Search result for

fiscal

(71 entries)
(0.0197 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fiscal-, *fiscal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fiscal[ADJ] เกี่ยวกับการเงิน, See also: เกี่ยวกับรายได้ของแผ่นดิน, Syn. financial
fiscal year[N] ปีงบประมาณ, Syn. financial year

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fiscal(ฟิส'เคิล) adj. เกี่ยวกับงบประมาณ,เกี่ยวกับเรื่องการเงิน. n. อัยการ,อากรแสตมป์.
fiscal yearn. ปีงบประมาณ

English-Thai: Nontri Dictionary
fiscal(adj) เกี่ยวกับการเงิน,เกี่ยวกับเงินแผ่นดิน,เกี่ยวกับงบประมาณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fiscalเกี่ยวกับภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiscalเกี่ยวกับการเงินการคลัง, เกี่ยวกับภาษีอากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Fiscal Codeประมวลรัษฎากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiscal policyนโยบายการภาษีอากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fiscal yearปีภาษี, ปีงบประมาณ [ดู budget year และ tax year] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fiscal yearปีงบประมาณ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fiscal gapช่องว่างทางการคลัง [เศรษฐศาสตร์]
Fiscal Managementการจัดการด้านการเงิน [การแพทย์]
Fiscal policyนโยบายการคลัง [TU Subject Heading]
Fiscal Policy นโยบายการคลัง
แสดงโดยงบประมาณรายรับ-รายจ่ายของรัฐบาล อันได้แก่ การตัดสินใจเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ หรือการลดลงในการเก็บภาษี เพื่อกระตุ้นให้เกิด การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์รวม ถือเป็นนโยบายการคลังแบบหลวม ส่วนการเพิ่มการเก็บภาษีหรือลดการใช้จ่ายภาครัฐ ถือเป็นนโยบายการคลังแบบเคร่งครัด [สิ่งแวดล้อม]
Fiscal yearปีงบประมาณ [TU Subject Heading]
Fiscal yearรอบระยะเวลา 1 รอบปีบัญชี [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fiscal cliffหน้าผาทางการคลัง (ใช้เรียกสถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจสหรัฐฯในช่วงปลายปี 2012 เนื่องจากเป็นช่วงที่จะมีเหตุการณ์สำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับฐานะทางการคลังของสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯอย่างมีนัยสำคัญ โดยเหตุการณ์ที่สำคัญ 2 เหตุการณ์ได้แก่ การสิ้นสุดของมาตรการลดหย่อนภาษีหลายๆมาตรการ และการเริ่มต้นของมาตรการการปรับลดงบประมาณของภาครัฐฯ)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Makes me look fiscally responsible.เราต้องทำที่นี้ , ไม่ใช่ห้องบอลรูม Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
-lf l get fat, there goes my fiscal year. -Honey, you're not fat.ถ้าฉันอ้วน เงินประจำปีงบประมาณของฉันก็หายไปด้วย ที่รัก คุณไม่อ้วน Music and Lyrics (2007)
Now that I am fiscally secure,ตอนนี้ผมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้แล้ว The Bank Job (2008)
- Fiscal... crisis. - Fiscal crisis.การเงินของรัฐบาลนะคะ Confessions of a Shopaholic (2009)
- Terrifying. Fiscally, I mean. - How so?วิกฤตงบ-ปลา-มาณ อ้อ วิกฤตงบประมาณ Confessions of a Shopaholic (2009)
- For the fiscal family. - I'm sorry.สำหรับครอบครัว ขอโทษค่ะ Confessions of a Shopaholic (2009)
Garrety, because if you want me to ensure your continued fiscal success, you won't ever make another mess for me again.เพระถ้าคุณอยากให้ผมทำให้คุณ ประสบความสำเร็จทางการเงินต่อไปล่ะก็ คุณอย่าได้ ทำให้ผมยุ่งยากอีกเลย You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Phillip, without something usable, something to support the human and fiscal cost...ฟิลิป ปราศจาก บางอย่างที่ใช้งานได้ บางอย่างที่จะไปสนับสนุน เช่นบุคลากร งบประมาณ... A New Day in the Old Town (2009)
This is the department's purchases and expenses from the last fiscal year.นี่เป็นแผนกฝ่ายจัดซื้อและค่าใช้จ่ายน่ะ จากฝ่ายการคลังปีที่แล้ว Would I Think of Suicide? (2009)
Tonight I am pleased to announce that ENCOM's last fiscal year was our most profitable ever.คืนนี้ผมจะประกาศ สถานะการเงินปีล่าสุดของเอ็นคอม นี่เป็นปีที่เรามีกำไรสูงสุด TRON: Legacy (2010)
You know, I've never actually read any of Limbaugh's stuff, but this book makes an excellent case for personal accountability, fiscal responsibility and steak eatership.เธอรู้มั้ย ฉันไม่เคย อ่านหนังสือของลิมบอก์แบบจริงๆ จังๆ เลย แต่หนังสือเล่มนี้ ให้เหตุผลที่ดีมากกับ ความรับผิดชอบส่วนตัว, ความรับผิดชอบด้านการคลัง Excellence in Broadcasting (2010)
Ultimately, this bill is about fiscal responsibility.ท้ายที่สุด เงินนี้จะเป็นความรับผิดชอบทางภาษี And Then There Were More (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fiscalDeveloping countries suffer from difficulties of fiscal problems.
fiscalFiscal austerity is considered to be an answer to the rampant inflation.
fiscalIn such a case, restraints in fiscal policy must be brought into play.
fiscalIt important for a nation to have an adequate mix of monetary and fiscal policies.
fiscalJapan's fiscal year runs from April 1 till March 31 in the following year.
fiscalJapan's national budget for a new fiscal year is normally compiled in December.
fiscalMom-and-pop stores will turn a profit in the new fiscal year.
fiscalTax cuts are often used as a major fiscal tool to stimulate the economy.
fiscalThe fiscal austerity may lead to an overkill of the economy.
fiscalThe Japanese fiscal authorities are weighing measures to restore public confidence in their economic management.
fiscalThe scholar is an authority on fiscal policy.
fiscalThey labored over the budget for the fiscal year 1997.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปีงบประมาณ[N] fiscal year, See also: budget year, Example: กปภ. ได้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงขยายกำลังผลิต และขยายพื้นที่การให้บริการอย่างต่อเนื่อง จนถึงประมาณปีงบประมาณ 2537, Count unit: ปี, Thai definition: ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และใช้ปี พ.ศ. ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณนั้น
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง[N] Fiscal Policy Office

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นโยบายการคลัง[n. exp.] (nayōbāi kānkhlang) EN: fiscal policy ; financial policy   FR: politique fiscale [f]
ปีภาษี[n. exp.] (pī phāsī) EN: tax year   FR: année fiscale [f]
ระบบภาษี[n. exp.] (rabop phāsī) EN: tax system ; fiscal system   FR: système fiscal [m]
ที่ปรึกษาทางภาษีอากร[n. exp.] (thīpreuksā thāng phāsī-akøn) EN: tax consultant   FR: conseiller fiscal [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FISCAL    F IH1 S K AH0 L
FISCALLY    F IH1 S K AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fiscal    (j) (f i1 s k l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Finanzbehörde {f}fiscal authority; tax authority [Add to Longdo]
Finanzjahr {n}; Steuerjahr {n} | Finanzjahre {pl}; Steuerjahr {pl}fiscal year | fiscal years [Add to Longdo]
Finanzkrise {f}fiscal crisis [Add to Longdo]
Finanzpolitik {f} [pol.]fiscal policy [Add to Longdo]
Steuerpolitik {f}fiscal policy [Add to Longdo]
Fiskalwürger {m} [ornith.]Fiscal Shrike [Add to Longdo]
Würgerschnäpper {m} [ornith.]Fiscal Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィスカル[, fisukaru] (n) fiscal [Add to Longdo]
フィスカルイヤー[, fisukaruiya-] (n) fiscal year [Add to Longdo]
フィスカルドラッグ[, fisukarudoraggu] (n) fiscal drag [Add to Longdo]
フィスカルポリシー[, fisukaruporishi-] (n) fiscal policy; (P) [Add to Longdo]
営業年度[えいぎょうねんど, eigyounendo] (n) fiscal year; financial year [Add to Longdo]
下期[しもき, shimoki] (n-adv,n) second half of the fiscal year; (P) [Add to Longdo]
会計年度[かいけいねんど, kaikeinendo] (n) fiscal year; (P) [Add to Longdo]
経済財政政策担当大臣[けいざいざいせいせいさくたんとうだいじん, keizaizaiseiseisakutantoudaijin] (n) State Minister in Charge of Economic and Fiscal Policy [Add to Longdo]
今年度[こんねんど, konnendo] (n-adv,n-t) this year; this fiscal year; this school year; (P) [Add to Longdo]
財政安定[ざいせいあんてい, zaiseiantei] (n) economic stability; fiscal stability [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fiscal \Fis"cal\ (f[i^]s"kal), a. [F. fiscal, L. fiscalis, fr.
   fiscus. See {Fisc}.]
   Pertaining to the public treasury or revenue.
   [1913 Webster]
 
      The fiscal arrangements of government.  --A. Hamilton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fiscal \Fis"cal\, n.
   1. The income of a prince or a state; revenue; exchequer.
    [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. A treasurer. --H. Swinburne.
    [1913 Webster]
 
   3. A public officer in Scotland who prosecutes in petty
    criminal cases; -- called also {procurator fiscal}.
    [1913 Webster]
 
   4. The solicitor in Spain and Portugal; the attorney-general.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fiscal
   adj 1: involving financial matters; "fiscal responsibility"
       [syn: {fiscal}, {financial}] [ant: {nonfinancial}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top