ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

供述

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -供述-, *供述*
Japanese-English: EDICT Dictionary
供述[きょうじゅつ, kyoujutsu] (n,vs) affidavit; deposition; testimony; (P) [Add to Longdo]
供述[きょうじゅつしゃ, kyoujutsusha] (n) deponent; testifier [Add to Longdo]
供述[きょうじゅつしょ, kyoujutsusho] (n) affidavit; deposition; testimony [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I doubt the veracity of his statement.彼の供述の真実性は疑わしいと思う。
His statement corresponded to what actually took place.彼の供述は、実際に起こったことと一致していた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Defense attorney, your opening statement for the jury?[CN] 辩护律师 你的开场供述呢? Serial Mom (1994)
- Sworn affidavit by a Salvatore Lopez the graffiti artist that you hired to paint all over Lew the Jew's buildings so the Chinese would drop their offer and you could buy for less.[JA] 署名入りの宣誓供述書だ 彼を雇って落書きさせ 中国人が提示額を下げれば Once Upon a Time in Venice (2017)
Guilt may be proven by confession and testimony.[CN] 内疚可以被供述和证词证明. Witchhammer (1970)
Anything you say can and will be used against you in a court of law.[JA] 供述は裁判で 不利に扱われることがあります Part 1 (2017)
I've been covering this trial for months. I just want one statement.[CN] 我这几个月都在跑这条新闻 我还需要一个供述 The Ides of Metropolis (1994)
My deposition --[JA] 供述ね... The Flag House (2017)
He's in charge of confessions today.[CN] 他负责,的供述今天。 Death Wish (1974)
Gråvik confessed in his diary.[CN] 格拉维奇在日记里供述了一切 Lake of the Dead (1958)
So, what happens if she comes in here and throws herself on your tender mercies?[CN] 那么她到这里来向你供述 又能有什么好处呢? The Blue Gardenia (1953)
So he found out about the deposition somehow[JA] 彼は供述のことを知って The Flag House (2017)
I'm going straight from my deposition[JA] 宣誓供述してから直行で The Flag House (2017)
An affidavit from you about what happened in Berlin, that's how we get Dar.[JA] ベルリンでの事件についての 君の供述書で ダールがどういう人間か知っている Sock Puppets (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
供述[きょうじゅつ, kyoujutsu] Aussage, Darstellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top