Search result for

ost

(174 entries)
(0.0325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ost-, *ost*
English-Thai: Longdo Dictionary
osteoblast(n) เซลสร้างกระดูก
osteoblastoma(n) เนื้องอกของกระดูกชนิดหนึ่ง ไม่ใช่มะเร็ง มักเกิดที่ กระดูกแขนขาหรือกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดอาการปวด บวม รักษาโดยการผ่าตัด
co-host(n) เจ้าภาพร่วม
posthumously(adv) หลังจากที่ตายแล้ว, หลังจากการตาย
poster boy(n phrase) เด็กชายที่เป็นแบบให้ถ่ายรูปไปทำเป็นโปสเตอร์
post exchange(n) ร้านค้าสวัสดิการของค่ายทหาร ย่อด้วย PX , S. base exchange (BX)
nostalgic(adj) ซึ่งรำลึกถึงความหลัง เช่น You will feel nostalgic because this screensaver shows your images in a way similar to how many documentaries and biographies show still images from a history or a person's past.
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน
immunostimulation(vt ) การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เช่น Several prominent researchers have been issued multiple patents for immunostimulation based, hair loss treatments., S. immune stimulation

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ostler[N] ผู้ดูแลยานพาหนะหรือเครื่องจักรขนาดใหญ่, Syn. hostler
ostler[N] คนดูแลม้าของโรงแรม, Syn. hostler
ostrich[N] นกกระจอกเทศ
ostrich[N] ผู้หลบเลี่ยงปัญหา (คำไม่เป็นทางการ)
osteopath[N] ผู้รักษาโรคกระดูก, Syn. orthopedist
ostracise[VT] เนรเทศ, See also: ขับไล่, ไม่ยอมรับ, ไม่พูดคุย, ไม่พบปะ, Syn. banish, boycott, blacklist
ostracism[N] การขับไล่, See also: การเนรเทศ, Syn. seclusion, separation, Ant. union, joining, fusion
ostracize[VT] ขับไล่, See also: เนรเทศ, ไม่ยอมรับ, Syn. expel, banish, oust, Ant. admit, receive
ostensible[ADJ] เสแสร้ง, See also: ที่บังหน้า, ซึ่งเห็นภายนอก, Syn. pretended, professed
ostensible[ADJ] ที่เห็นได้ชัด, See also: แน่ชัด, Syn. apparent, obvious, Ant. vague, obscure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oste(o) - Pref.= กระดูก
ostensible(โอสเทน'ซะเบิล) adj. แสร้ง,โอ้อวด,เปิดเผยแก่คนทั่วไป,แน่ชัด,ชัดเจน., See also: ostensibility n. ostensibly adj.
ostentation(ออสเทนเท'เชิน) n. การโอ้อวด,การเอาหน้า,การแสดงออก, Syn. showiness
ostentatious(ออสเทนเท'เชิส) adj. โอ้อวด,เอาหน้า,ซึ่งแสดงออก, Syn. pretentious,boastful
osteopathy(ออสทีออพ'พะธี) n. กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด เน้นทางกายภาคบำบัดและการใช้มือช่วย, See also: osteopathic adj.
ostler(ออส'เลอะ) n. ผู้ดูแลม้า
ostracise(ออส'ทระไซซ) vt. เอาออกไปจากสังคม,เนรเทศ,เอาออก,ตัดสิทธิ์
ostracize(ออส'ทระไซซ) vt. เอาออกไปจากสังคม,เนรเทศ,เอาออก,ตัดสิทธิ์
ostrich(ออส'ทริชฺ) n. นกกระจอกเทศ ,ผู้ที่ชอบหลบหน้า
a posteriori(เอ'โพสเทอรีออ'ไร) จากผลถึงเหตุ, จากประสบการณ์, จากการสังเกต

English-Thai: Nontri Dictionary
ostensible(adj) ซึ่งแสดงให้เห็น,โอ้อวด,ชัดเจน
ostensibly(adv) อย่างเห็นได้ชัด,อย่างโอ้อวด
ostentation(n) การอวด,การแสดง,การโอ้อวด
osteopath(n) หมอนวด,หมอจับเส้น
ostler(n) คนเลี้ยงม้า
ostracism(n) การเนรเทศ,การคว่ำบาตร,การขับออก
ostracize(vt) เนรเทศ,คว่ำบาตร,ตัดสัมพันธ์,ขับออก,ริดรอนสิทธิ
ostrich(n) นกกระจอกเทศ
accost(vt) ทักทาย,ปราศรัย,เกี้ยวพาราสี
aerostat(n) เรือเหาะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ost(e)-; oss-กระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ost(e)-; oss-กระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ostalgia; ostealgia; osteodyniaอาการปวดกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteal; osseous-เป็นกระดูก, -กระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ostealgia; ostalgia; osteodyniaอาการปวดกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteanagenesis; osteoanagenesisการงอกทดแทนของกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteanaphysisการสร้างกระดูกทดแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteectopia; osteectopyกระดูกเคลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteectopy; osteectopiaกระดูกเคลื่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
osteitis; ostitisกระดูกอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Osteoarthritisข้อเสื่อม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Osteoarthritisกระดูกและข้ออักเสบ [TU Subject Heading]
Osteoarthritis, Kneeข้อเข่าเสื่อม [TU Subject Heading]
Osteoblastsเซลล์สร้างกระดูก [TU Subject Heading]
Osteogenesisการสร้างกระดูก [TU Subject Heading]
Osteomyelitisกระดูกอักเสบ [TU Subject Heading]
Osteonecrosisภาวะกระดูกตาย [TU Subject Heading]
Osteopetrosisโรคออสติโอพีโตรซิส [TU Subject Heading]
Osteoporosisโรคกระดูกพรุน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Osteoporosisโรคกระดูกพรุน [ตลาดทุน]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
osteoporose (n ) โรคกระดูกพรุน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ostrich egg.ไข่นกกระจอกเทศ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Ostrich feathers.ขนนกกระจอกเทศ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Osteomyelitis.การติดเชื้อของกระดูก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Osteomyelitis.การติดเชื้อของกระดูก The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
That's a Sealy ostropedic. I got that new.ที่นั่นดูเหมือน ที่ตายไปแล้ว ฉันเพิ่งจะเข้ามาอยู่ใหม่ Fighting (2009)
Ostensibly, turning Mars into a giant gas station.แบบนั้น เอ่อ... Phoenix (2009)
The ostrich egg is a single cell, and it can grow up to five pounds.ไข่นกกระจอกเทศก็เป็นเซลล์เซลล์เดียวที่โตได้ถึงห้าปอนด์ Bound (2009)
It's all my fault that Sunbae is being ostracized.เป็นความผิดของฉันเอง ที่รุ่นพี่ ถูกไล่ออกจากกลุ่ม Episode #1.7 (2009)
That is one nutty ostrich.ออสตริชบ้าชัดๆ I Will Rise Up (2009)
No, silly, it's an ostrich egg.เปล่า บ๊องเหรอ นี่เป็นไข่ออสตริส Beyond Here Lies Nothin' (2009)
Meti suffered from osteogenesis imperfecta, otherwise known as brittle bone disease.เมติทุกข์ทรมานจากโรค osteogenesis imperfecta ในอีกชื่อที่เป็นที่รู้จักคือ โรคกระดูกพรุน A Night at the Bones Museum (2009)
It didn't kill Osterman.ฆ่าออสเตอร์แมนยังไม่ได้ Watchmen (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ostThat's why ostrich meat costs more than twice as much as beef and pork.
ostOstriches are incapable of flight.
ostAn ostrich can not fly any more than a kangaroo can.
ostAn ostrich does not fly through the air.
ostThe ostrich has wings but it cannot fly.
ostThe pigeon and the ostrich are both birds; the one can fly and the other cannot.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระจอกเทศ[N] ostrich, Syn. นกกระจอกเทศ, Example: นกกระจอกเทศเป็นนกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อนกขนาดใหญ่ในวงศ์ Struthionidae ขาใหญ่แข็งแรง ตีนมี 2 นิ้ว วิ่งเร็ว แต่บินไม่ได้ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา
นกกระจอกเทศ[N] ostrich, Count unit: ตัว, Thai definition: นกขนาดใหญ่ในวงศ์ Struthionidae ขาใหญ่แข็งแรง ตีนมี 2 นิ้ว วิ่งเร็ว แต่บินไม่ได้ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
แบกรับค่าใช้จ่าย[v. exp.] (baēkrap khāchaijāi) EN: assume the costs ; assume the expenses   
ใบปิด[n.] (baipit) EN: poster   FR: affiche [f]
ใบปิดหนัง[n. exp.] (baipit nang) EN: movie poster   FR: affiche de cinéma [f]
ใบปิดภาพยนตร์[n. exp.] (baipit phāpphayon) EN: movie poster   FR: affiche de cinéma [f]
ใบปิดประกาศ[n. exp.] (baipit prakāt) EN: poster   FR: affiche [f]
ใบประกาศ[n.] (baiprakāt) EN: poster ; handbill ; notice ; circular   FR: affiche [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OST    OW1 S T
OSTIA    AA1 S T IY0 AH0
OSTEN    AA1 S AH0 N
OSTBY    AA1 S T B IY0
OSTIN    AA1 S T AH0 N
OSTER    AA1 S T ER0
OSTEEN    AA1 S T IY2 N
OSTREM    AA1 S T R EH0 M
OSTMAN    AA1 S T M AH0 N
OSTING    AA1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ostler    (n) (o1 s l @ r)
ostlers    (n) (o1 s l @ z)
ostrich    (n) (o1 s t r i ch)
osteopath    (n) (o1 s t i@ p a th)
ostracism    (n) (o1 s t r @ s i z @ m)
ostracize    (v) (o1 s t r @ s ai z)
ostriches    (n) (o1 s t r i ch i z)
ostensible    (j) (o1 s t e1 n s @ b l)
ostensibly    (a) (o1 s t e1 n s @ b l ii)
osteopaths    (n) (o1 s t i@ p a th s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Osten(n) |der, nur Sing.| ทิศตะวันออก
Ostermarsch(n) |der, pl. Ostermarsche| การเดินขบวนในวันอีสเตอร์ เช่น Der erste Ostermarsch in Deutschland fand 1960 statt. Seither gehen jedes Jahr zu Ostern in verschiedenen Ländern Zehntausende von Menschen auf die Straße.
Ostern(n uniq) |das, pl. Ostern, ส่วนใหญ่ใช้เป็น Pl.| เทศกาลอีสเตอร์ มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ กล่าวคือ เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู นอกจากนี้ Ostern ยังจัดเป็นเทศกาลฉลองความเขียวชอุ่มและความอุดุมสมบูรณ์ที่ฤดูใบไม้ผลินำมาด้วย
Kosten(n) |pl.| ต้นทุน, ค่าใช้จ่าย
größt-(adj) ใหญ่ที่สุด เช่น Da stehen drei Männer. Der größte ist mein Bruder. ตรงนั้นมีผู้ชายยืนอยู่สามคน คนที่สูงที่สุดคือพี่ชายของฉันเอง, See also: groß
größten, See also: größte
kosten(vi) |kostete, hat gekostet| เป็นมูลค่า, มีราคา เช่น Was kostet das? นี่ราคาเท่าไหร่
kostbar(adj) มีค่า เช่น Bitte halten ihre kostbaren Sachen bei sich., See also: die Kostbarkeit
kostendeckend(adv adj) ที่ครอบคลุมราคาหรืออยู่ในวงเงิน
Postleitzahl(n) |die, pl. Postleitzahlen| รหัสไปรษณีย์

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ostblock {m} [hist.]Eastern bloc [Add to Longdo]
Ost; östlich {adj}east [Add to Longdo]
Osten {m} | nach Osten gehendEast | eastbound [Add to Longdo]
Osten {m}orient [Add to Longdo]
Osterei {n}Easter egg [Add to Longdo]
Osterhase {m}easter-bunny [Add to Longdo]
Ostermontag {m}Easter Monday [Add to Longdo]
Ostern {n}; Osterfest {n} | zu Ostern; an OsternEaster | at Easter [Add to Longdo]
Osterferien {pl}Easter holidays [Br.]; Easter vacation; Easter break [Add to Longdo]
Ostersonntag {m}Easter Sunday; Easter [Add to Longdo]
Ostküste {f}east coast [Add to Longdo]
Ostländer {m}easterner [Add to Longdo]
Ostpolitik {f} [pol.]Ostpolitik; politics toward the East [Add to Longdo]
ostentativ; demonstrativostentatious [Add to Longdo]
ostwärtseastward; eastwards [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ostentatious (adj) เด่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail [Add to Longdo]
1等(P);一等[いっとう, ittou] (n,adj-no) first-class; first-rank; A1; the most; the best; (P) [Add to Longdo]
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
PTSD[ピーティーエスディー, pi-tei-esudei-] (n) (See 心的外傷後ストレス障害) post-traumatic stress disorder; PTSD [Add to Longdo]
あぐら鼻;胡坐鼻[あぐらばな, agurabana] (n) snub nose; flat nose with flattened nostrils [Add to Longdo]
あさだ;アサダ[, asada ; asada] (n) Japanese hop hornbeam; ostrya japonica [Add to Longdo]
あさひ[, asahi] (n) skips-most-stations Jouetsu-line Shinkansen [Add to Longdo]
あっぷあっぷ[, appuappu] (adv,n,vs) floundering and almost drowning [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成骨不全症[chéng gǔ bù quán zhèng, ㄔㄥˊ ㄍㄨˇ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄢˊ ㄓㄥˋ, ] osteogenesis imperfecta (OI); brittle bone disease [Add to Longdo]
排场[pái chang, ㄆㄞˊ ㄔㄤ˙, / ] ostentation; a show of extravagance; grand style; red tape [Add to Longdo]
铺张[pū zhāng, ㄆㄨ ㄓㄤ, / ] ostentation; extravagance [Add to Longdo]
阔绰[kuò chuò, ㄎㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] ostentatious; extravagant; liberal with money [Add to Longdo]
驼鸡[tuó jī, ㄊㄨㄛˊ ㄐㄧ, / ] ostrich (Struthio camelus); also written 鴕鳥 鸵鸟; fabulous bird like Sinbad's roc [Add to Longdo]
骨瘤[gǔ liú, ㄍㄨˇ ㄌㄧㄡˊ, ] osteoma (benign tumor composed of bone-like material) [Add to Longdo]
骨质疏松[gǔ zhì shū sōng, ㄍㄨˇ ㄓˋ ㄕㄨ ㄙㄨㄥ, / ] osteoporosis [Add to Longdo]
骨质疏松症[gǔ zhì shū sōng zhèng, ㄍㄨˇ ㄓˋ ㄕㄨ ㄙㄨㄥ ㄓㄥˋ, / ] osteoporosis [Add to Longdo]
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, / ] ostrich [Add to Longdo]
鸵鸟[tuó niǎo, ㄊㄨㄛˊ ㄋㄧㄠˇ, / ] ostrich [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インフォストラクチャー[いんふぉすとらくちゃー, infosutorakucha-] infostructure, information structure [Add to Longdo]
コストエフェクティブ[こすとえふぇくていぶ, kosutoefekuteibu] cost effective [Add to Longdo]
コスト削減[コストさくげ, kosuto sakuge] cost reduction [Add to Longdo]
ゴースト[ごーすと, go-suto] ghost [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
トータルコスト[とーたるこすと, to-tarukosuto] total cost [Add to Longdo]
ハイコスト[はいこすと, haikosuto] high cost [Add to Longdo]
ホスティングサービス[ほすていんぐさーびす, hosuteingusa-bisu] hosting service [Add to Longdo]
ホスト[ほすと, hosuto] host [Add to Longdo]
ホストコンピュータ[ほすとこんぴゅーた, hosutokonpyu-ta] host computer [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ひがし, higashi] Osten [Add to Longdo]
東アジア[ひがしあじあ, higashiajia] Ostasien [Add to Longdo]
東亜[とうあ, toua] Ostasien [Add to Longdo]
東西[とうざい, touzai] Ost_und_West [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ost \Ost\, n.
   See {Oast}.
   [1913 Webster]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 ost
   cheese
 

From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]:

 ost
   cheese
   east; East
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Ost [ɔst]
   east
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top