ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

homoeopathy

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -homoeopathy-, *homoeopathy*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา homoeopathy มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *homoeopathy*)
English-Thai: Longdo Dictionary
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
homoeopathy (n) hˌoumɪˈɒpəθiː (h ou2 m i o1 p @ th ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Homöopathie {f} [med.]homeopathy [Am.]; homoeopathy [Br.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Homoeopathic \Ho`m[oe]*o*path"ic\, a., Homoeopathist
 \Ho`m[oe]*op"a*thist\, n., Homoeopathy \Ho`m[oe]*op"a*thy\, n.
   Same as {Homeopathic}, {Homeopathist}, {Homeopathy}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Homeopathy \Ho*me*op"a*thy\, n. [Gr. ? likeness of condition or
   feeling; ? like (fr. ? same; cf. {Same}) + ? to suffer: cf.
   F. hom['e]opathie. See {Pathos}.] (Med.)
   The art of curing, founded on resemblances; the theory and
   its practice that disease is cured (tuto, cito, et jucunde)
   by remedies which produce on a healthy person effects similar
   to the symptoms of the complaint under which the patient
   suffers, the remedies being usually administered in minute
   doses. This system was founded by Dr. Samuel Hahnemann, and
   is opposed to {allopathy}, or {heteropathy}. [Written also
   {hom[oe]opathy}.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 homoeopathy
   n 1: a method of treating disease with small amounts of remedies
      that, in large amounts in healthy people, produce symptoms
      similar to those being treated [syn: {homeopathy},
      {homoeopathy}] [ant: {allopathy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top