ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dopey

D OW1 P IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dopey-, *dopey*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dopey(sl) ง่วงนอน, See also: ซึมเซา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dopey(โด'พี) adj. งุ่มง่าม, เชื่องช้า, มึนเมา, โง่เง่า., See also: dopiness n. ดูdopey

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're too darling and dopey and mildเธอเด็กเกินไป อ่อนเยาว์เกินไป The Little Prince (1974)
Dopey fucking Chinaman.ไอ้คนจีนโง่ Crash (2004)
YES, EVENTUALLY, WITH A BIG, DOPEY GRIN ON YOUR FACE.ใช่ ในที่สุด พร้อมกับยิ้มงี่เง่าของคุณ Mother Said (2008)
Dopey as hell too.โง่สุดโต่งด้วย Pilot (2008)
Dopey look off your face and get some lotion For those knuckles you've been draggingที่มันง่วงหาว ยังกะผีตายซาก ให้มันดูเป็นคนซะหน่อยล่ะ Acafellas (2009)
She has that same dopey smile.ยิ้มแหยงแบบเธอเลย I Am Unicorn (2011)
And since the only way to get anything into your thick, dopey heads is to force you to sing about it, for this week's assignment, เพลงที่ให้ผู้ชายทำร้ายผู้หญิง และทางเดียวที่จะ ทำให้อะไรก็ตามเข้าไปใน กระโหลกหนาๆ ซึมๆ ของพวกเธอ Choke (2012)
And while dopey over there fumbles for his gun in his back waistband, grumpy gets one between the eyes, and so does he.ขณะที่เมาอยู่ตรงนั้น ไปหาปืนมันที่เข็มขัด และโดนไปอีกนัด ระหว่างตา และนั่นคือสิ่งที่เขาโดน Captain (2012)
You know, I hope that Jesse's as dopey as his accomplice.ฉันคิดว่าเจสซี่คงงี่เง่ามากถ้าทำตัวแบบเขา Personal Effects (2012)
I thought I had all the time in the world to rail against him and his dopey little Glee Club.ครูเคยคิดว่าใช้เวลาทั้งหมด เพื่อสั่งสอนเขา และพวกกลีคลับง่วงนอนน้อยๆของเขา The Quarterback (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DOPEY D OW1 P IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dopey (j) dˈoupiː (d ou1 p ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dämlich { adj } | dämlicher | am dämlichstendopey | dopier | dopiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
意識朦朧[いしきもうろう, ishikimourou] (adj-t, adv-to) being in a hazy state; being only half conscious; feeling dopey [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dopey \Dop"ey\, Dopy \Dop"y\, a.
   1. stupid; as, a dopy kid. [Colloq.]
 
   Syn: cloddish, doltish.
     [PJC]
 
   2. [affected by {dope[2]}.] dulled or stupefied by alcohol or
    narcotics; sluggish or dull as though under the influence
    of a narcotic. [Slang]
    [Webster 1913 Suppl. + WordNet 1.5 +PJC]
 
   3. revealing stupidity; as, a dopey answer. [WordNet sense 2]
 
   Syn: anserine, dopey, fool(prenominal), foolish, goosey,
     goosy, gooselike.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dopey
   adj 1: having or revealing stupidity; "ridiculous anserine
       behavior"; "a dopey answer"; "a dopey kid"; "some fool
       idea about rewriting authors' books" [syn: {anserine},
       {dopy}, {dopey}, {foolish}, {goosey}, {goosy},
       {gooselike}, {jerky}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top