ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insane

IH2 N S EY1 N   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insane-, *insane*
Possible hiragana form: いんさね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insane[ADJ] ซึ่งขาดสติ, See also: วิกลจริต, ไร้เหตุผล, สติไม่ปกติ, Syn. crazy, foolish, mad, Ant. sane
insanely[ADV] อย่างวิกลจริต, Syn. crazily, foolishly, stupidly

English-Thai: Nontri Dictionary
insane(adj) บ้า,ประสาท,วิกลจริต,สติวิปลาส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
insaneวิกลจริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
insane delutionจิตฟั่นเฟือน, สัญญาวิปลาส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You see, she's bound to be insanely jealous at first and she must resent you bitterly.คุณก็รู้ว่าหล่อนค่อนข้างจะริษยา - เเละต้องเกลียดคุณเข้าไส้เเน่ Rebecca (1940)
This is insane. What are you wasting everybody's time for?นี้เป็นคนบ้า สิ่งที่คุณจะเสียเวลาของทุกคนใช่หรือไม่ 12 Angry Men (1957)
I know. I know it sounds insane. And it's my insanity.ผมรู้ว่าฟังดูมันบ้า Beneath the Planet of the Apes (1970)
This is the bill that will convert the State Hospital for the Insane into the William J. Le Petomane Memorial Gambling Casino for the Insane.เราจะเปลี่ยนโรงพยาบาลบ้า เป็นบ่อนพนันสำหรับคนบ้า Blazing Saddles (1974)
Gentlemen, this this bill will be a giant step forward in the treatment of the insane gambler.ท่านสุภาพบุรุษ... ...กฏหมายนี้จะเป็นก้าวสำคัญ... ...ในการรักษาคนบ้าพนัน Blazing Saddles (1974)
they're insane!- บ้าไปแล้ว! Spies Like Us (1985)
She became insane and died in the asylum.เธอกลายเป็นบ้า และตายไปใน สถานคุมขังนั่นแหละ Vampire Hunter D (1985)
No, I'm not lying, I'm insane.ไม่ ๆ ! ผมไม่ได้โกหกนะ, ผมขาดสติไปน่ะ Mannequin (1987)
An old, insane game, maybe 3.000 years old!เก่าแก่มาก เกมส์โหดๆนี่ เล่นกันมา 3,000 ปีแล้ว Rambo III (1988)
Are you insane?แกบ้าไปแล้วเหรอ Rambo III (1988)
Do you think I'm insane?คุณคิดว่าผมสติไม่ดีหรือเปล่า? Basic Instinct (1992)
He might really be insane.เขาอาจจะเสียสติไปจริงๆ Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
insaneFinally he was certified insane.
insaneHamlet acts as if he were insane.
insaneHe went insane from the unhappy accident.
insaneInsane blade stabbing dreams try to break all truth now.
insaneShe was released on the grounds that she was insane.
insaneThe man must be insane.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้สติ[ADJ] mad, See also: insane, crazy, nuts, raving, psychotic, unhinged, Ant. มีสติ, Example: บรรดานักโทษนั่งเหม่อมองภายนอกห้องอย่างคนไร้สติ
วิกลจริต[ADJ] mad, See also: insane, psychotic, nuts, crazy, unhinged, out of one's mind, Syn. บ้า, Example: ถ้าน.ส.ราตรีไม่ได้เป็นคนวิกลจริตทำไมอยู่ๆ จะต้องกุเรื่องเหล่านี้ขึ้นมา, Thai definition: ที่มีความประพฤติหรือกิริยาผิดปกติเพราะสติวิปลาส
น้ำเน่า[ADJ] pornographic, See also: insane, Syn. ไร้สาระ, Ant. สร้างสรรค์, Example: หนังเรื่องนี้เป็นเรื่องน้ำเน่าที่สุดที่เคยดูมา
บ้าคลั่ง[ADJ] insane, See also: mad, crazy, demented, deranged, Syn. คลุ้มคลั่ง, เพ้อคลั่ง, คลั่ง, Example: เขาถูกตามล่าจากพวกโจรบ้าคลั่งกระหายเลือดจนแทบเอาชีวิตไม่รอด, Thai definition: ที่มีอาการผิดปกติอย่างอาการคนบ้า
คนเสียจริต[N] lunatic, See also: insane person, Syn. คนบ้า, คนเสียสติ, คนวิกลจริต, Example: เขาถูกทรมานจนบัดนี้กลายเป็นคนเสียจริตไปแล้ว, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีสติไม่สมประกอบหรือไม่ปกติ
คลุ้มคลั่ง[ADJ] mad, See also: insane, crazy, nuts, demented, out of one's mind, raving, Syn. บ้าคลั่ง, คลั่ง, เสียสติ, บ้า, Example: เจ้าหน้าที่แยกผู้ป่วยที่คลุ้มคลั่งไว้ต่างหาก, Thai definition: ที่มีอาการอย่างคนบ้า, ที่มีอาการเสียสติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บ้า[adj.] (bā) EN: crazy ; insane ; mad   FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dérangé ; malade (fam.)
บ้าคลั่ง[adj.] (bākhlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged   FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
โฉดเฉา[adj.] (chōtchao) EN: dull ; stupid ; idiotic ; insane   FR: stupide ; idiot
คลั่ง[adj.] (khlang) EN: madden ; mad ; insane ; crazy ; maniac   FR: frénétique ; en délire
คนบ้า[n. exp.] (khon bā) EN: madman ; insane person ; maniac   FR: fou [m] ; folle [f] ; sot [m] ; sotte [f] ; enragé [m] ; enragée [f] ; obsédé [m] ; obsédée [f]
เพ้อคลั่ง[v.] (phoēkhlang) EN: be mad ; be crazy ; be crazed ; be insane ; be morbid   FR: être fanatique
เสียสติ[v. exp.] (sīa sati) EN: lose one's mind ; crack up ; be insane ; go mad   FR: perdre l'esprit ; perdre la raison ; craquer ; ne pas tenir le coup
วิกลจริต[adj.] (wikonjarit) EN: mad ; insane ; psychotic ; nuts ; crazy ; unhinged ; out of one's mind   FR: insensé ; dément

CMU English Pronouncing Dictionary
INSANE    IH2 N S EY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insane    (j) ˈɪnsˈɛɪn (i1 n s ei1 n)
insanely    (a) ˈɪnsˈɛɪnliː (i1 n s ei1 n l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēng, ㄈㄥ, / ] insane; mad; wild, #2,386 [Add to Longdo]
疯癫[fēng diān, ㄈㄥ ㄉㄧㄢ, / ] insane; crazy, #29,846 [Add to Longdo]
有精神病[yǒu jīng shén bìng, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄧㄥˋ, ] insane [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geistesgestört; irrsinnig {adj} | geistesgestörter; irrsinniger | am geistesgestörtesten; am irrsinnigsteninsane | more insane | most insane [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気が違う[きがちがう, kigachigau] (exp,v5u) (col) to be mad; to go mad; to go insane [Add to Longdo]
気が変[きがへん, kigahen] (adj-na) insane; mad; crazy; light in the head [Add to Longdo]
気違い沙汰;気狂い沙汰[きちがいざた, kichigaizata] (n) (sens) insane behavior; madness [Add to Longdo]
狂い死に;狂死[くるいじに, kuruijini] (n,vs) (sens) death in madness; dying insane [Add to Longdo]
狂わす[くるわす, kuruwasu] (v5s) (1) to drive mad; to make insane; (2) to cause a malfunction; to put out of order; to throw out of kilter; (3) to derail (a plan, etc.) [Add to Longdo]
狂死[きょうし, kyoushi] (n,vs) dying insane [Add to Longdo]
狂者[きょうしゃ, kyousha] (n) insane person; a fanatic [Add to Longdo]
狂的[きょうてき, kyouteki] (adj-na,n) insane; fanatic [Add to Longdo]
頭がおかしい;頭が可笑しい[あたまがおかしい, atamagaokashii] (exp) (See 頭のおかしい) insane [Add to Longdo]
頭のおかしい;頭の可笑しい[あたまのおかしい, atamanookashii] (adj-i) (sens) (See 頭がおかしい) insane [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insane \In*sane"\, a. [L. insanus. See {In-} not, and {Sane}.]
   1. Exhibiting unsoundness or disorder of mind; not sane; mad;
    deranged in mind; delirious; distracted. See {Insanity},
    2.
    [1913 Webster]
 
   2. Used by, or appropriated to, insane persons; as, an insane
    hospital.
    [1913 Webster]
 
   3. Causing insanity or madness. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Or have we eaten on the insaneroot
       That takes the reason prisoner ?   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Characterized by insanity or the utmost folly; chimerical;
    unpractical; as, an insane plan, attempt, etc.
    [1913 Webster]
 
       I know not which was the insane measure. --Southey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insane
   adj 1: afflicted with or characteristic of mental derangement;
       "was declared insane"; "insane laughter" [ant: {sane}]
   2: very foolish; "harebrained ideas"; "took insane risks behind
     the wheel"; "a completely mad scheme to build a bridge
     between two mountains" [syn: {harebrained}, {insane}, {mad}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top