Search result for

diversion

(53 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diversion-, *diversion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diversion[N] การเบี่ยงเบน, See also: การหันเหความสนใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diversion(ไดเวอ'เชิน) n. การทำให้แตกต่าง,การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ความเพลิดเพลิน,นันทนาการ,การพักผ่อนหย่อนใจ., See also: diversional adj. ดูdiversion diversionary adj. ดูdiversion, Syn. differentiation,entertainment

English-Thai: Nontri Dictionary
diversion(n) การผันแปร,การเบี่ยงเบน,ทางเบี่ยง,การทำให้เขว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
diversionการผันน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diversionใส่ท่อระบายน้ำจากกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
diversiondiversion, การผันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
diversion channeldiversion channel, ทางผันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
diversion damdiversion dam, เขื่อนทดน้ำหรือเขื่อนผันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
diversion damเขื่อนทดน้ำ, สิ่งก่อสร้างขวางแม่น้ำหรือทางน้ำเพื่อกักน้ำให้มีระดับสูงต่ำตามความต้องการที่จะส่งน้ำลงสู่คลองส่งน้ำไปยังทุ่งนา สิ่งก่อสร้างนี้มีประตูปิดเปิดให้น้ำไหลผ่านไปตามแม่น้ำหรือทางน้ำสายเดิมได้ เช่น เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท เขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจบุรี เ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
diversion irrigationการทดและส่งน้ำ, การจัดสรรน้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำเข้าสู่นา ไร่ ทางคลองส่งน้ำ เพื่อใช้ในการเพาะปลูก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
diversion tunneldiversion tunnel, อุโมงค์ผันน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
diversion (n) ความบันเทิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We need a diversion.เราต้องแยกกันแล้ว Dead Space: Downfall (2008)
We can tie it to an animal, be a diversion.ผูกมันไว้กับสัตว์ก็ได้ เป็นการเบี่ยงเบนความสนใจไง Pineapple Express (2008)
Now, I think it's... it's just a diversion. Yes?ตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นแค่การเบี่ยงเบน The Reader (2008)
Diversion from what?เหรอ เบนไปจากอะไรล่ะ The Reader (2008)
The tunnel get us into no mans land, but it get the fence, we're going need new diversion for the tower guards.อุโมงค์ทะลุออกไป ตรงที่ไม่มีคน แต่มันมีรั้วกัน เราต้องหันเหความสนใจของผู้คุมหอ Under & Out (2008)
This whole thing was a diversion.ทุกอย่างนี้ ทำให้เราเขว่ Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Larry, I need you and your men to create a diversion to cover Tony's escape.แลรี่ผมต้องการให้คุณ และคนของคุณเบี่ยงเบนความสนใจ เพื่อให้โทนี่หนีออกมา Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Cody, we're going to need a diversion.โคดี้ เราต้องการการเบี่ยงเบนความสนใจ Innocents of Ryloth (2009)
Commander, I'll need you to create a diversion.ผู้บัญชาการ ข้าต้องการให้เจ้าเบี่ยงเบนความสนใจ Liberty on Ryloth (2009)
A diversion, good idea. Go, go, go.แผนเบี่ยงเบนความสนใจ, ความคิดดี ไป ไป ไป Chuck Versus the Predator (2009)
But you are a delightful diversion.แต่คุณเป็นความเพลิดเพลิน รื่นรมย์ Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
But we're not together. I'm just a diversion, remember?แต่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะ ผมก็แค่ขาจร จำได้ไหม Never Judge a Lady by Her Lover (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันทนาการ[N] recreation, See also: diversion, entertainment, Syn. นันทนาการ, Example: ทุกคนในกลุ่มจะต้องมีส่วนร่วมในสันทนาการที่จัดขึ้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งในจุดประสงค์สำคัญ, Thai definition: การพักผ่อนหย่อนใจ, การเล่นสนุกสนานเพื่อความเพลิดเพลิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้อุบาย[v. exp.] (chāi ubāi) EN: raise a diversion ; fool ; trick   FR: utiliser un stratagème
ทางเบี่ยง[n. exp.] (thāng bīeng) EN: road diversion   FR: déviation [f] ; dérivation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVERSION    D AY0 V ER1 ZH AH0 N
DIVERSION    D IH0 V ER1 ZH AH0 N
DIVERSIONS    D IH0 V ER1 ZH AH0 N Z
DIVERSIONS    D AY0 V ER1 ZH AH0 N Z
DIVERSIONARY    D AY0 V ER1 ZH AH0 N EH2 R IY0
DIVERSIONARY    D IH0 V ER1 ZH AH0 N EH2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diversion    (n) (d ai1 v @@1 sh @ n)
diversions    (n) (d ai1 v @@1 sh @ n z)
diversionary    (j) (d ai1 v @@1 sh @ n @ r ii)
diversionist    (n) (d ai1 v @@1 sh @ n i s t)
diversionists    (n) (d ai1 v @@1 sh @ n i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wasserumleitung {f}diversion of water [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby [Add to Longdo]
慰み[なぐさみ, nagusami] (n) amusement; diversion (to pass time); pastime; recreation [Add to Longdo]
慰め[なぐさめ, nagusame] (n) comfort; consolation; diversion [Add to Longdo]
迂回路[うかいろ, ukairo] (n) detour; diversion; alternative route [Add to Longdo]
迂路[うろ, uro] (n) detour; diversion [Add to Longdo]
横流し[よこながし, yokonagashi] (n,vs) diversion into illegal channels; putting on the black market; selling through illegal channels [Add to Longdo]
回り道[まわりみち, mawarimichi] (n,vs) detour; diversion; (P) [Add to Longdo]
楽しみ(P);愉しみ[たのしみ, tanoshimi] (adj-na,n) (1) (See 御楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby; (2) (See 楽しみにする) anticipation; looking forward to; (P) [Add to Longdo]
気慰み[きなぐさみ, kinagusami] (n) diversion [Add to Longdo]
気散じ[きさんじ, kisanji] (adj-na,n) recreation; diversion; relaxation [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
他用[tā yòng, ㄊㄚ ㄩㄥˋ, ] diversion [Add to Longdo]
另用[lìng yòng, ㄌㄧㄥˋ ㄩㄥˋ, ] diversion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diversion \Di*ver"sion\, n. [Cf. F. diversion. See {Divert}.]
   1. The act of turning aside from any course, occupation, or
    object; as, the diversion of a stream from its channel;
    diversion of the mind from business.
    [1913 Webster]
 
   2. That which diverts; that which turns or draws the mind
    from care or study, and thus relaxes and amuses; sport;
    play; pastime; as, the diversions of youth. "Public
    diversions." --V. Knox.
    [1913 Webster]
 
       Such productions of wit and humor as expose vice and
       folly, furnish useful diversion to readers.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) The act of drawing the attention and force of an
    enemy from the point where the principal attack is to be
    made; the attack, alarm, or feint which diverts.
 
   Syn: Amusement; entertainment; pastime; recreation; sport;
     game; play; solace; merriment.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diversion
   n 1: an activity that diverts or amuses or stimulates; "scuba
      diving is provided as a diversion for tourists"; "for
      recreation he wrote poetry and solved crossword puzzles";
      "drug abuse is often regarded as a form of recreation"
      [syn: {diversion}, {recreation}]
   2: a turning aside (of your course or attention or concern); "a
     diversion from the main highway"; "a digression into
     irrelevant details"; "a deflection from his goal" [syn:
     {diversion}, {deviation}, {digression}, {deflection},
     {deflexion}, {divagation}]
   3: an attack calculated to draw enemy defense away from the
     point of the principal attack [syn: {diversion},
     {diversionary attack}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top