Search result for

โง่เง่า

(36 entries)
(0.0312 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โง่เง่า-, *โง่เง่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โง่เง่า[V] be foolish, See also: be stupid, be dull, be silly, be uneducated, be ignorant, be unwise, Syn. โง่, งี่เง่า, โง่มาก, Ant. ฉลาด, หลักแหลม, Example: ความรักของแม่ เป็นความรักที่ไม่มีข้อแม้ใดๆ ลูกจะขี้เหร่ ดื้อรั้น โง่เง่า แม่ย่อมรักลูกเสมอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โง่เง่าว. โง่มาก.
โง่เง่าเต่าตุ่นว. โง่ที่สุด เช่น เพราะโง่เง่าเต่าตุ่นพ่อคุณเอ๋ย ผู้ใดเลยจะประสงค์จำนงหมาย (นิ. ทวาราวดี).

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
My idiot cousin had a baby, it's nothing what cousin had a baby?ของฉันมีคนที่โง่เง่ามากลูกพี่ลูกน้องทารก, ช่างเถอะ สิ่งที่มีลูกพี่ลูกน้องทารก? Gas Pills (2008)
You're an idiot.คุณเป็นคนที่โง่เง่ามาก. Gas Pills (2008)
I've been a foolข้าช่างโง่เง่าซะจริง Cloak of Darkness (2008)
-No, stop... you idiot!-อย่า! หยุดได้แล้วเจ้าคนโง่เง่า The Secret of Moonacre (2008)
I'm a total idiot when it comes to numbers and addresses.ผมโคตรโง่เง่าเลย ถ้าเป็นเรื่องตัวเลขหรือที่อยู่อะไรทำนองนี้ New York, I Love You (2008)
You're just a stupid rich girl!เธอมันก็แค่ ผู้หญิงโง่เง่าที่รวยคนนึงแค่นั้น! The Love Guru (2008)
I'm just a stupid rich girl about to be a huge failure.ฉันมันแค่ผู้หญิงโง่เง่าที่รวย ที่ทำพลาดครั้งใหญ่ The Love Guru (2008)
And you once met Bono, which I suspect is total bullshit.แล้วคุณเคยเจอกับโบโน่ครั้งนึง ซึ่งฉันคิดว่าเขาเป็นคนโง่เง่ามาก Made of Honor (2008)
He keeps sending me these stupid little things, you know.เจ้านั่นชอบส่งเพจมาแบบนี้เรื่อย โง่เง่ากับสิ่งบ้าๆนั่นมากเลย นายรู้ไหม Fighting (2009)
I'm an idiot.ผมมันโง่เง่า Sex and Violence (2009)
It's all a bunch of lies, you poor, stupid son of a bitch!มันก็แค่โกหกคำโต ไอ้พวกโง่เง่าเอ๊ย! Lucifer Rising (2009)
Just to show you you're being an asshole.มันก็แค่เป็นการส่อให้เห็นว่า นายมันโง่เง่าเต่าตุ่นแค่ไหน Better Call Saul (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โง่เง่า[v.] (ngō-ngao) EN: be foolish ; be stupid ; be dull ; be silly ; be uneducated ; be ignorant ; be unwise   FR: être idiot ; être ignorant ; être un imbécile

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brain-dead[ADJ] โง่เง่ามาก
empty-headed[ADJ] โง่เง่า, See also: ไม่มีความรู้, Syn. brainless, silly, unintelligent
gormless[ADJ] โง่เง่า, See also: ทึ่ม, Syn. foolish, stupid
harebrained[ADJ] โง่เง่า, Syn. foolish, silly, stupid, Ant. meaningful, sensible
idiotic[ADJ] โง่เง่า (คำหยาบ), See also: ซึ่งไม่เต็มบาท, ปัญญาอ่อน, Syn. cretinous, imbecilic, moronic
imbecile[ADJ] ปัญญาอ่อน (คำหยาบ), See also: โง่เง่า, Syn. cretinous, idiotic, moronic
wimpy[SL] อ่อนแอ, See also: โง่เง่า, งี่เง่า
screwy[ADJ] โง่เง่า (คำสแลง), See also: พิกล, ประหลาด, วิตถาร, Syn. insane, psycho, stupid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apish(เอ'พิช) adj. คล้ายมนุษย์วานรหรือลิงไม่มีหาง, เลียนแบบคน,โง่เง่า. -apishness n.apivorous (เอฟีฟ'เวอรัส) adj. อาศัยผึ้งเป็นอาหารในการยังชีพ (feeding on bees)
blockhead(บลอค'เฮด) n. คนโง่เง่า,หัวหุ่นไม้, See also: blockheaded adj. โง่เง่า blockheadedness n. ดูblockhead blockheadism n. ดูblockhead
crass(แครส) adj. หยาบ,เลอะเทอะ,หนา,โง่เง่า, See also: crassness n. ดูcrass, Syn. unrefined,coarse
crassitude(แครส'ซิทูด) n. ความโง่เง่า,ความหนา,ความหยาบ
daft(ดาฟฺทฺ) adj. บ้า,วิกลจริต,โง่เง่า,สนุกสนาน,ขี้เล่น., See also: daftiness n. ดูdaft
dimwit(ดิม'วิท) n. คนโง่เง่า
ding-a-ling(ดิง'กะลิ) n. คนโง่เง่า,คนเบาปัญญา
dolt(โดลทฺ) n. คนโง่เง่า,คนเซ่อ, See also: doltish adj. ดูdolt doltishly adv. ดูdolt doltishness n. ดูdolt
dope(โดพ) {doped,doping,dopes} n. สารทำให้เกิดอาการง่วงหลับ,กาว,ยากระตุ้น,ยาม้า,ข่าวสาร,ข้อมูล,คนโง่เง่า,เครื่องดื่มคาร์บอเนต (โดยเฉพาะโคคาโคล่า) . vt. กระตุ้นด้วยยากระตุ้น. -Phr. (dope out คำนวณ,คาดการณ์,ร่างโครงการ), See also: dope fiend n. คนติดยาเสพ
dopey(โด'พี) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,มึนเมา,โง่เง่า., See also: dopiness n. ดูdopey

English-Thai: Nontri Dictionary
daft(adj) โง่เง่า,โง่เขลา,เซ่อ,บ้า,ปัญญาอ่อน
dolt(n) คนโง่,คนเซ่อ,คนโง่เง่า,คนทึ่ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top