Search result for

oceanic

(38 entries)
(0.5906 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oceanic-, *oceanic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oceanic[ADJ] แห่งมหาสมุทร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oceanica(โอชีแอน'เนีย,โอชะแอน'นิคะ) n. ชื่อหมู่เกาะในตอนกลางและใต้ของ
transoceanic(แทรนซฺโอชิแอน'นิค) adj. ข้ามมหาสมุทร,เลยมหาสมุทร,อยู่ข้ามมหาสมุทร

English-Thai: Nontri Dictionary
oceanic(adj) เกี่ยวกับมหาสมุทร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oceanic crustเปลือกโลกใต้มหาสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oceanic islandsหมู่เกาะกลางสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oceanic ridge; mid-oceanic ridgeเทือกเขากลางสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oceanic trench; sea-floor trench; submarine trenchร่องลึกก้นสมุทร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Oceanic Island เกาะกลางมหาสมุทร
เกาะที่ตั้งห่างจากทวีปมากๆ และโดยทั่วไปจะอยู่ในมหาสมุทร เกาะประเภทนี้ จะถือกำเนิดตามลำพังไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผืนแผ่นดินใหญ่ ได้แก่ เกาะภูเขาไฟ (Volcanic Island) และเกาะปะการัง (Coral Island) [สิ่งแวดล้อม]
Oceanic Zone น้ำในระบบนิเวศทะเลนับแต่เขตไหล่ทวีปออกไป
บริเวณที่มีความลึกมากกว่า 200 เมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของมหาสมุทร และพื้นที่ประมาณร้อยละ 88 มีความลึกมากกว่า 1.5 กิโลเมตร สามารถ แบ่งเป็น Bathyal zone, Euphotic zone, Abyssal zone และ Hadal zone ดู Bathyal zone, Euphotic zone, Abyssal zone และ Hadal zone เพิ่มเติม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm one of the survivors of oceanic flight 815.ผมเป็นผู้รอดชีวิตจาก เที่ยวบินโอเชี่ยนิก 815 The Beginning of the End (2008)
I'm one of the oceanic six!ผมเป็นหนึ่งใน โอเชียนิก ซิกนะ The Beginning of the End (2008)
I'one of the oceanic six!ผมเป็นหนึ่งใน โอเชียนิก ซิกนะ The Beginning of the End (2008)
Is that why you kept shouting, "hey, I'm one of the oceanic six"?แล้วทำไมคุณถึงยังตะโกนละ เฮ้! ผมเป็น หนึ่งใน โอเชียนนิค ซิกละ? The Beginning of the End (2008)
I'm an attorney for oceanic airlines.ผมเป็นทนายความของ สายการบินโอเชี่ยนนิค The Beginning of the End (2008)
So on behalf of oceanic, I'd like to extend you an invitation for a little upgrade.ในช่วงหลังทางโอเชี่ยนนิค กำลังพัฒนาและอยากชวนคุณมาร่วมฟัง The Beginning of the End (2008)
Miss austen and i were both passengers on oceanic flight 815,มิสออสตินและผมต่างก็เป็นผู้โดยสาร\ของสายการบินโอเชียนิค เที่ยวบินที่ 815 Eggtown (2008)
The equalization of the oceanic seabeds has not turned out to be as extreme as we expected.การปรับตัวของพื้นแผ่นดินใต้สมุทร ไม่ได้ออกมารุนแรงมากมายอย่างที่เราคิด 2012 (2009)
The Oceanic Preservation Society, OPS.กลุ่มองค์กรสงวนพันธุ์สัตว์น้ำ OPS (The Oceanic Perservation Society) The Cove (2009)
Oceanic flight 815เที่ยวบินโอเชียนิค 815 Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
This is the story Of the six who came home... ladies and gentlemen, The survivors of oceanic 8-1-5.นี่คือเรื่องราวของทั้ง 6 คนที่ได้กลับบ้าน ท่านผู้มีเกียรติ ผู้รอดชีวิตจากเที่ยวบินโอเชียนิค 815 Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
Lost the story of the oceanic 6อสุรกายดงดิบ ตอนพิเศษ : Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
OCEANIC    OW2 SH IY0 AE1 N IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oceanic    (j) (ou2 sh i a1 n i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ozeandelfine {pl} [zool.]oceanic dolphins [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーシャニックホワイトティップシャーク;オーシャニック・ホワイトティップ・シャーク[, o-shanikkuhowaitoteippusha-ku ; o-shanikku . howaitoteippu . sha-ku] (n) oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus) [Add to Longdo]
ガラパゴスザメ[, garapagosuzame] (n) Galapagos shark (Carcharhinus galapagensis, species of circumtropical requiem shark found in the reef environments around oceanic islands) [Add to Longdo]
[よごれ;ヨゴレ, yogore ; yogore] (n) (uk) (See 汚鮫・よごれざめ,オーシャニックホワイトティップシャーク) oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus) [Add to Longdo]
汚鮫[よごれざめ;ヨゴレザメ, yogorezame ; yogorezame] (n) (uk) (See 汚・よごれ,オーシャニックホワイトティップシャーク) oceanic whitetip shark (Carcharhinus longimanus) [Add to Longdo]
海洋プレート[かいようプレート, kaiyou pure-to] (n) oceanic plate [Add to Longdo]
海洋気象[かいようきしょう, kaiyoukishou] (n) oceanic climate [Add to Longdo]
海洋性[かいようせい, kaiyousei] (adj-no) (1) marine; maritime; oceanic; (n) (2) oceanity [Add to Longdo]
海洋性気候[かいようせいきこう, kaiyouseikikou] (n) oceanic climate [Add to Longdo]
渡洋[とよう, toyou] (n,vs,adj-no) transoceanic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洋底地壳[yáng dǐ dì qiào, ㄧㄤˊ ㄉㄧˇ ㄉㄧˋ ㄑㄧㄠˋ, / ] oceanic crust (geol.) [Add to Longdo]
洋壳[yáng qiào, ㄧㄤˊ ㄑㄧㄠˋ, / ] oceanic crust (geol.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oceanic \O`ce*an"ic\ ([=o]`sh[-e]*[a^]n"[i^]k), a. [Cf. F.
   oc['e]anique. See {Ocean}.]
   1. Of or pertaining to the ocean; found or formed in or
    about, or produced by, the ocean; frequenting the ocean,
    especially mid-ocean.
    [1913 Webster]
 
       Petrels are the most aerial and oceanic of birds.
                          --Darwin.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to Oceania or its inhabitants.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oceanic
   adj 1: relating to or occurring or living in or frequenting the
       open ocean; "oceanic islands like Bermuda"; "oceanic
       currents"; "oceanic birds"; "pelagic organisms"; "pelagic
       whaling" [syn: {oceanic}, {pelagic}]
   2: resembling the ocean in apparent limitlessness in extent or
     degree; "the oceanic violence of his rage"
   3: constituting or living in the open sea; "oceanic waters";
     "oceanic life"
   n 1: an eastern subfamily of Malayo-Polynesian languages [syn:
      {Oceanic}, {Eastern Malayo-Polynesian}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top