Search result for

divers

(119 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -divers-, *divers*, diver
English-Thai: Longdo Dictionary
biological diversity(n) ความหลากหลายทางชีวภาพ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
divers[ADJ] หลากหลาย (คำทางการ), See also: หลายชนิด, มากกว่าหนึ่ง, Syn. several, certain, many, various, Ant. unvaried
diverse[ADJ] ประกอบไปด้วยของหลายสิ่งหลายอย่าง, See also: หลากหลาย, มากมาย, หลายอย่าง, Syn. various, several, few, many
diversely[ADV] อย่างหลากหลาย, Syn. differently;
diversify[VT] ทำให้มีหลากหลาย, See also: ทำให้มากมาย, Syn. transform, permute
diversify[VI] หลากหลาย, See also: มากมาย, Syn. transform, permute
diversion[N] การเบี่ยงเบน, See also: การหันเหความสนใจ
diversity[N] ความหลากหลาย
diversified[ADJ] ที่หลากหลาย
diversification[N] การทำให้หลากหลาย, Syn. spread, escalation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
divers(ได'เวิร์ซ') adj. หลากหลาย,มากมาย. -pron. มากมายหลายอย่าง
diverse(ไดเวิร์ซฺ') adj. หลายอย่าง,หลากหลาย,แตกต่างกัน.
diversification(ไดเวอซิฟิเค'เชิน) n. ความหลากหลาย
diversified(ไดเวอ'ซะไฟดฺ) adj. หลายอย่าง,หลายชนิด,หลากหลาย, Syn. varied
diversify(ไดเวอ'ซิไฟ) vt. ทำให้เป็นหลายชนิด,ทำให้แตกต่างกัน. vi. ลงทุนในรูปต่าง ๆ ,ผลิตออกมาในรูปต่าง ๆ, See also: diversifiable adj. ดูdiversify diversifiability n. ดูdiversify diversifier n. ดูdiversify
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment
diversity(ไดเวอ'ซิที) n. ความแตกต่าง,ความไม่เห็นกัน,ความหลากหลาย,การมีหลายชนิดหลายแบบ,ภาวะต่าง ๆ ,นานา, Syn. distinctiveness,difference ###A. uniformity

English-Thai: Nontri Dictionary
divers(adj) มากมาย,เยอะแยะ,หลากหลาย
diverse(adj) ต่างๆนานา,หลากหลาย,แตกต่างกัน,มากมาย
diversify(vt) ทำหลายๆอย่าง,ทำให้แตกต่างกัน,ทำให้หลากหลาย
diversion(n) การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ทางเบี่ยง,การทำให้เขว
diversity(n) ความแตกต่าง,ความหลากหลาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diversionการผันน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diversityความหลากหลาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
diversity receptionการรับสัญญาณซ้ำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diversificationการวิเภท [เศรษฐศาสตร์]
Diversificationการทำให้หลากหลาย [เศรษฐศาสตร์]
Diversificationการแยกแขนง [เศรษฐศาสตร์]
Diversificationการกระจาย [เศรษฐศาสตร์]
Diversification in industryการกระจายการลงทุนในอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
diversified croppingdiversified cropping, การกระจายการผลิตพืช [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Diversionใส่ท่อระบายน้ำจากกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
diversiondiversion, การผันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
diversion channeldiversion channel, ทางผันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
diversion damdiversion dam, เขื่อนทดน้ำหรือเขื่อนผันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
diversion (n) ความบันเทิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We need a diversion.เราต้องแยกกันแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
We can tie it to an animal, be a diversion.ผูกมันไว้กับสัตว์ก็ได้ เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจไง Pineapple Express (2008)
Now, I think it's... it's just a diversion. Yes?ตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นแค่การเบี่ยงเบน The Reader (2008)
Diversion from what?เหรอ เบนไปจากอะไรล่ะ The Reader (2008)
The tunnel get us into no mans land, but it get the fence, we're going need new diversion for the tower guards.อุโมงค์ทะลุออกไป ตรงที่ไม่มีคน แต่มันมีรั้วกัน เราต้องหันเหความสนใจของผู้คุมหอ Under & Out (2008)
It feeds twice as many humans on Earth, but has replaced diversity with standardization.มันเป็นอาหารหล่อเลี้ยงคนได้ 2 เท่าของคนบนโลก แต่กลับแทนที่ความหลากหลายของพืชด้วยมาตรฐานเดียวกัน Home (2009)
The forest diversity was replaced by a single species, the oil palm.ความหลากหลายของป่าถูกแทนที่ ด้วยเผ่าพันธุ์เดียวคือ ต้นปาล์ม Home (2009)
This whole thing was a diversion.ทุกอย่างนี้ ทำให้เราเขว่ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Larry, I need you and your men to create a diversion to cover Tony's escape.แลรี่ผมต้องการให้คุณ และคนของคุณเบี่ยงเบนความสนใจ เพื่อให้โทนี่หนีออกมา Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
They have scuba divers, so they just sweep.พวกเขาสามารถขังคุณ โดยไม่มีข้อหาได้ 28 วัน The Cove (2009)
Cody, we're going to need a diversion.โคดี้ เราต้องการการเบี่ยงเบนความสนใจ Innocents of Ryloth (2009)
Commander, I'll need you to create a diversion.ผู้บัญชาการ ข้าต้องการให้เจ้าเบี่ยงเบนความสนใจ Liberty on Ryloth (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diversExisting legislation does not take diversity of races into account.
diversIn my opinion, we need to diversify our assets.
diversRecently, the increasing diversity of computer use has extended far beyond the realms of the office.
diversThe divers can gather pearls with no danger.
diversThe divers found a wreck on the sea-bed.
diversThe firm has recently diversified its products so as to extend its market.
diversThe vigorous man is engaged in diverse activities.
diversWe find diverse ethnic and economic interests here.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหลากหลาย[N] variety, See also: diversity, miscellany, Example: ความหลากหลายของพืชพันธ์ที่นำมาปลูกทำให้ดินเกิดสภาพสมดุลขึ้นมาได้, Thai definition: มีหลายอย่างต่างๆ กัน
ความหลาก[N] variety, See also: diversity, Syn. ความหลากหลาย, Example: นักวิเคราะห์ระบบจะพบกับความหลากหลายของปฏิกิริยาของผู้ใช้ระบบที่มีต่อระบบที่นำเสนอ
พิกัติ[N] diversification, See also: invention, Syn. การประดิษฐ์, Thai definition: การทำให้เป็นหลายอย่าง, การกระทำให้แปลกออกไป, การประดิษฐ์ทำ
สันทนาการ[N] recreation, See also: diversion, entertainment, Syn. นันทนาการ, Example: ทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในสันทนาการที่จัดขึ้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งในจุดประสงค์สำคัญ, Thai definition: การพักผ่อนหย่อนใจ, การเล่นสนุกสนานเพื่อความเพลิดเพลิน
ติปาถะ[ADJ] miscellaneous, See also: diversified, sundry, Syn. สารพัด, จิปาถะ, ทุกสิ่งทุกอย่าง, Example: ผู้คนทยอยกันเข้ามาขอแบบคำร้องซักถามเรื่องราวต่างๆ จิปาถะ, Thai definition: ปนเปกันหลายอย่าง, ไม่เลือกว่าอะไร
นานาประการ[ADJ] various, See also: diversified, varied, different, numerous, many, Syn. นานัปการ, มากมาย, หลากหลาย, Ant. เล็กน้อย, นิดหน่อย, น้อย, Example: การเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็วย่อมก่อให้เกิดปัญหานานาประการตามมา, Thai definition: ที่มีมากมายหลายอย่าง
หลายหลาก[ADJ] various, See also: diverse, varied, Syn. หลากหลาย, ต่างๆ นาๆ, Example: เรื่องของสีก็มีหลายหลากที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือสีขาว
ความต่างกัน[N] difference, See also: diversity, dissimilarity, unlikeliness, disagreement, Syn. ความแตกต่าง, ความต่าง, Ant. ความเหมือน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
เบ็ดเตล็ด[adj.] (bettalet) EN: miscellaneous ; sundry ; various ; varied ; piecemeal ; small and varied ; fragmentary   FR: divers
ใช้อุบาย[v. exp.] (chāi ubāi) EN: raise a diversion ; fool ; trick   FR: utiliser un stratagème
อื่น ๆ[X] (eūn-eūn) EN: others   FR: autres ; divers ; d'autres
จิปาถะ[adj.] (jipātha) EN: all sorts ; miscellaneous ; sundry   FR: divers ; de toutes sortes ; variés
การขยายตัวแบบหลากหลาย[n. exp.] (kān khayāitūa baēp lāklāi) EN: diversification   
การกระจายความเสี่ยง[n. exp.] (kān krajāi khwām sīeng) EN: diversification   
การกระจายธุรกิจ[n. exp.] (kān krajāi thurakit) EN: diversification   
ความหลากหลาย[n.] (khwām lāklāi) EN: diversity ; variety ; miscellany ; diversification   FR: diversité [f] ; variété [f]
ความแตกต่าง[n.] (khwām taēktāng) EN: difference ; dissimilarity ; disparity ; contrast ; diversity ; variation   FR: différence [f] ; nuance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVERS    D AY1 V ER0 Z
DIVERSE    D AY0 V ER1 S
DIVERSE    D IH0 V ER1 S
DIVERSITY    D AY0 V ER1 S AH0 T IY0
DIVERSITY    D IH0 V ER1 S AH0 T IY0
DIVERSION    D IH0 V ER1 ZH AH0 N
DIVERSIFY    D IH0 V ER1 S AH0 F AY2
DIVERSION    D AY0 V ER1 ZH AH0 N
DIVERSIFY    D AY0 V ER1 S AH0 F AY2
DIVERSIONS    D IH0 V ER1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
divers    (j) (d ai1 v @@ z)
divers    (n) (d ai1 v @ z)
diverse    (j) (d ai1 v @@1 s)
diversely    (a) (d ai1 v @@1 s l ii)
diversify    (v) (d ai1 v @@1 s i f ai)
diversion    (n) (d ai1 v @@1 sh @ n)
diversity    (n) (d ai1 v @@1 s i t ii)
diversions    (n) (d ai1 v @@1 sh @ n z)
diversified    (v) (d ai1 v @@1 s i f ai d)
diversifies    (v) (d ai1 v @@1 s i f ai z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diversifikation {f}; Diversifizierung {f}; Vervielfältigung {f} des Angebotes [econ.]diversification; diversification of supply; diversification of sources of supply [Add to Longdo]
divers {adj}various; miscellaneous; diverse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Cカード[シーカード, shi-ka-do] (n) card carried by divers to prove they are certified [Add to Longdo]
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
てんでんばらばら;てんでばらばら[, tendenbarabara ; tendebarabara] (adj-na) (1) various; diverse; divergent; (2) according to one's own wishes [Add to Longdo]
ダイバーシティ[, daiba-shitei] (n) {comp} diversity [Add to Longdo]
ダイバーシティー方式[ダイバーシティーほうしき, daiba-shitei-houshiki] (n) diversity receiving system [Add to Longdo]
ダイブテーブル[, daibute-buru] (n) table of mathematical decompression and oxygen toxicity models for divers (wasei [Add to Longdo]
バディシステム[, badeishisutemu] (n) buddy system; the idea that divers always dive with a buddy to assist each other [Add to Longdo]
ヘリオックス[, heriokkusu] (n) heliox; gas mixture of helium and oxygen; often hypoxic gas mix used by divers; medical gas used for its low density and easy breathing [Add to Longdo]
マグネットスクール[, magunettosuku-ru] (n) magnet school (public school offering special instruction in order to attract a more diverse student body) [Add to Longdo]
慰み[なぐさみ, nagusami] (n) amusement; diversion (to pass time); pastime; recreation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
他用[tā yòng, ㄊㄚ ㄩㄥˋ, ] diversion [Add to Longdo]
另用[lìng yòng, ㄌㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, ] diversion [Add to Longdo]
各色各样[gě sè gě yàng, ㄍㄜˇ ㄙㄜˋ ㄍㄜˇ ㄧㄤˋ, / ] diverse [Add to Longdo]
多元性[duō yuán xìng, ㄉㄨㄛ ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] diversity [Add to Longdo]
多姿多彩[duō zī duō cǎi, ㄉㄨㄛ ㄗ ㄉㄨㄛ ㄘㄞˇ, 姿] diversity (of forms and colors) [Add to Longdo]
多样[duō yàng, ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ, / ] diversity; manifold [Add to Longdo]
多样化[duō yàng huà, ㄉㄨㄛ ㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] diversification; to diversify [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
多様化[たようか, tayouka] diversification [Add to Longdo]
ダイバーシティ[だいばーしてい, daiba-shitei] diversity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Divers \Di"vers\, a. [F. divers, L. diversus turned in different
   directions, different, p. p. of divertere. See {Divert}, and
   cf. {Diverse}.]
   1. Different in kind or species; diverse. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Every sect of them hath a divers posture. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt not sow thy vineyard with divers seeds.
                          --Deut. xxii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   2. Several; sundry; various; more than one, but not a great
    number; as, divers philosophers. Also used substantively
    or pronominally.
    [1913 Webster]
 
       Divers of Antonio's creditors.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: Divers is now limited to the plural; as, divers ways
      (not divers way). Besides plurality it ordinarily
      implies variety of kind.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 divers
   adj 1: many and different; "tourist offices of divers
       nationalities"; "a person of diverse talents" [syn:
       {divers(a)}, {diverse}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 divers [divɛr]
   diverse; varied; various
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 divers [diːvɛrs]
   diverse; miscellaneous; various
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top