Search result for

show off

(42 entries)
(0.0054 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -show off-, *show off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
show off[PHRV] ทำให้ (บางสิ่ง) โดดเด่น, Syn. set off

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I danced with another girl to show off.ผมไปเต้นรำกับผู้หญิงคนอื่น เพื่ออวดเธอ. Cyborg Girl (2008)
At the same time, Brick had decided to take the dog for a pull to show off the many sights of Orson.เวลาเดียวกัน บริคได้ตัดสินใจ จะลากหมาออกไป... ...แนะนำสถานที่ต่างๆในออร์สัน The Floating Anniversary (2009)
So you can go out there and show off again?เจ้าอยากจะออกไปโชว์ออฟอีกละสิ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
I would love it if I could show off the eiffel tower to you.ฉันจะดีใจมาก ถ้าได้พาคุณเที่ยวหอไอเฟล Chuck Versus First Class (2010)
Sometimes I think you just pull me into these interrogations to show off.บางทีผมคิดว่า คุณน่าจะให้ผม แสดงการซักถามให้ดู The X in the File (2010)
- She's just gonna end up spending it on a pair of jeans that show off her butt crack,ยีนส์โชว์ง่ามก้น Blink (2010)
I wanted to show off that I was with the good guy.ฉันอยากแสดงให้คนอื่น เห็นว่าฉันควงคู่อยู่กับ ชายคนเก่ง Fool Me Once (2010)
Well, ok. If you want to show off about it.อืม โอเค หากคุณอยากแสดง The Fight (2010)
No girl to show off for now?ไม่มีสาวให้โชว์ออฟ ในตอนนี้แล้วสิน่ะ? Under Control (2010)
You just wanted to show off.เจ้าแค่อยากจะอวดมากกว่า Death Trap (2010)
Hey. When I show off, it IS instructive.เฮ้ ถึงข้าจะอวดแต่มันก็ให้ความรู้ Death Trap (2010)
I'm afraid I'm gonna show off some nuttage.ผมกลัวว่าผมจะโชว์ อะไรต่อมิอะไรได้ The Rocky Horror Glee Show (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
show offGirls like to show off their fine clothes.
show offHe was eager to show off his new bicycle to his friends.
show offMother will show off her children.
show offShe spoke English to me just to show off.
show offThe child started to run; perhaps he wanted to show off.
show offThe girls couldn't wait to show off their fine needle work to us.
show offTrue, he likes to show off, but he is kind and generous.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อวดโต[V] brag, See also: show off, flaunt, vaunt, display, Syn. คุยโตโอ้อวด, คุยโต, อวดตัว, โม้, โอ้อวด, Ant. ถ่อมตัว, ถ่อมตน, อ่อนน้อมถ่อมตน, Example: ผมไม่เคยโต้แย้ง อวดรู้อวดโตมานานแล้ว เพราะผมเป็นคนเคารพกฎหมายคนหนึ่ง
อวด[V] show off, See also: flaunt, Example: ในงานเทศกาลสำคัญต่างๆ ชาวบ้านจะพากันแต่งตัวด้วยผ้าทอเป็นพิเศษไปอวดประชันกัน, Thai definition: สำแดงให้รู้เห็น, แสดงให้ปรากฏ, นำออกให้ดูให้ชม
ออกหน้า[V] show off, See also: display, Thai definition: แสดงให้ปรากฏ, แสดงออก
เอาดีเอาเด่น[V] show off, See also: try to show a talent, Syn. ทำตัวเด่น, Example: เขาพยายามเอาดีเอาเด่นเพื่ออะไรกัน, Thai definition: พยายามทำตัวให้คนเห็นว่าตนดีเด่นกว่าเพื่อน
เอาหน้า[V] show off, Thai definition: อยากให้คนยกย่องสรรเสริญ, ทำงานเฉพาะเวลาอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่
ซ่า[V] show off, See also: run wild, take liberties, Example: เขาเป็นคนหล่อที่ไม่ซ่า เป็นคนงามที่ไม่หว่านเสน่ห์, Thai definition: มีอาการท่าทางยียวน
ถ่ายแบบ[V] model the dress, See also: show off the dress, Syn. ถ่ายแฟชั่น, เดินแฟชั่น
สู่รู้[V] show off one's knowledge/learning, See also: be too smart, think oneself is smart, Syn. อวดรู้, Example: คุณอย่าสู่รู้ไปหน่อยเลยมีคนที่เก่งกว่าคุณอีกเยอะ, Thai definition: ทำเป็นอวดรู้เรื่องราวต่างๆ ไปหมดทุกเรื่อง
อวดเก่ง[V] show off one's ability, Syn. อวดรู้, อวดฉลาด, อวดภูมิ, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: เจ้าจงอย่าอวดเก่งเกินไป จะทำสิ่งใดจงไตร่ตรองให้รอบคอบ, Thai definition: สำแดงว่าตัวเก่ง, ทำเป็นเก่ง
อวดดี[V] be conceited, See also: show off, be arrogant, be impudent, be impertinent, be vain, be overconfident, Syn. ถือดี, ผยอง, Ant. ถ่อมตน, เจียมตัว, Example: เขาอวดดีกับพ่อแม่ได้ไม่นานหรอก, Thai definition: ทะนงใจว่าตนดี, แสดงให้เขาเห็นว่าตนดีโดยไม่มีดีจริงๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ่ายแบบ[v.] (thāibaēp) EN: model the dress ; show off the dress   
อวด[v.] (ūat) EN: show off ; flaunt   FR: exhiber ; étaler

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひけらかす[, hikerakasu] (v5s,vt) to show off; to make a display (e.g. of wealth) [Add to Longdo]
格好つける;格好付ける;恰好付ける[かっこうつける;かっこつける(ik), kakkoutsukeru ; kakkotsukeru (ik)] (v1) (uk) to affect a stylish air; to try to look good; to show off [Add to Longdo]
技癢;伎癢[ぎよう, giyou] (n) itching to show off one's abilities [Add to Longdo]
見せびらかす[みせびらかす, misebirakasu] (v5s,vt) to show off; to flaunt; (P) [Add to Longdo]
振り回す(P);振りまわす;振回す[ふりまわす, furimawasu] (v5s,vt) (1) to wield; to brandish; to flourish; to wave (about); to swing; (2) to display (one's knowledge); to show off; (3) to abuse (one's power); (4) to manipulate someone; (P) [Add to Longdo]
能ある鷹は爪を隠す;能有る鷹は爪を隠す;脳ある鷹は爪を隠す(iK)[のうあるたかはつめをかくす, nouarutakahatsumewokakusu] (exp) (id) a wise man keeps some of his talents in reserve; one shouldn't show off; the person who knows most often says least; a skilled hawk hides its talons [Add to Longdo]
目立ちたがる[めだちたがる, medachitagaru] (v5r) to show off [Add to Longdo]
衒う[てらう, terau] (v5u,vt) to show off; to parade; to pretend [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
炫耀[xuàn yào, ㄒㄩㄢˋ ㄧㄠˋ, 耀] show off one's talent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 show off
   v 1: display proudly; act ostentatiously or pretentiously; "he
      showed off his new sports car" [syn: {flaunt}, {flash},
      {show off}, {ostentate}, {swank}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top