ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unwelcome

AH0 N W EH1 L K AH0 M   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unwelcome-, *unwelcome*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unwelcome[ADJ] ไม่เป็นที่ต้อนรับ, See also: ไม่เป็นที่พอใจ, Syn. uninvited, Ant. welcome
unwelcome[ADJ] ไม่เป็นที่ต้องการ, Syn. undesirable, unwished, Ant. desirable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unwelcome(อันเวล'คัม) adj. ไม่ต้อนรับ,เมินเฉย,ไม่ต้อนรับ. vt. ปฎิบัติอย่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
unwelcome(adj) ไม่พึงปรารถนา,ไม่พอใจ,ไม่ต้อนรับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A message perhaps from this afternoon's unwelcome guest?ข้อความนี้น่าจะได้จาก แขกไม่ได้รับเชิญเมื่อตอนบ่าย Spider and the Fly (2010)
I'm undeclared, unattached, and unwelcome pretty much everywhere but here.ฉันไม่ได้ประกาศโสด, และไม่พอใจที่สวยมากทุกที่ แต่ที่นี่ Monsters University (2013)
What an entirely unwelcome surprise.ช่างเป็นเซอร์ไพรส์ที่ไม่น่าพอใจซะจริง The Originals (2013)
Yeah, I guess I was, um, kind of an unwelcome surprise, but by the time I was kicking, she really wanted to meet me.ฉันเดาว่าฉันคงเป็นเซอร์ไพร์ที่ไม่ถูกต้อนรับ แต่โดยเวลา ฉันเป็นนักเตะ เธออยากเจอฉันมากจริงๆ Pilot (2013)
And the sound would haunt our unwelcome dreams.และเสียงเหล่านั้นจะ หลอกหลอนเราในฝันร้าย The Imitation Game (2014)
Because it's a very long commitment, and I'll be straight with you, last couple of gigs we've had some unwelcome attention from National Front thugs.มันเป็นข้อผูกมัดที่ยาวนาน และฉันจะบอกนายตามตรง ว่าสองสามงานที่ผ่านมา เราเจอพวกที่ไม่ได้รับเชิญอยู่บ้าง จากพวกนักเลงฝ่ายขวาจัด Smell the Weakness (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
UNWELCOME AH0 N W EH1 L K AH0 M
UNWELCOMED AH0 N W EH1 L K AH0 M D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unwelcome (j) ˈʌnwˈɛlkəm (uh1 n w e1 l k @ m)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不受欢迎[bù shòu huān yíng, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄏㄨㄢ ㄧㄥˊ, / ] unwelcome, #35,767 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
好ましからざる人物[このましからざるじんぶつ, konomashikarazarujinbutsu] (n) persona non grata; an unwelcome person [Add to Longdo]
有り難迷惑;ありがた迷惑;有難迷惑[ありがためいわく, arigatameiwaku] (adj-na,n) unwelcome favor; unwelcome favour; mixed blessing; white elephant [Add to Longdo]
余計者[よけいもの, yokeimono] (n) person whose presence is unwelcome, unnecessary or a nuisance; fifth wheel; third wheel; interloper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unwelcome \Unwelcome\
   See {welcome}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unwelcome
   adj 1: not welcome; not giving pleasure or received with
       pleasure; "unwelcome publicity"; "unwelcome
       interruptions"; "unwelcome visitors" [ant: {welcome}]
   2: not welcome; "unwelcome publicity" [syn: {unwelcome},
     {unwished}, {unwished-for}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top