ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

banish

B AE1 N IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -banish-, *banish*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
banish(vt) เนรเทศ, Syn. ostracize, Ant. admit, desegregate
banishment(n) การเนรเทศ, Syn. seclusion
banish from(phrv) เนรเทศ, See also: ขับไล่ไปจาก
banish from one's mind(phrv) หยุดคิดเกี่ยวกับ, See also: ทำให้เลิกนึกถึง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
banish(แบน'นิช) vt. เนรเทศ, ขับ, ไล่ไป, See also: banishment n. ดูbanish banisher n. ดูbanish, Syn. exile, Ant. retain

English-Thai: Nontri Dictionary
banish(vt) กำจัด, ขับไล่, เนรเทศ, ไล่
banishment(n) การขับไล่, การเนรเทศ, การไล่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
banishmentการขับออกจากประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
banishmentการขับออกจากประเทศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go ahead. Disqualify me, banish me.ทำเลย ตัดสิทธิ์ผม เนรเทศผมเลย Cool Runnings (1993)
You think you can banish the great Rasputin?พระองค์คิดว่าจะเนรเทศ รัสปูตินผู้ยิ่งใหญ่ได้รึ? Anastasia (1997)
By the unholy powers vested in me, I banish you with a curse.ด้วยอำนาจชั่วร้ายที่ได้มอบให้ข้า ข้าขอกำจัดพระองค์ด้วยคำสาป Anastasia (1997)
He's going to banish her from Flushing. Where will she go?คุณตาไม่ยอมให้อยู่ในฟลัชชิ่ง แม่เราเขาจะไปไหนได้ Saving Face (2004)
But you don't have the authority to banish them from the gardenแต่คุณไม่ได้รับอนุญาต ให้เนรเทศเขาออกจากบริเวณโรงเรียนได้ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
They banish darkness from our heartsขับไล่ความมืดมนออกจากใจ Like Stars on Earth (2007)
To honor this vow, instead of crowning you king, I must banish you to the forest for 14 years!เพื่อให้เป็นไปตามสัญญานั้น แทนที่ข้าจะสถาปนาเจ้าให้เป็นกษัตริย์ ข้าต้องเนรเทศเจ้า ให้ไปอยู่ที่ป่า เป็นเวลา 14 ปี! Sita Sings the Blues (2008)
I hate to be a party pooper, Zuba, but some of the lions were wondering when you plan to banish your son.ข้าไม่อยากจะทำลายงานเลี้ยงหรอกนะ ซูบา แต่สิงโตตัวอื่นเริ่มสงสัยแล้ว ว่าเมื่อไหร่เจ้าจะไล่ลูกชายเจ้าไปเสียที Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
I hope so. Otherwise, your father will have to banish you.แม่ก็หวังแบบนั้น ไม่งั้น พ่อก็คงต้องเนรเทศลูก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Who would have ever imagined that today Zuba would have to banish his own son?ใครจะไปคิดล่ะ ว่าคนที่ซูบาต้องเนรเทศวันนี้... ...จะเป็นลูกชายตัวเอง Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
As your new leader, I hereby banish Alakay!ในฐานะเจ้าป่าคนใหม่ ข้าขอเนรเทศอาลาเค! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
While someone tried to banish the devil from their body.ในขณะที่อีกคนพยายามไล่ผีออกจากตัวพวกเขา Demonology (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
banishHer calm words banished our fears.
banishHe tried to banish his anxiety.
banishHe was banished from the kingdom.
banishHe was banished to an island for high treason.
banishHis story will banish your fears.
banishNapoleon was banished to Elba in 1814.
banishThe ruler was overthrown and banished from the country.
banishWe banished him from the country.
banishYou will banish him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปัพพาชนียกรรม(n) banishment, See also: ceremony of expelling a monk, exile, Syn. บัพพาชนียกรรม, Example: ปัพพาชนียกรรมเป็นหนึ่งในนิคหกรรม คือ การลงโทษพระภิกษุตามพระธรรมวินัย, Thai Definition: กิจของสงฆ์ทำในการขับไล่ภิกษุ, การขับไล่ออกจากหมู่
เนรเทศ(v) exile, See also: banish, deport, expel, expatriate, Syn. ขับไล่, Example: ผู้นำคอมมิวนิสต์ถูกเนรเทศไปประเทศจีนหลังจากหมดอำนาจ, Thai Definition: บังคับให้ออกไปเสียจากประเทศหรือถิ่นที่อยู่ของตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขับไล่ไสส่ง[khaplai sai song] (v, exp) EN: drive out ; expel ; banish
เนรเทศ[nērathēt] (v) EN: banish ; exile ; deport ; expel ; ostracize  FR: bannir ; exiler ; déporter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BANISH B AE1 N IH0 SH
BANISHED B AE1 N IH0 SH T
BANISHING B AE1 N IH0 SH IH0 NG
BANISHMENT B AE1 N IH0 SH M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
banish (v) bˈænɪʃ (b a1 n i sh)
banished (v) bˈænɪʃt (b a1 n i sh t)
banishes (v) bˈænɪʃɪz (b a1 n i sh i z)
banishing (v) bˈænɪʃɪŋ (b a1 n i sh i ng)
banishment (n) bˈænɪʃmənt (b a1 n i sh m @ n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
流放[liú fàng, ㄌㄧㄡˊ ㄈㄤˋ, ] banishment; exile #32,527 [Add to Longdo]
放逐[fàng zhú, ㄈㄤˋ ㄓㄨˊ, ] banish #35,739 [Add to Longdo]
贬谪[biǎn zhé, ㄅㄧㄢˇ ㄓㄜˊ, / ] banish from the court; relegate #94,603 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
追放[ついほう, tsuihou] (n, vs, adj-no) exile; banishment; eviction; transportation; (P) #4,342 [Add to Longdo]
お構い;御構い[おかまい, okamai] (n) (1) (pol) (See お構いなく) entertainment; hospitality; (2) banishment (Edo period) [Add to Longdo]
バニシングクリーム[banishingukuri-mu] (n) vanishing cream [Add to Longdo]
遠流[おんる, onru] (n) banishment or exile (punishment under the ritsuryo system) [Add to Longdo]
出禁[できん, dekin] (n) (col) (abbr) (See 出入り禁止・でいりきんし) banishment; being forbidden to enter [Add to Longdo]
出入り禁止[でいりきんし, deirikinshi] (n) banishment; being forbidden to enter [Add to Longdo]
所払い[ところばらい, tokorobarai] (n) (historical) banishment from one's residence as a form of judicial punishment [Add to Longdo]
晴れる(P);霽れる[はれる, hareru] (v1, vi) (1) to clear up; to clear away; to be sunny; to stop raining; (2) to refresh (e.g. spirits); (3) (See 疑いが晴れる) to be cleared (e.g. of a suspicion); (4) to be dispelled; to be banished; (P) [Add to Longdo]
島流し[しまながし, shimanagashi] (n, vs) exile; banishment [Add to Longdo]
配す[はいす, haisu] (v5s, vt) (1) (See 配する) to distribute; to arrange; to allot (to a position of authority, etc.); (2) to arrange; to lay out (as in decorating); (3) to marry off; (4) to exile; to banish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Banish \Ban"ish\ (b[a^]n"[i^]sh), v. t. [imp. & p. p. {Banished}
   (b[a^]n"[i^]sht); p. pr. & vb. n. {Banishing}.] [OF. banir,
   F. bannir, LL. bannire, fr. OHG. bannan to summon, fr. ban
   ban. See {Ban} an edict, and {Finish}, v. t.]
   1. To condemn to exile, or compel to leave one's country, by
    authority of the ruling power. "We banish you our
    territories." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive out, as from a home or familiar place; -- used
    with from and out of.
    [1913 Webster]
 
       How the ancient Celtic tongue came to be banished
       from the Low Countries in Scotland.  --Blair.
    [1913 Webster]
 
   3. To drive away; to compel to depart; to dispel. "Banish all
    offense." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To {Banish}, {Exile}, {Expel}.
 
   Usage: The idea of a coercive removal from a place is common
      to these terms. A man is banished when he is forced by
      the government of a country (be he a foreigner or a
      native) to leave its borders. A man is exiled when he
      is driven into banishment from his native country and
      home. Thus to exile is to banish, but to banish is not
      always to exile. To expel is to eject or banish
      summarily or authoritatively, and usually under
      circumstances of disgrace; as, to expel from a
      college; expelled from decent society.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 banish
   v 1: expel from a community or group [syn: {banish}, {ban},
      {ostracize}, {ostracise}, {shun}, {cast out}, {blackball}]
   2: ban from a place of residence, as for punishment [syn:
     {banish}, {ban}]
   3: expel, as if by official decree; "he was banished from his
     own country" [syn: {banish}, {relegate}, {bar}]
   4: drive away; "banish bad thoughts"; "banish gloom"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top