ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manly

M AE1 N L IY0   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manly-, *manly*, man
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manly[ADJ] ซึ่งเป็นลูกผู้ชาย (โดยเฉพาะความกล้าหาญ เข้มแข็งหรือแข็งแรง), See also: กล้าหาญ, เข้มแข็ง, ทรหด, Syn. brave, strong, fearless
manly[ADV] อย่างลูกผู้ชาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manly(แมน'ลี) adj. มีความเป็นลูกผู้ชายหรือคน,เข้มแข็ง, See also: manliness n., Syn. courageous
humanly(ฮิว'มินลี) adv. โดยวิธีการของมนุษย์,เกี่ยวกับมนุษย์ปุถุชน
unmanly(อันแมน'ลี) adj.,adv. ไม่สมเป็นชาย,อ่อนแอ,ขี้ขลาด,คล้ายผู้หญิง, See also: unmanliness n.
womanly(วูม'เมินลี) adj.,adv. คล้ายผู้หญิง,มีความเป็นผู้หญิง, See also: womanliness,womanness n., Syn. faminine

English-Thai: Nontri Dictionary
manly(adj) สมเป็นชาย,เข้มแข็ง
gentlemanly(adj) สุภาพ,เป็นผู้ดี,เป็นสุภาพบุรุษ
humanly(adv) อย่างมนุษย์ธรรมดา,อย่างมนุษย์ปุถุชน
unmanly(adj) ขลาด,ไม่สมชาย,อ่อนแอ
womanly(adj) เหมือนหญิง,อย่างผู้หญิง,อ่อนโยน,นิ่มนวล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, how manly of you. Isn't it just?แหม แมนจริงๆ The Constant Gardener (2005)
Chopped off his manly apparatus and stuffed them where his tongue had been.ตัดไอ้นั่นทิ้ง เอาไปยัดใส่ปาก The Constant Gardener (2005)
It may hurt your arm a bit but it's still a manly thing to do.มันอาจจะเมื่อยแขนนิดหน่อย.. แต่ผู้ชายที่ทั่วไปเขาก็ทำกัน Jenny, Juno (2005)
Dwelling on the past... not a manly thing to do.มัวแต่จมอยู่กับอดีต ไม่ใช่สิ่งซึ่งลูกผู้ชายควรจะทำ.. Almost Love (2006)
Adjusting my manly breath, shaking my manly hairstyle, open my manly eyes, to give you a sweet face.~.. ลมหายใจ.. ~ Secret (2007)
I'll charm you with my manly smile!~หล่อไหมล่ะ~~ ~จะทำให้ตกหลุมรักเข้าเต็มๆ~ Secret (2007)
This is a manly name !นี่เป็นชื่อผู้ชายน่ะครับ Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Tsuru can be really manly sometimes.- บางครั้งซึรุก็ดูกล้าหาญจริงๆเลยนะ Operation Proposal (2007)
Well... there are times Kenzo is manly as well.งั้น... - ก็ถึงเวลาที่เคนโซจะโชว์ความกล้ากันแล้ว Operation Proposal (2007)
You have very manly hands.คุณมีมือ ที่ แมน เอามาก ๆ Superhero Movie (2008)
Okay, Mr. Slick over there is doing more than just mesmerizing women with his supreme, manly intelligence.เอาละ คุณสลิ๊คที่อยู่ตรงนั้น ดูเหมือนกำลังจีบสาวอยู่ เขาสุภาพ ฉลาด WarGames: The Dead Code (2008)
Well, it's just that grilling is such a manly pastime.แหม มันก็เพียงแค่ว่า การย่างบาบีคิว มันเป็นกิจกรรมของผู้ชายเค้าทำกัน Connect! Connect! (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
manlyHe is a silent, manly boy.
manlyIt is not manly to speak ill of others behind their backs.

CMU English Pronouncing Dictionary
MANLY M AE1 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manly (j) mˈænliː (m a1 n l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男子气[nán zǐ qì, ㄋㄢˊ ㄗˇ ㄑㄧˋ, / ] manly; masculine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
männlich {adj} | männlicher | am männlichstenmanly | manlier | manliest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
強欲非道[ごうよくひどう, gouyokuhidou] (n,adj-na) abnormally and inhumanly greedy; cruel and rapacious [Add to Longdo]
潔い(P);潔よい(io);いさぎ良い(iK)[いさぎよい, isagiyoi] (adj-i) (1) manly; sportsmanlike; gracious; gallant; resolute; (2) pure (heart, actions, etc.); upright; blameless; (3) (arch) unsullied (e.g. scenery or object); pure; clean; (P) [Add to Longdo]
健気[けなげ, kenage] (adj-na,n) brave; gallant; courage; manly; heroic; praiseworthy; industrious; pure; lovable; (P) [Add to Longdo]
剛;豪[ごう, gou] (n,adj-f) strong; hard; manly [Add to Longdo]
淑徳[しゅくとく, shukutoku] (n) womanly virtues; (P) [Add to Longdo]
女だてらに[おんなだてらに, onnadaterani] (adv) unlike a woman; unwomanly; woman that she is [Add to Longdo]
女っぽい[おんなっぽい, onnappoi] (adj-i) womanly; feminine; womanish; effeminate [Add to Longdo]
女らしい[おんならしい, onnarashii] (adj-i) womanly; ladylike; feminine; (P) [Add to Longdo]
丈夫;益荒男[じょうふ(丈夫);ますらお, joufu ( joubu ); masurao] (n,adj-na) (sometimes じょうぶ) hero; manly person; warrior [Add to Longdo]
紳士的[しんしてき, shinshiteki] (adj-na) gentlemanly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manly \Man"ly\, a. [Compar. {Manlier}; superl. {Manliest}.] [Man
   + -ly. Cf. {Manlike}.]
   Having qualities becoming to a man; not childish or womanish;
   manlike, esp. brave, courageous, resolute, noble.
   [1913 Webster]
 
      Let's briefly put on manly readiness.  --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Serene and manly, hardened to sustain
      The load of life.            --Dryden.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Bold; daring; brave; courageous; firm; undaunted; hardy;
     dignified; stately.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manly \Man"ly\, adv.
   In a manly manner; with the courage and fortitude of a manly
   man; as, to act manly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manly
   adv 1: in a manful manner; with qualities thought to befit a
       man; "having said her say Peggy manfully shouldered her
       burden and prepared to break up yet another home" [syn:
       {manfully}, {manly}] [ant: {unmanfully}, {unmanly}]
   adj 1: possessing qualities befitting a man [syn: {manly},
       {manful}, {manlike}] [ant: {unmanful}, {unmanlike},
       {unmanly}]
   2: characteristic of a man; "a deep male voice"; "manly sports"
     [syn: {male}, {manful}, {manlike}, {manly}, {virile}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top