ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

威尔士

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -威尔士-, *威尔士*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威尔士[Wēi ěr shì, ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ, / ] Wales, constituent nation of UK, #26,240 [Add to Longdo]
威尔士[wēi ěr shì yǔ, ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ ㄩˇ, / ] Welsh (language) [Add to Longdo]
新南威尔士[Xīn Nán Wēi ěr shì, ㄒㄧㄣ ㄋㄢˊ ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ, / ] New South Wales, southeast Australian state [Add to Longdo]
新南威尔士[Xīn Nán Wēi ěr shì zhōu, ㄒㄧㄣ ㄋㄢˊ ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ ㄓㄡ, / ] New South Wales (Australian state) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go it, Taffy.[CN] 揍他,威尔士小伙。 10 Rillington Place (1971)
No, Perceval of Wales.[CN] 不 他是威尔士的柏斯珐尔 Love on the Run (1979)
Signed, Prince of Wales."[CN] 签名: 威尔士亲王。" Bite the Bullet (1975)
On December 10, the pride of the Royal Navy in the Pacific, the Prince of Wales and the Repulse, were sunk.[CN] 12月10日,(英国)皇家海军 在太平洋地区的骄傲, "威尔士亲王"号(战列舰)和 "反击"号(战列巡洋舰)被击沉了 Banzai! Japan: 1931-1942 (1973)
- The Prince of Wales.[CN] 威尔士亲王 Diabolique (1955)
I think it's a gray Prince of Wales.[CN] 威尔士亲王,灰色 Diabolique (1955)
Prince of Wales, gray.[CN] 威尔士亲王,灰色 Diabolique (1955)
She's a Welsh woman.[CN] 她是威尔士女人 The Witches (1966)
Carla. Carla Welsh and yours?[CN] 卡拉 卡拉·威尔士 你呢? The Roommates (1973)
And in 1944, in Yorkshire and South Wales, over 200,000 miners came out on unofficial strike.[CN] 1944年,在约克郡和南威尔士, 超过200,000名矿工在一次 非正式的罢工中拒绝工作 Home Fires: Britain - 1940-1944 (1974)
Also, he can't put up with the Welsh.[CN] 他也受不了威尔士人 Also, he can't put up with the Welsh. Lunch Hour (1963)
Said she was taking the boy straight off to her folks in Wales. See?[CN] 说她带孩子直接回威尔士娘家 明白了? The Witches (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top