ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

militarism

M IH1 L AH0 T ER0 IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -militarism-, *militarism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
militarism(n) ความเป็นทหาร, See also: ความเข้มแข็ง, การสู้รบ, Syn. militancy, agression

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
militarism(มิลลิทะริซ'ซึม) n. จิตใจเข้มแข็งของการเป็นทหาร, ลัทธินิยมการพร้อมรบ

English-Thai: Nontri Dictionary
militarism(n) ลัทธิทหาร, ความชอบทางทหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
militarismแสนยนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MILITARISM M IH1 L AH0 T ER0 IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
militarism (n) mˈɪlɪtərɪzəm (m i1 l i t @ r i z @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
军国主义[jūn guó zhǔ yì, ㄐㄩㄣ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] militarism, #18,260 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Militarismus { m }militarism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミリタリズム[miritarizumu] (n) militarism [Add to Longdo]
軍国主義[ぐんこくしゅぎ, gunkokushugi] (n, adj-no) militarism; (P) [Add to Longdo]
尚武[しょうぶ, shoubu] (n) militarism; warlike spirit [Add to Longdo]
武断[ぶだん, budan] (n, vs) militarism [Add to Longdo]
武断主義[ぶだんしゅぎ, budanshugi] (n) militarism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Militarism \Mil"i*ta*rism\, n. [Cf. F. militarisme.]
   [1913 Webster]
   1. A military state or condition; a military system; reliance
    on military force in administering government.
    [1913 Webster]
 
   2. The spirit and traditions of military life. --H. Spencer.
    [1913 Webster]
 
   3. The view that military strength, efficiency and values
    should dominate the country's public policy choices and
    take precedence over other interests.
    [1913 Webster PJC]
 
   4. The policy of maintaining a large military force, even in
    peacetime; -- a term usually used by opponents of such a
    policy on the assumption that such a large force is
    unnecessary for national defense.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 militarism
   n 1: a political orientation of a people or a government to
      maintain a strong military force and to be prepared to use
      it aggressively to defend or promote national interests

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top