Search result for

ทางการทหาร

(17 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทางการทหาร-, *ทางการทหาร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางการทหาร[N] military, See also: armed forces, army force, Example: คอมพิวเตอร์มีบทบาทสำคัญในทางการทหารเพราะอาวุธสมัยใหม่จะมีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ควบคุมทำให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Thai definition: ด้านการทหาร

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Pact of Steel was a military alliance between Benito Mussolini and Adolf Hitler.สนธิสัญญาเหล็กคือการเป็นพันธมิตรทางการทหาร ระหว่างเบนิโต มุสโสลินีและอด็อล์ฟ ฮิตเลอร์ Doubt (2008)
James McCullen, you Scottish pig, you've been found guilty of treason for the sale of military arms to the enemies of our Lord, King Louis XIII, even whilst you sold arms to our Lord himself.เจมส์ แม็คคัลเลน,เจ้าสก๊อตโสโครก เจ้ามีความผิดในข้อหากบฏ ที่ขายอาวุธทางการทหาร ให้กับศัตรูของพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
And we will win it as we always have, with a coordinated military strategy.แล้วเราจะชนะ เช่นทุกครั้ง ด้วยยุทธวิธี ทางการทหาร Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
We had rebreathers, but it would be clanky, it would be noisy.เรามีกล้องถ่ายรูป โดยใช้ความร้อน สำหรับทางการทหาร ที่ไม่ได้รับอนุญาต ให้นำออกนอกประเทศ The Cove (2009)
And military help.และให้ความช่วยเหลือทางการทหารแก่ข้า Assassin's Creed: Lineage (2009)
We've sealed off Colonel Young and most of the military personnel.พวกเราจะปลดผู้พันยังค์ออก และ อำนาจทางการทหารทั้งหลายด้วย Faith (2010)
The military experiment they did in edinaการทดลองทางการทหารที่เค้าทำในอีไดน่า Johari Window (2010)
Were you involved in any military testingคุณเคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทดลองทางการทหารรึป่าว Johari Window (2010)
You mean the military testing.หมายถึงการทดลองทางการทหารเหรอ Johari Window (2010)
You will turn our planet Into a military target, Which will bring the war to us.ท่านจะเปลี่ยนดาวของเราให้เป็นเป้าหมายทางการทหาร ซึ่งจะนำสงครามมาสู่เรา Duchess of Mandalore (2010)
It was America's greatest military disaster.นับเป็นวันที่อเมริกาพบกับ.. หายนะทางการทหารครั้งใหญ่ Guadalcanal/Leckie (2010)
36 hours ago, there was a breach in our military's communication network.36 ชั่วโมงที่แบ้ว, มีการเจาะผ่านเข้า การสื่อสารของทางการทหาร Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทางการทหาร[X] (thāng kān thahān) EN: military ; armed forces ; army force   

English-Thai: Longdo Dictionary
conventional warfare(phrase) การยุทธตามรูปแบบ, การทำสงครามโดยใช้อาวุธและยุทธวิธีทางการทหาร ซึ่งแต่ละชนชาติจะเผชิญหน้ากันอย่างเปิดเผย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
darpanet(ดาร์พาเน็ต) ย่อมาจาก Defense Advanced Research Projects Agency Network (แปลว่า เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูงของกระทรวงกลาโหม) เป็นชื่อหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายสำนักงานที่ทำโครงการวิจัยขั้นสูงทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบันเครือข่ายดาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (internet) ดู internet ประกอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top