ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

diversify

D AY0 V ER1 S AH0 F AY2   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -diversify-, *diversify*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
diversify[VT] ทำให้มีหลากหลาย, See also: ทำให้มากมาย, Syn. transform, permute
diversify[VI] หลากหลาย, See also: มากมาย, Syn. transform, permute

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
diversify(ไดเวอ'ซิไฟ) vt. ทำให้เป็นหลายชนิด,ทำให้แตกต่างกัน. vi. ลงทุนในรูปต่าง ๆ ,ผลิตออกมาในรูปต่าง ๆ, See also: diversifiable adj. ดูdiversify diversifiability n. ดูdiversify diversifier n. ดูdiversify

English-Thai: Nontri Dictionary
diversify(vt) ทำหลายๆอย่าง,ทำให้แตกต่างกัน,ทำให้หลากหลาย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Diversify."ไว้ใจธนาคารไม่ได้ นิค" Nothing to Lose (1997)
I'd like to diversify, but I'm doing great, I think, as a start.ผมชอบเปลี่ยนของใหม่ๆ แต่ผมไปได้ยอด ในช่วงเริ่มต้น Punch-Drunk Love (2002)
You said you were gonna diversify and all that stuff.คุณบอกว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลง และเรื่องอื่นๆ Punch-Drunk Love (2002)
- He's gonna diversify.เขาจะเปลี่ยนแปลง Punch-Drunk Love (2002)
- Diversify what?เปลี่ยนแปลงอะไร? Punch-Drunk Love (2002)
"Going great, cracker. We're diversifying.""ไปได้สวยพวก เราขยายกิจการ" Crash (2004)
You want to diversify. I'm thinking China.คุณต้องการที่จะเปลี่ยน ฉันกำลังคิดถึง.. Infamy (2012)
He knew that I was looking to diversify and that Stan needed financing to find this lost necklace.เขารู้ว่าผมหาคนที่แตกต่าง และสแตนก็ต้องการเงินทุน เพื่อหาสร้อยคอที่หายไป The Blue Butterfly (2012)
Even a financial dunce like myself knows you got to diversify, right?แม้แต่คนที่โง่เรื่องการเงินอย่างฉันยังรู้เลย ว่านายควรเอาเงินไปลงทุนในหลายๆบริษัทถูกมั้ย Risk (2012)
The man's idea of father/son bonding was teaching me how to diversify bonds.ความคิดของผู้ชาย พ่อ/ลูกชาย ความผูกพันธ์ สอนฉันให้รู้ว่าจะเปลี่ยแปลงความผูกพันยังไง Portrait of a Lady Alexander (2012)
In the current climate, we need to diversify, and you are going to need some significant cash, within the next two months - if my research is correct.ในสภาพการณ์ปัจจุบัน เราต้องการความเปลี่ยนแปลง และคุณคงอยากได้เงินซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุด กับอีก 2 เดือน ถ้างานวิจัยของฉันถูกต้อง Fire: Part 1 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
diversifyIn my opinion, we need to diversify our assets.

CMU English Pronouncing Dictionary
DIVERSIFY    D AY0 V ER1 S AH0 F AY2
DIVERSIFY    D IH0 V ER1 S AH0 F AY2
DIVERSIFYING    D AY0 V ER1 S AH0 F AY2 IH0 NG
DIVERSIFYING    D IH0 V ER1 S AH0 F AY2 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
diversify    (v) dˈaɪvˈɜːʴsɪfaɪ (d ai1 v @@1 s i f ai)
diversifying    (v) dˈaɪvˈɜːʴsɪfaɪɪŋ (d ai1 v @@1 s i f ai i ng)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Diversify \Di*ver"si*fy\, v. t. [imp. & p. p. {Diversified}; p.
   pr. & vb. n. {Diversifying}.] [F. diversifier, LL.
   diversificare, fr. L. diversus diverse + ficare (in comp.),
   akin to facere to make. See {Diverse}.]
   To make diverse or various in form or quality; to give
   variety to; to variegate; to distinguish by numerous
   differences or aspects.
   [1913 Webster]
 
      Separated and diversified on from another. --Locke.
   [1913 Webster]
 
      Its seven colors, that diversify all the face of
      nature.                 --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 diversify
   v 1: make (more) diverse; "diversify a course of study"
   2: spread into new habitats and produce variety or variegate;
     "The plants on this island diversified" [syn: {diversify},
     {radiate}]
   3: vary in order to spread risk or to expand; "The company
     diversified" [syn: {diversify}, {branch out}, {broaden}]
     [ant: {narrow}, {narrow down}, {specialise}, {specialize}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top