ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ostentatious

AA2 S T AH0 N T EY1 SH AH0 S   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ostentatious-, *ostentatious*, ostentatiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ostentatious[ADJ] โอ้อวด, See also: ขี้อวด, Syn. showy, gaudy
ostentatiously[ADV] อย่างโอ้อวด, Syn. showily, pompously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ostentatious(ออสเทนเท'เชิส) adj. โอ้อวด,เอาหน้า,ซึ่งแสดงออก, Syn. pretentious,boastful

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Ostentatious, that is! - He's from the west. - Nah, east.เขาคือคนที่มาจากทางตะวันตก นา ตะวันออก สเตปนี Help! (1965)
- Why not? He thinks it's ostentatious, and he's a little embarrassed.เขาจะคิดว่าเป็นการโอ้อวด และเขาคิดว่ามันน่าอาย A Little Night Music (2010)
Another way to say ostentatious.อีกวิธีหนึ่งในการพูดถึงการขี้อวด Dream Hoarders (2010)
Ostentatious.ขี้อวดชะมัด The Sorcerer's Apprentice (2010)
Okay, it's a little bigger than I expected, but, come on, it's not ostentatious.มันใหญ่กว่าที่ฉันคิดนิดหน่อย แต่ไม่หรอก ไม่โฉ่งฉ่างเท่าไหร่ Royal Wedding (2011)
Nothing ostentatious, just pleasure craft.ไม่มีอะไรต้องต้องแสดงตัว แค่ทำให้เป็นเรือสำราญ Blood Brother (2012)
No. He sickens me, he does. His work is so ostentatious...เลขที่เขาสะอิดสะเอียนฉันเขาไม่ งานของเขาคือการโอ้อวดดังนั้น ... The Art of the Steal (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก๊กหน้า[v. exp.] (kek nā) EN: be pretentious; be ostentatious   
กิ้งก่า[n. exp.] (kingkā) EN: ostentatious person   FR: personne prétentieuse
มักน้อย[adj.] (maknøi) EN: unambitious ; modest ; unostentatious   FR: humble ; modeste

CMU English Pronouncing Dictionary
OSTENTATIOUS    AA2 S T AH0 N T EY1 SH AH0 S
OSTENTATIOUSLY    AA2 S T AH0 N T EY1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ostentatious    (j) ˌɒstɛntˈɛɪʃəs (o2 s t e n t ei1 sh @ s)
ostentatiously    (a) ˌɒstɛntˈɛɪʃəsliː (o2 s t e n t ei1 sh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阔绰[kuò chuò, ㄎㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] ostentatious; extravagant; liberal with money, #46,300 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ostentatious (adj) เด่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious [Add to Longdo]
これ見よがし;此れ見よがし;此見よがし;是見よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no,adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off [Add to Longdo]
看板倒れ[かんばんだおれ, kanbandaore] (n) ostentatious [Add to Longdo]
見栄っ張り;見栄っぱり;見えっ張り[みえっぱり, mieppari] (n,adj-na) vain person; ostentatious person; show-off [Add to Longdo]
俗物[ぞくぶつ, zokubutsu] (n,adj-no) worldly-minded person; vulgar person; philistine; snob; vulgar and ostentatious person. [Add to Longdo]
俗物根性[ぞくぶつこんじょう, zokubutsukonjou] (n,adj-no) snobbery; snobbishness; philistinism; vulgar and ostentatious nature (disposition) [Add to Longdo]
伝法[でんぼう;でんぽう, denbou ; denpou] (adj-na,n) teaching Buddhism; rough person; bullying; ostentatious bravado [Add to Longdo]
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn [Add to Longdo]
麗々しい;麗麗しい[れいれいしい, reireishii] (adj-i) ostentatious; gaudy; showy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ostentatious \Os`ten*ta"tious\, a.
   Fond of, or evincing, ostentation; unduly conspicuous;
   pretentious; boastful.
   [1913 Webster]
 
      Far from being ostentatious of the good you do.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      The ostentatious professions of many years. --Macaulay.
   [1913 Webster] -- {Os`ten*ta"tious*ly}, adv. --
   {Os`ten*ta"tious*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ostentatious
   adj 1: intended to attract notice and impress others; "an
       ostentatious sable coat" [syn: {ostentatious},
       {pretentious}] [ant: {unostentatious}, {unpretending},
       {unpretentious}]
   2: (of a display) tawdry or vulgar [syn: {ostentatious},
     {pretentious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top