ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

crassitude

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crassitude-, *crassitude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crassitude[N] ความโง่เง่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crassitude(แครส'ซิทูด) n. ความโง่เง่า,ความหนา,ความหยาบ

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crassitude \Cras"si*tude\ (-t?d), n. [L. crassitudo.]
   Grossness; coarseness; thickness; density. --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crassitude
   n 1: the quality of being crass--devoid of refinement [syn:
      {crassness}, {crassitude}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

crassitude

 


  

 
crassitude
 • ความโง่เง่า[Lex2]
 • (แครส'ซิทูด) n. ความโง่เง่า,ความหนา,ความหยาบ [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top