Search result for

entertainment

(56 entries)
(0.0048 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -entertainment-, *entertainment*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
entertainment    [N] ความบันเทิง, See also: ความสนุกสนาน, Syn. amusement, enjoyment, pleasure
entertainment    [N] มหรสพ, สันทนาการ, Syn. performance, play, show

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entertainmentการบันเทิง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Entertainment facilities in shopping centersสถานบริการความบันเทิงในศูนย์การค้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
entertainmentAustralians excel at sports and entertainment.
entertainmentThere was very little in the way of entertainment.
entertainmentThe entertainment expense was borne by our group.
entertainmentHe is familiar with the entertainment world.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
entertainmentn. การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับแขก,สิ่งที่ให้ความเพลิดเพลิน,การแสดง,การยอมรับ,การรับพิจารณา, Syn. amusement
entertainment taxn. ภาษีมโหรสพ

English-Thai: Nontri Dictionary
entertainment(n) การบันเทิง,การให้ความเพลิดเพลิน,การต้อนรับ,การแสดง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานบริการ    [N] entertainment spot, Syn. สถานบันเทิง, สถานเริงรมย์, Example: สถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเป็นสถานบริการต้องไม่อยู่ใกล้ชิดวัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อให้บริการโดยหวังประโยชน์ในการค้า
มหรสพ    [N] entertainment, See also: amusement, Example: การแสดงหนังใหญ่นับเป็นมหรสพที่ชาวไทยนำมาแสดงกันนานหลายร้อยปี, Thai definition: การแสดงหรือการละเล่นต่างๆ ที่จัดขึ้นเพื่อความรื่นเริง
สถานบันเทิง    [N] place of amusement, See also: entertainment venue, Syn. สถานเริงรมย์, Example: ในยุคที่สภาพเศรษฐกิจย่ำแย่ สถานบันเทิงหลายแห่งพากันปิดกิจการกันลง เนื่องจากไม่มีลูกค้า, Count unit: แห่ง, Thai definition: สถานที่ให้ความสุขสนุกสนาน
เรื่องบันเทิง [N] entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, Syn. เรื่องสนุก, Ant. เรื่องเครียด, เรื่องซีเรียส, Example: มนุษย์มีสัญชาตญาณที่จะสนใจเรื่องบันเทิงมากกว่าปัญหาสังคม, Count unit: เรื่อง
สาระบันเทิง    [N] entertainment, See also: amusement, leisure activity, enjoyment, fun, pleasure, recreation, Example: หนังสือเหล่านี้ล้วนเป็นสาระบันเทิงสำหรับเด็ก
มโหรสพ    [N] entertainment, See also: amusement, Syn. มหรสพ, Example: ในงานรื่นเริงประจำปีของจังหวัดขอนแก่นมีมหรสพต่างๆ มากมาย, Count unit: ประเภท, ชนิด, Thai definition: การเล่นรื่นเริงมีโขนละครหรือสิ่งคล้ายคลึงกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กรีฑา    [N] amusement, See also: entertainment, Syn. การเล่นสนุก, Example: กรีฑามีความหมายอีกนัยหนึ่งว่าการเล่นสนุก, Thai definition: การเล่นสนุก
การละเล่น    [N] amusement, See also: entertainment, recreation, Syn. มหรสพ, Example: กุลาตีไม้เป็นการละเล่นของหลวงอย่างหนึ่ง, Count unit: อย่าง,ชนิด, Thai definition: มหรสพ, การแสดงต่างๆ เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง
ความบันเทิง    [N] entertainment, Syn. สันทนาการ, Example: เขาหลงใหลความบันเทิงในทุกรูปแบบ, Thai definition: สิ่งที่ก่อให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานเบิกบาน เช่น การแสดงต่างๆ
ค่าเลี้ยงดูปูเสื่อ    [N] entertainment expense, Syn. ค่าเลี้ยงดู, Example: หล่อนต้องการค่าเลี้ยงดูปูเสื่อไม่มาก แค่พอไม่ให้ลำบากเท่านั้นเอง, Thai definition: เงินที่ให้อุดหนุนเพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation   FR: distraction [f]
บันเทิงคดี[n.] (banthoēngkhadī) EN: fiction ; light entertainment   
เบี้ยเลี้ยงค่ารับรอง[n. exp.] (bīalīeng khā raprøng) EN: entertainment allowance   
การบันเทิง[n.] (kān banthoēng) EN: entertainment ; recreation   FR: loisirs et sports [mpl]
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿn yønjai) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment   
ค่าเลี้ยงดูปูเสื่อ[n. exp.] (khā līengdū pū seūa) EN: entertainment expense   
ค่ารับรอง[n. exp.] (khā raprøng) EN: entertainment expenses   
ความบันเทิง[n.] (khwām banthoēng) EN: entertainment ; amusement   FR: distraction [f]
ความบันเทิงภายในบ้าน[n. exp.] (khwām banthoēng phāinai bān) EN: home entertainment   
แหล่งเริงรมย์[n. exp.] (laeng roēng-rom) EN: entertainment centre ; amusement centre   FR: lieu de divertissement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ENTERTAINMENT    EH2 N T ER0 T EY1 N M AH0 N T
ENTERTAINMENT    EH2 N ER0 T EY1 N M AH0 N T
ENTERTAINMENTS    EH2 N T ER0 T EY1 N M AH0 N T S
ENTERTAINMENTS    EH2 N ER0 T EY1 N M AH0 N T S
ENTERTAINMENT'S    EH2 N T ER0 T EY1 N M AH0 N T S
ENTERTAINMENT'S    EH2 N ER0 T EY1 N M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
entertainment    (n) (e2 n t @ t ei1 n m @ n t)
entertainments    (n) (e2 n t @ t ei1 n m @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterhaltungsfilm {m}entertainment film [Add to Longdo]
Vergnügungssteuer {f} [fin.]entertainment tax; amusement tax [Add to Longdo]
Unterhaltung {f}; Animation {f} | Unterhaltungen {pl}entertainment | entertainments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period) [Add to Longdo]
お持て成し[おもてなし, omotenashi] (n) (uk) (See 持て成し) hospitality; entertainment; service; (P) [Add to Longdo]
ご愛嬌;ご愛敬;御愛嬌;御愛敬;ご愛きょう[ごあいきょう, goaikyou] (n) (See 愛嬌・あいきょう・3) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]
アラビア夜話[アラビアよばなし, arabia yobanashi] (n) Arabian Nights; The Thousand and One Nights; The Arabian Nights' Entertainments [Add to Longdo]
エンターテインメント(P);エンタテイメント(P);エンターテイメント;エンタテインメント[, enta-teinmento (P); entateimento (P); enta-teimento ; entateinmento] (n) entertainment; (P) [Add to Longdo]
エンタテイメンツ[, entateimentsu] (n) entertainments [Add to Longdo]
エンタメ[, entame] (n) (abbr) (See エンターテインメント) entertainment [Add to Longdo]
ゴチ;ごち[, gochi ; gochi] (n) (sl) (See 馳走) treat; banquet; feast; entertainment; goodies [Add to Longdo]
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n,adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun [Add to Longdo]
一興[いっきょう, ikkyou] (n) amusement; fun; brief entertainment [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
娱乐[yú lè, ㄩˊ ㄌㄜˋ, / ] entertainment [Add to Longdo]
游艺[yóu yì, ㄧㄡˊ ㄧˋ, / ] entertainment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Entertainment \En`ter*tain"ment\, n. [Cf. OF. entretenement.]
   1. The act of receiving as host, or of amusing, admitting, or
    cherishing; hospitable reception; also, reception or
    treatment, in general.
    [1913 Webster]
 
       The entertainment of Christ by faith. --Baxter.
    [1913 Webster]
 
       The sincere entertainment and practice of the
       precepts of the gospel.        --Bp. Sprat.
    [1913 Webster]
 
   2. That which entertains, or with which one is entertained;
    as:
    (a) Hospitality; hospitable provision for the wants of a
      guest; especially, provision for the table; a
      hospitable repast; a feast; a formal or elegant meal.
    (b) That which engages the attention agreeably, amuses or
      diverts, whether in private, as by conversation, etc.,
      or in public, by performances of some kind; amusement.
      [1913 Webster]
 
         Theatrical entertainments conducted with greater
         elegance and refinement.     --Prescott.
      [1913 Webster]
 
   3. Admission into service; service.
    [1913 Webster]
 
       Some band of strangers in the adversary's
       entertainment.            --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. Payment of soldiers or servants; wages. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The entertainment of the general upon his first
       arrival was but six shillings and eight pence. --Sir
                          J. Davies.
 
   Syn: Amusement; diversion; recreation; pastime; sport; feast;
     banquet; repast; carousal.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 entertainment
   n 1: an activity that is diverting and that holds the attention
      [syn: {entertainment}, {amusement}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top