ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

blacklist

B L AE1 K L IH2 S T   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -blacklist-, *blacklist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blacklist[N] รายชื่อผู้ที่รัฐบาลไม่ยอมรับหรือต้องถูกหลีกเลี่ยง
blacklist[SL] ใส่ในบัญชีรายชื่อของคนที่ทำไม่ดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
blacklistn. รายชื่อคนทำผิด,รายชื่อคนทำผิดหรือต้องได้รับโทษ -Conf. black list

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
blacklistบัญชีหมายหัว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
blacklistบัญชีหมายหัว [เศรษฐศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I told him I wanted to try something bigger, forums had a blacklist of corrupt bankers who were going to get punished, but we needed to get into their wallets, 'cause their online information was highly protected.ผมบอกเขาว่าผมต้องการ ทำบางสิ่งที่มันใหญ่กว่าเดิม บางสิ่งที่ดาร์คเว็บรู้ ฟอรั่มมีบัญชีดำของนายธนาคาร ที่คดโกงซึ่งกำลังจะถูกลงโทษ Hacker (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
blacklistI considered doing something like blocking edits based on a blacklist.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีดำ[n.] (banchī dam) EN: blacklist   FR: liste noire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
BLACKLIST    B L AE1 K L IH2 S T
BLACKLISTED    B L AE1 K L IH2 S T IH0 D
BLACKLISTING    B L AE1 K L IH2 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
blacklist    (v) blˈæklɪst (b l a1 k l i s t)
blacklists    (v) blˈæklɪsts (b l a1 k l i s t s)
blacklisted    (v) blˈæklɪstɪd (b l a1 k l i s t i d)
blacklisting    (v) blˈæklɪstɪŋ (b l a1 k l i s t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黑名单[hēi míng dān, ㄏㄟ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄢ, / ] blacklist; list of proscribed people (books etc), #17,299 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwarze Liste {f} | schwarze Listenblacklist | blacklists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブラックリスト[, burakkurisuto] (n) blacklist [Add to Longdo]
注意人物[ちゅういじんぶつ, chuuijinbutsu] (n) blacklisted person; person who requires watching [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Blacklist \Black"list`\, v. t.
   To put in a black list as deserving of suspicion, censure, or
   punishment; esp. to put in a list of persons stigmatized as
   insolvent or untrustworthy, -- as tradesmen and employers do
   for mutual protection; as, to blacklist a workman who has
   been discharged. See {Black list}, under {Black}, a.
   [1913 Webster]
 
      If you blacklist us, we will boycott you. --John
                          Swinton.
   [1913 Webster] black lung

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 blacklist
   n 1: a list of people who are out of favor [syn: {blacklist},
      {black book}, {shitlist}]
   v 1: put on a blacklist so as to banish or cause to be
      boycotted; "many books were blacklisted by the Nazis"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top