ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ostracism

AO1 S T R AH0 S IH2 Z AH0 M   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ostracism-, *ostracism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ostracism[N] การขับไล่, See also: การเนรเทศ, Syn. seclusion, separation, Ant. union, joining, fusion

English-Thai: Nontri Dictionary
ostracism(n) การเนรเทศ,การคว่ำบาตร,การขับออก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm really attempting to understand this puritanical ostracism Hawthorne wrote about.หนูแค่อยากจะเข้าใจจริงๆ กับ การอยู่นอกกฎระเบียน ...ฮอว์ธอร์น เขียนไว้ Easy A (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
OSTRACISM AO1 S T R AH0 S IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ostracism (n) ˈɒstrəsɪzəm (o1 s t r @ s i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
しかと;シカト[, shikato ; shikato] (n,vs) (sl) ostracism; ignoring someone; leaving someone out [Add to Longdo]
オストラシズム[, osutorashizumu] (n) ostracism [Add to Longdo]
貝殻追放[かいがらついほう, kaigaratsuihou] (n) ostracism [Add to Longdo]
共同絶交[きょうどうぜっこう, kyoudouzekkou] (n) ostracism (from a village or community) [Add to Longdo]
村八分[むらはちぶ, murahachibu] (n) ostracism [Add to Longdo]
爪弾き[つまびき;つめびき, tsumabiki ; tsumebiki] (n,vs) black sheep (of a family); ostracism [Add to Longdo]
陶片追放[とうへんついほう, touhentsuihou] (n,vs) (See 貝殻追放) ostracism [Add to Longdo]
排斥[はいせき, haiseki] (n,vs) rejection; expulsion; boycott; ostracism; (P) [Add to Longdo]
放逐[ほうちく, houchiku] (n,vs,adj-no) expulsion; ejection; dismissal; ostracism; (P) [Add to Longdo]
擯斥;ひん斥[ひんせき, hinseki] (n,vs) rejection; ostracism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 ostracism \os"tra*cism\, n. [Gr. 'ostrakismo`s, fr.
   'ostraki`zein to ostracize. See {Ostracize}.]
   1. (Gr. Antiq.) Banishment by popular vote, -- a means
    adopted at Athens to rid the city of a person whose talent
    and influence gave umbrage.
    [1913 Webster]
 
   2. Banishment; exclusion; as, social ostracism.
    [1913 Webster]
 
       Public envy is as an ostracism, that eclipseth men
       when they grow too great.       --Bacon.
    [1913 Webster]
 
       Sentenced to a perpetual ostracism from the . . .
       confidence, and honors, and emoluments of his
       country.               --A. Hamilton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ostracism
   n 1: the state of being banished or ostracized (excluded from
      society by general consent); "the association should get
      rid of its elderly members--not by euthanasia, of course,
      but by Coventry" [syn: {banishment}, {ostracism},
      {Coventry}]
   2: the act of excluding someone from society by general consent

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top