ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ostentatious

AA2 S T AH0 N T EY1 SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ostentatious-, *ostentatious*, ostentatiou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ostentatious(adj) โอ้อวด, See also: ขี้อวด, Syn. showy, gaudy
ostentatiously(adv) อย่างโอ้อวด, Syn. showily, pompously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ostentatious(ออสเทนเท'เชิส) adj. โอ้อวด, เอาหน้า, ซึ่งแสดงออก, Syn. pretentious, boastful

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เก๊กหน้า[kek nā] (v, exp) EN: be pretentious; be ostentatious
กิ้งก่า[kingkā] (n, exp) EN: ostentatious person  FR: personne prétentieuse
มักน้อย[maknøi] (adj) EN: unambitious ; modest ; unostentatious  FR: humble ; modeste

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OSTENTATIOUS AA2 S T AH0 N T EY1 SH AH0 S
OSTENTATIOUSLY AA2 S T AH0 N T EY1 SH AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ostentatious (j) ˌɒstɛntˈɛɪʃəs (o2 s t e n t ei1 sh @ s)
ostentatiously (a) ˌɒstɛntˈɛɪʃəsliː (o2 s t e n t ei1 sh @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阔绰[kuò chuò, ㄎㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, / ] ostentatious; extravagant; liberal with money, #46,300 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ostentatious(adj) เด่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おどろおどろしい[odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious [Add to Longdo]
これ見よがし;此れ見よがし;此見よがし;是見よがし[これみよがし, koremiyogashi] (adj-no, adj-na) for show; ostentatious; flaunting; showing off [Add to Longdo]
看板倒れ[かんばんだおれ, kanbandaore] (n) ostentatious [Add to Longdo]
見栄っ張り;見栄っぱり;見えっ張り[みえっぱり, mieppari] (n, adj-na) vain person; ostentatious person; show-off [Add to Longdo]
俗物[ぞくぶつ, zokubutsu] (n, adj-no) worldly-minded person; vulgar person; philistine; snob; vulgar and ostentatious person. [Add to Longdo]
俗物根性[ぞくぶつこんじょう, zokubutsukonjou] (n, adj-no) snobbery; snobbishness; philistinism; vulgar and ostentatious nature (disposition) [Add to Longdo]
伝法[でんぼう;でんぽう, denbou ; denpou] (adj-na, n) teaching Buddhism; rough person; bullying; ostentatious bravado [Add to Longdo]
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn [Add to Longdo]
麗々しい;麗麗しい[れいれいしい, reireishii] (adj-i) ostentatious; gaudy; showy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ostentatious \Os`ten*ta"tious\, a.
   Fond of, or evincing, ostentation; unduly conspicuous;
   pretentious; boastful.
   [1913 Webster]
 
      Far from being ostentatious of the good you do.
                          --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      The ostentatious professions of many years. --Macaulay.
   [1913 Webster] -- {Os`ten*ta"tious*ly}, adv. --
   {Os`ten*ta"tious*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ostentatious
   adj 1: intended to attract notice and impress others; "an
       ostentatious sable coat" [syn: {ostentatious},
       {pretentious}] [ant: {unostentatious}, {unpretending},
       {unpretentious}]
   2: (of a display) tawdry or vulgar [syn: {ostentatious},
     {pretentious}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top