ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ostracize

AO1 S T R AH0 S AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ostracize-, *ostracize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ostracize(vt) ขับไล่, See also: เนรเทศ, ไม่ยอมรับ, Syn. expel, banish, oust, Ant. admit, receive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ostracize(ออส'ทระไซซ) vt. เอาออกไปจากสังคม, เนรเทศ, เอาออก, ตัดสิทธิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
ostracize(vt) เนรเทศ, คว่ำบาตร, ตัดสัมพันธ์, ขับออก, ริดรอนสิทธิ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's amazing how women can ostracize someone like that.ประหลาดจัง ว่าทำไมพวกผู้หญิงถึงได้คว่ำบาตรใครแบบนั้นได้ All About Lily Chou-Chou (2001)
Primates, such as ourselves, have a natural instinct to ostracize ill-mannered members of the troop.คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเรามีสัญชาตญาณตามธรรมชาติ ให้ขับไล่สมาชิกที่มีพฤติกรรมไม่ดีออกไปจากกลุ่ม The Zarnecki Incursion (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนรเทศ[nērathēt] (v) EN: banish ; exile ; deport ; expel ; ostracize  FR: bannir ; exiler ; déporter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OSTRACIZE AO1 S T R AH0 S AY2 Z
OSTRACIZED AO1 S T R AH0 S AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ostracize (v) ˈɒstrəsaɪz (o1 s t r @ s ai z)
ostracized (v) ˈɒstrəsaɪzd (o1 s t r @ s ai z d)
ostracizes (v) ˈɒstrəsaɪzɪz (o1 s t r @ s ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハブ[habu] (n) (1) { comp } hub; (vs) (2) (sl) to ostracize (someone); to reject [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ostracize \Os"tra*cize\, v. t. [imp. & p. p. {Ostracized}; p.
   pr. & vb. n. {Ostracizing}.] [Gr. 'ostraki`zein, fr.
   'o`strakon a tile, a tablet used in voting, a shell; cf.
   'o`streon oyster, 'oste`on bone. Cf. {Osseous}, {Oyster}.]
   1. (Gr. Antiq.) To exile by ostracism; to banish by a popular
    vote, as at Athens. --Grote.
    [1913 Webster]
 
   2. To banish from society, by a general consent; to exclude
    from social, political, or private favor; to exclude from
    conversation or friendship; to shun; as, he was ostracized
    by his former friends. A person may be ostracized by a
    formal vote or by a widespread but informal agreement.
    --Marvell.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ostracize
   v 1: expel from a community or group [syn: {banish}, {ban},
      {ostracize}, {ostracise}, {shun}, {cast out}, {blackball}]
   2: avoid speaking to or dealing with; "Ever since I spoke up, my
     colleagues ostracize me" [syn: {ostracize}, {ostracise}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top