) (See 故意) actus reus (constituent external element of a crime, as opposed to mental state) [Add to Longdo]
主体[しゅたい, shutai] (n) (1) main constituent; core; nucleus; (2) (See 客体,主観) subject (philosophical); protagonist; (P) [Add to Longdo]
成分名[せいぶんめい, seibunmei] (n) (See 成分) ingredient name; constituent name [Add to Longdo]
惜敗率[せきはいりつ, sekihairitsu] (n) ratio of the margin of loss of an electoral candidate in a single-constituent district (used to break ties when determining the representative of a proportionally represented district) [Add to Longdo]
選挙母体[せんきょぼたい, senkyobotai] (n) electorate; constituent body; elective body; electoral base [Add to Longdo]
造語成分[ぞうごせいぶん, zougoseibun] (n) constituents of compound word [Add to Longdo]
大選挙区制[だいせんきょくせい, daisenkyokusei] (n) (See 小選挙区制) electoral system allowing for the election of multiple candidates from one district; multi-member constituent electoral system [Add to Longdo]
有権者[ゆうけんしゃ, yuukensha] (n) voter; constituent; (electoral) franchise-holder; (the) electorate; eligible voters; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
構成体[こうせいたい, kouseitai] constituent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constituent \Con*stit"u*ent\ (k[o^]n*st[i^]t"[-u]*[-e]nt), a.
   [L. constituens, -entis, p. pr. See {Constitute}.]
   1. Serving to form, compose, or make up; elemental;
    component.
    [1913 Webster]
 
       Body, soul, and reason are the three parts
       necessarily constituent of a man.   --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the power of electing or appointing.
    [1913 Webster]
 
       A question of right arises between the constituent
       and representative body.       --Junius.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constituent \Con*stit"u*ent\, n.
   1. The person or thing which constitutes, determines, or
    constructs.
    [1913 Webster]
 
       Their first composure and origination require a
       higher and nobler constituent than chance. --Sir M.
                          Hale
    [1913 Webster]
 
   2. That which constitutes or composes, as a part, or an
    essential part; a component; an element.
    [1913 Webster]
 
       We know how to bring these constituents together,
       and to cause them to form water.   --Tyndall.
    [1913 Webster]
 
   3. One for whom another acts; especially, one who is
    represented by another in a legislative assembly; --
    correlative to representative.
    [1913 Webster]
 
       The electors in the district of a representative in
       Congress, or in the legislature of a State, are
       termed his constituents.       --Abbot.
    [1913 Webster]
 
       To appeal from the representatives to the
       constituents.             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law) A person who appoints another to act for him as
    attorney in fact. --Burrill.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 constituent
   adj 1: constitutional in the structure of something (especially
       your physical makeup) [syn: {constituent(a)},
       {constitutional}, {constitutive(a)}, {organic}]
   n 1: an artifact that is one of the individual parts of which a
      composite entity is made up; especially a part that can be
      separated from or attached to a system; "spare components
      for cars"; "a component or constituent element of a system"
      [syn: {component}, {constituent}, {element}]
   2: a member of a constituency; a citizen who is represented in a
     government by officials for whom he or she votes; "needs
     continued support by constituents to be re-elected"
   3: something determined in relation to something that includes
     it; "he wanted to feel a part of something bigger than
     himself"; "I read a portion of the manuscript"; "the smaller
     component is hard to reach"; "the animal constituent of
     plankton" [syn: {part}, {portion}, {component part},
     {component}, {constituent}]
   4: (grammar) a word or phrase or clause forming part of a larger
     grammatical construction [syn: {constituent}, {grammatical
     constituent}]
   5: an abstract part of something; "jealousy was a component of
     his character"; "two constituents of a musical composition
     are melody and harmony"; "the grammatical elements of a
     sentence"; "a key factor in her success"; "humor: an
     effective ingredient of a speech" [syn: {component},
     {constituent}, {element}, {factor}, {ingredient}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top