ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

show off

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -show off-, *show off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
show off[PHRV] ทำให้ (บางสิ่ง) โดดเด่น, Syn. set off

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They shouldn't show off with each other. That's not gonna sell lessons.พวกเขาไม่ควรโชว์ออฟกันเองแบบนั้นเลย มันไม่ได้ทำให้แขกเต้นเป็นเลย Dirty Dancing (1987)
The idiot was trying to show off.ไอ้งั่งนั่นพยายามจะโชว์ออฟ Akira (1988)
Show off!- ชอบอวด Field of Dreams (1989)
Why do you have to use me to show off?ทำไมแม่ต้องใช้หนูเพื่ออวดคนอื่นด้วย The Joy Luck Club (1993)
If you wanna show off, then why don't you learn to play chess?ถ้าแม่อยากจะอวดคนอื่น งั้นทำไมแม่ไม่ไปหัดเรียนเล่นหมากรุกล่ะ The Joy Luck Club (1993)
They just did it to show off.เขาทำเพราะต้องการโชว์เท่านั้น Léon: The Professional (1994)
Stealing might get you money, get to tap some cheerleader's ass, show off riding some pickle-coloured Thunderbird.ขโมยของอาจทำให้มีเงิน มาแลกกับรูตูด ของเชียร์ลีดเดอร์ ขับรถกระบะโชว์สาว ธันเดอร์เบิร์ด 21 Grams (2003)
To show off your money?จะได้อวดรวยที่นั่น? My Tutor Friend (2003)
Franky, what are you doing? This is no time to show off.แฟรงค์กี้ นี่คุณจะทำอะไร นี่ไม่ใช่เวลาที่คุณจะมาโชว์อ๊อฟนะ Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
And he likes to show off a lotแถมยังชอบโชว์ออฟซะด้วย Rice Rhapsody (2004)
What's wrong with you? Scared to show off the mosquito bites?แล้วคุณหล่ะอะไรเนี่ย กลัวผมเห็นรอยยุงกัดเหรอ ? American Pie Presents: Band Camp (2005)
I bet he wants to show off to everyone that he's dancing with Makino.พนันได้เลยว่าเขาต้องการอวดทุกคน ว่าเขาได้เ้ต้นรำกับมากิโนะ Boys Over Flowers (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
show offGirls like to show off their fine clothes.
show offHe was eager to show off his new bicycle to his friends.
show offMother will show off her children.
show offShe spoke English to me just to show off.
show offThe child started to run; perhaps he wanted to show off.
show offThe girls couldn't wait to show off their fine needle work to us.
show offTrue, he likes to show off, but he is kind and generous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวดโต[V] brag, See also: show off, flaunt, vaunt, display, Syn. คุยโตโอ้อวด, คุยโต, อวดตัว, โม้, โอ้อวด, Ant. ถ่อมตัว, ถ่อมตน, อ่อนน้อมถ่อมตน, Example: ผมไม่เคยโต้แย้ง อวดรู้อวดโตมานานแล้ว เพราะผมเป็นคนเคารพกฎหมายคนหนึ่ง
อวด[V] show off, See also: flaunt, Example: ในงานเทศกาลสำคัญต่างๆ ชาวบ้านจะพากันแต่งตัวด้วยผ้าทอเป็นพิเศษไปอวดประชันกัน, Thai definition: สำแดงให้รู้เห็น, แสดงให้ปรากฏ, นำออกให้ดูให้ชม
ออกหน้า[V] show off, See also: display, Thai definition: แสดงให้ปรากฏ, แสดงออก
เอาดีเอาเด่น[V] show off, See also: try to show a talent, Syn. ทำตัวเด่น, Example: เขาพยายามเอาดีเอาเด่นเพื่ออะไรกัน, Thai definition: พยายามทำตัวให้คนเห็นว่าตนดีเด่นกว่าเพื่อน
เอาหน้า[V] show off, Thai definition: อยากให้คนยกย่องสรรเสริญ, ทำงานเฉพาะเวลาอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่
ซ่า[V] show off, See also: run wild, take liberties, Example: เขาเป็นคนหล่อที่ไม่ซ่า เป็นคนงามที่ไม่หว่านเสน่ห์, Thai definition: มีอาการท่าทางยียวน
ถ่ายแบบ[V] model the dress, See also: show off the dress, Syn. ถ่ายแฟชั่น, เดินแฟชั่น
สู่รู้[V] show off one's knowledge/learning, See also: be too smart, think oneself is smart, Syn. อวดรู้, Example: คุณอย่าสู่รู้ไปหน่อยเลยมีคนที่เก่งกว่าคุณอีกเยอะ, Thai definition: ทำเป็นอวดรู้เรื่องราวต่างๆ ไปหมดทุกเรื่อง
อวดเก่ง[V] show off one's ability, Syn. อวดรู้, อวดฉลาด, อวดภูมิ, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: เจ้าจงอย่าอวดเก่งเกินไป จะทำสิ่งใดจงไตร่ตรองให้รอบคอบ, Thai definition: สำแดงว่าตัวเก่ง, ทำเป็นเก่ง
อวดดี[V] be conceited, See also: show off, be arrogant, be impudent, be impertinent, be vain, be overconfident, Syn. ถือดี, ผยอง, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: เขาอวดดีกับพ่อแม่ได้ไม่นานหรอก, Thai definition: ทะนงใจว่าตนดี, แสดงให้เขาเห็นว่าตนดีโดยไม่มีดีจริงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ่ายแบบ[v.] (thāibaēp) EN: model the dress ; show off the dress   
อวด[v.] (ūat) EN: show off ; flaunt   FR: exhiber ; étaler

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炫耀[xuàn yào, ㄒㄩㄢˋ ㄧㄠˋ, 耀] show off one's talent, #9,910 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひけらかす[, hikerakasu] (v5s,vt) to show off; to make a display (e.g. of wealth) [Add to Longdo]
格好つける;格好付ける;恰好付ける[かっこうつける;かっこつける(ik), kakkoutsukeru ; kakkotsukeru (ik)] (v1) (uk) to affect a stylish air; to try to look good; to show off [Add to Longdo]
技癢;伎癢[ぎよう, giyou] (n) itching to show off one's abilities [Add to Longdo]
見せびらかす[みせびらかす, misebirakasu] (v5s,vt) to show off; to flaunt; (P) [Add to Longdo]
振り回す(P);振りまわす;振回す[ふりまわす, furimawasu] (v5s,vt) (1) to wield; to brandish; to flourish; to wave (about); to swing; (2) to display (one's knowledge); to show off; (3) to abuse (one's power); (4) to manipulate someone; (P) [Add to Longdo]
能ある鷹は爪を隠す;能有る鷹は爪を隠す;脳ある鷹は爪を隠す(iK)[のうあるたかはつめをかくす, nouarutakahatsumewokakusu] (exp) (id) a wise man keeps some of his talents in reserve; one shouldn't show off; the person who knows most often says least; a skilled hawk hides its talons [Add to Longdo]
目立ちたがる[めだちたがる, medachitagaru] (v5r) to show off [Add to Longdo]
衒う[てらう, terau] (v5u,vt) to show off; to parade; to pretend [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 show off
   v 1: display proudly; act ostentatiously or pretentiously; "he
      showed off his new sports car" [syn: {flaunt}, {flash},
      {show off}, {ostentate}, {swank}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top