Search result for

until

(59 entries)
(0.0123 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -until-, *until*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
until    [CONJ] จนกระทั่ง, See also: กระทั่ง, จนถึง, จนกว่า, Syn. till
until    [PREP] จนกระทั่ง, See also: กระทั่ง, จนถึง, จนกว่า, Syn. till
until    [CONJ] ก่อนที่จะ (ใช้กับประโยคปฏิเสธ), See also: ก่อนจะถึง (ใช้กับประโยคปฏิเสธ), Syn. till
until    [PREP] ก่อนที่จะ (ใช้กับประโยคปฏิเสธ), See also: ก่อนจะถึง (ใช้กับประโยคปฏิเสธ), Syn. till
until all hours    [IDM] จนดึกมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
untilHe worked hard, until he fell ill.
untilHe took a cold bath even in winter until recently.
untilIt was not until yesterday that he noticed her.
untilHe was laid off until there was more work to do.
untilHe kept his sense of humor until the day he died.
untilHe kept playing the same record over and over until I had to leave the room.
untilHe has postponed his departure until tomorrow.
untilHe could not rest until he knew the truth.
untilHe persisted in the experiment until he was successful.
untilHe persisted in his work until he succeeded.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
until(อันทิล') conj.,prep. จนกว่า,จนกระทั่ง,จนถึง,เกือบจะ. -prep. จนกระทั่ง,เกือบจะ,ก่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
until(con) จนกระทั่ง,จนกว่า,จนถึง,เกือบถึง
until(pre) จนกระทั่ง,เกือบจะ,ก่อน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตราบจนกระทั่ง    [CONJ] until, See also: till, Syn. ตราบจน, จนกระทั่ง, Example: ตั้งแต่ได้รู้จักกันผมยังคบเขาเรื่อยมาตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ก็เป็นเวลา 10 ปีแล้ว
ยัน    [PREP] till, See also: until, Syn. จนถึง, กระทั่งถึง, จนกระทั่ง, Example: วงไพ่เล่นไพ่ตองกันตั้งแต่เช้ายันค่ำ
จน    [CONJ] until, See also: till, Syn. ตราบเท่า, จนกระทั่ง, จนถึง, กระทั่ง, Example: กายกับจิตมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดจนไม่อาจแยกออกเป็นอิสระจากกันได้
จนกระทั่ง    [CONJ] until, See also: till, Syn. ตราบเท่า, ถึงที่สุด, จนถึง, กระทั่ง, Example: ภาษานี้ได้รับการพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งได้มีการพัฒนาให้สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ในปี 1975
จนกว่า    [CONJ] until, See also: till, as long as, as far as, Syn. จนถึง, จนกระทั่ง, กระทั่ง, Example: ข้อมูลที่บันทึกบนดิสก์จะเก็บไว้ได้จนกว่าจะมีการอัดข้อมูลใหม่ทับลงไป, Thai definition: กระทั่งถึงเวลานั้นๆ เช่น จนกว่าจะตาย
จนถึง    [PREP] until, See also: till, to, up to, Syn. จนกระทั่ง, ตราบเท่า, Example: เราจำเป็นจะต้องเล่นตั้งแต่เพลงแรกเรื่อยไปจนถึงเพลงที่เราต้องการ
ตราบ    [CONJ] until, See also: till, as long as, Syn. เท่าที่, จนกระทั่ง, จนถึง, เมื่อ, Example: กระถางคบเพลิงถูกจุดให้ลุกโชติช่วงและจะส่องสว่างไปตราบการแข่งขันสิ้นสุดลง, Thai definition: ช่วงระยะเวลาจากจุดหนึ่งไปจนถึงอีกจุดหนึ่ง
โต้รุ่ง [ADV] until dawn, See also: till the morning, through the night, Example: คืนนี้เอาเหล้ามากินให้โต้รุ่งเลย, Thai definition: ลักษณะที่มี ทำ หรือเป็นอยู่ตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า, Notes: (ปาก)
ถึงไหนถึงกัน    [ADV] until the very end, See also: up to the last, until the last, entirely, terminably, finally, ultimately, Syn. จนถึงที่สุด, Example: เธอไปถึงไหน ดิฉันก็ไปถึงนั่น ฉันจะติดตามเธอไปถึงไหนถึงกัน
กระทั่ง    [PREP] until, See also: through, till, as far as, onward to, Syn. จนถึง, จนกระทั่ง, Example: คนงานทำงานตั้งแต่เช้ากระทั่งกลางวันค่อยพักกินข้าว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จน[conj.] (jon) EN: until ; till   FR: au point de ; jusqu'à
จนฟ้าดินสลาย[adv.] (jon fādin salāi) EN: forever ; until the end of time ; eternally   
จนกระทั่ง[conj.] (jonkrathang) EN: until ; till   FR: jusqu'à
จนกระทั่งบัดนี้[conj.] (jonkrathang batnī) EN: up to now ; until now ; heretofore   FR: jusqu'à présent ; jusqu'à maintenant ; jusqu'ici ; jusqu'à cet instant
จนกว่า[conj.] (jonkwā) EN: until ; till ; as long as ; as far as   FR: jusqu'à ce que
จนถึง[prep.] (jontheung) EN: until ; till ; to ; up to   FR: jusqu'à
จวบ[prep.] (jūap) EN: until ; till   FR: jusqu'à
จวบจน[prep.] (jūapjon) EN: until ; till   FR: jusqu'à
จวบจนกระทั่ง[X] (jūap jonkrathang) EN: until ; till   
กระทั่ง[prep.] (krathang) EN: till ; until ; up to ; as long as ; so far as ; as ; through ; onward to   FR: jusqu'à

CMU English Pronouncing Dictionary
UNTIL    AH0 N T IH1 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
until    (in) (uh1 n t i1 l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bis zum Gehtnichtmehruntil you're blue in the face [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お預け[おあずけ, oazuke] (n) postponement; wait (until one is given permission) [Add to Longdo]
ぎりぎりまで;ギリギリまで[, girigirimade ; girigiri made] (exp) until something reaches the very limit; until the very last minute; up to the breaking point [Add to Longdo]
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P) [Add to Longdo]
になって初めて[になってはじめて, ninattehajimete] (exp) (it was) not until; (it was) only when [Add to Longdo]
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
までなら[, madenara] (exp) up to ... (e.g. items) (nuance of comparison); until ... (times); as far as; (P) [Add to Longdo]
我が身をつねって人の痛さを知れ;我が身を抓って人の痛さを知れ[わがみをつねってひとのいたさをしれ, wagamiwotsunettehitonoitasawoshire] (exp) (id) you can't appreciate others' suffering until you've gone through it yourself; pinch oneself and know others' pain [Add to Longdo]
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck) [Add to Longdo]
完膚なきまで;完膚無きまで;完膚無き迄[かんぷなきまで, kanpunakimade] (exp) completely; thoroughly; horribly; without exception; until there's no untouched (undamaged) part [Add to Longdo]
干し固める[ほしかためる, hoshikatameru] (v1,vt) to dry until stiff [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sì, ] until; wait for [Add to Longdo]
到目前为止[dào mù qián wéi zhǐ, / ] until now; so far [Add to Longdo]
到那个时候[dào nà gè shí hòu, / ] until this moment [Add to Longdo]
为止[wéi zhǐ, / ] until [Add to Longdo]
直到[zhí dào, ] until [Add to Longdo]
至今[zhì jīn, ] until now [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Until \Un*til"\, conj.
   As far as; to the place or degree that; especially, up to the
   time that; till. See {Till}, conj.
   [1913 Webster]
 
      In open prospect nothing bounds our eye,
      Until the earth seems joined unto the sky. --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      But the rest of the dead lives not again until the
      thousand years were finished.      --Rev. xx. 5.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Until \Un*til"\, prep. [OE. until, ontil; un- (as in unto) + til
   till; cf. Dan. indtil, Sw. intill. See {Unto}, and {Till},
   prep.]
   [1913 Webster]
   1. To; unto; towards; -- used of material objects. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Taverners until them told the same.  --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
       He roused himself full blithe, and hastened them
       until.                --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To; up to; till; before; -- used of time; as, he staid
    until evening; he will not come back until the end of the
    month.
    [1913 Webster]
 
       He and his sons were priests to the tribe of Dan
       until the day of the captivity.    --Judg. xviii.
                          30.
    [1913 Webster]
 
   Note: In contracts and like documents until is construed as
      exclusive of the date mentioned unless it was the
      manifest intent of the parties to include it.
      [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?

Go to Top