Search result for

diversion

(41 entries)
(0.012 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diversion-, *diversion*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
diversion (n) ความบันเทิง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diversion    [N] การเบี่ยงเบน, See also: การหันเหความสนใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diversionการผันน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diversionใส่ท่อระบายน้ำจากกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
diversiondiversion, การผันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
diversion channeldiversion channel, ทางผันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
diversion damdiversion dam, เขื่อนทดน้ำหรือเขื่อนผันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
diversion damเขื่อนทดน้ำ, สิ่งก่อสร้างขวางแม่น้ำหรือทางน้ำเพื่อกักน้ำให้มีระดับสูงต่ำตามความต้องการที่จะส่งน้ำลงสู่คลองส่งน้ำไปยังทุ่งนา สิ่งก่อสร้างนี้มีประตูปิดเปิดให้น้ำไหลผ่านไปตามแม่น้ำหรือทางน้ำสายเดิมได้ เช่น เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจบุรี เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
diversion irrigationการทดและส่งน้ำ, การจัดสรรน้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำเข้าสู่นา ไร่ ทางคลองส่งน้ำ เพื่อใช้ในการเพาะปลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
diversion tunneldiversion tunnel, อุโมงค์ผันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment

English-Thai: Nontri Dictionary
diversion(n) การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ทางเบี่ยง,การทำให้เขว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันทนาการ    [N] recreation, See also: diversion, entertainment, Syn. นันทนาการ, Example: ทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในสันทนาการที่จัดขึ้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งในจุดประสงค์สำคัญ, Thai definition: การพักผ่อนหย่อนใจ, การเล่นสนุกสนานเพื่อความเพลิดเพลิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้อุบาย[v. exp.] (chāi ubāi) EN: raise a diversion ; fool ; trick   FR: utiliser un stratagème
ทางเบี่ยง[n. exp.] (thāng bīeng) EN: road diversion   FR: déviation [f] ; dérivation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVERSION    D AY0 V ER1 ZH AH0 N
DIVERSION    D IH0 V ER1 ZH AH0 N
DIVERSIONS    D IH0 V ER1 ZH AH0 N Z
DIVERSIONS    D AY0 V ER1 ZH AH0 N Z
DIVERSIONARY    D AY0 V ER1 ZH AH0 N EH2 R IY0
DIVERSIONARY    D IH0 V ER1 ZH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diversion    (n) (d ai1 v @@1 sh @ n)
diversions    (n) (d ai1 v @@1 sh @ n z)
diversionary    (j) (d ai1 v @@1 sh @ n @ r ii)
diversionist    (n) (d ai1 v @@1 sh @ n i s t)
diversionists    (n) (d ai1 v @@1 sh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasserumleitung {f}diversion of water [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
慰み[なぐさみ, nagusami] (n) amusement; diversion (to pass time); pastime; recreation [Add to Longdo]
慰め[なぐさめ, nagusame] (n) comfort; consolation; diversion [Add to Longdo]
迂回路[うかいろ, ukairo] (n) detour; diversion; alternative route [Add to Longdo]
迂路[うろ, uro] (n) detour; diversion [Add to Longdo]
横流し[よこながし, yokonagashi] (n,vs) diversion into illegal channels; putting on the black market; selling through illegal channels [Add to Longdo]
回り道[まわりみち, mawarimichi] (n,vs) detour; diversion; (P) [Add to Longdo]
楽しみ(P);愉しみ[たのしみ, tanoshimi] (adj-na,n) (1) (See 御楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby; (2) (See 楽しみにする) anticipation; looking forward to; (P) [Add to Longdo]
気慰み[きなぐさみ, kinagusami] (n) diversion [Add to Longdo]
気散じ[きさんじ, kisanji] (adj-na,n) recreation; diversion; relaxation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
他用[tā yòng, ㄊㄚ ㄩㄥˋ, ] diversion [Add to Longdo]
另用[lìng yòng, ㄌㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, ] diversion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diversion \Di*ver"sion\, n. [Cf. F. diversion. See {Divert}.]
   1. The act of turning aside from any course, occupation, or
    object; as, the diversion of a stream from its channel;
    diversion of the mind from business.
    [1913 Webster]
 
   2. That which diverts; that which turns or draws the mind
    from care or study, and thus relaxes and amuses; sport;
    play; pastime; as, the diversions of youth. "Public
    diversions." --V. Knox.
    [1913 Webster]
 
       Such productions of wit and humor as expose vice and
       folly, furnish useful diversion to readers.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) The act of drawing the attention and force of an
    enemy from the point where the principal attack is to be
    made; the attack, alarm, or feint which diverts.
 
   Syn: Amusement; entertainment; pastime; recreation; sport;
     game; play; solace; merriment.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diversion
   n 1: an activity that diverts or amuses or stimulates; "scuba
      diving is provided as a diversion for tourists"; "for
      recreation he wrote poetry and solved crossword puzzles";
      "drug abuse is often regarded as a form of recreation"
      [syn: {diversion}, {recreation}]
   2: a turning aside (of your course or attention or concern); "a
     diversion from the main highway"; "a digression into
     irrelevant details"; "a deflection from his goal" [syn:
     {diversion}, {deviation}, {digression}, {deflection},
     {deflexion}, {divagation}]
   3: an attack calculated to draw enemy defense away from the
     point of the principal attack [syn: {diversion},
     {diversionary attack}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top