หรือคุณหมายถึง tuneleß?
Search result for

tuneless

(9 entries)
(0.0327 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tuneless-, *tuneless*, tuneles
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tuneless มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tuneless*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tuneless[ADJ] ซึ่งไร้เสียง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klanglosigkeit {f}tunelessness [Add to Longdo]
klanglostuneless [Add to Longdo]
klanglos {adv}tunelessly [Add to Longdo]
unmelodischtuneless [Add to Longdo]
unmelodisch {adv}tunelessly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tuneless \Tune"less\ (t[=u]n"l[e^]s), a.
   1. Without tune; inharmonious; unmusical. " Thy tuneless
    serenade." --Cowley.
    [1913 Webster]
 
       How often have I led thy sportive choir,
       With tuneless pipe, beside the murmuring Loire!
                          --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   2. Not employed in making music; as, tuneless harps.
    [1913 Webster]
 
   3. Not expressed in music or poetry; unsung. [R.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tuneless
   adj 1: not having a musical sound or pleasing tune [syn:
       {tuneless}, {untuneful}, {unmelodious}] [ant:
       {melodious}, {tuneful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top